Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovacia povinnosť - Taliansko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Taliansko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 a o odvolaniach proti týmto rozhodnutiam v zmysle článku 32 ods. 2 majú odvolacie súdy.

Podrobné údaje o týchto orgánoch sú dostupné na stránke www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konanie o opravných prostriedkoch podľa článku 33 predstavuje riadne aj mimoriadne konanie proti týmto rozhodnutiam: odvolanie na kasačnom súde, zrušenie rozhodnutia tým istým súdom (revocazione) a odpor tretej strany (opposizione di terzo).

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Orgán s právomocou konať o preskúmaní v zmysle článku 19 je ten istý orgán, ktorý rozhodnutie prijal; návrh sa podáva podľa procesných pravidiel pre prijímanie rozhodnutí, ktoré sú predmetom preskúmania.

Kontaktné údaje týchto orgánov sú dostupné tu.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom je oddelenie pre mládež v rámci ministerstva spravodlivosti:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 6818 8326; +39 6 6818 8331

Fax: +39 6 6818 8323

E-mail : acitalia0409.dgmc@giustizia.it

Certifikovaná e-mailová adresa: aci0409.dgmc@giustiziacert.it

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Orgány s právomocou vo veciach výkonu sú na účely článku 21 všeobecné súdy (podľa článku 9 ods. 2 talianskeho Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jazykom prijateľným pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 je taliančina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazykom prijateľným pre ústredný orgán na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi podľa článku 59 je taliančina.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/01/2021