Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Underhållsskyldighet - Italien


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Italien

Familjerätt – underhållsskyldighet


Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

De domstolar som är behöriga att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaringar i enlighet med artikel 27.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 32.2 är Corti di Appello (appellationsdomstolarna).

Uppgifter om dessa domstolar finns på följande webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterwww.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari)

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

De förfaranden för överklaganden som avses i artikel 33 är normalt och extraordinärt överklagande (kassationsförfarande, återkallande, invändning från tredje part).

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Den behöriga domstolen för förnyad prövning enligt artikel 19 i fördordningen är samma domstol som har meddelat domen. Ansökan ska göras i enlighet med de förfaranderegler som gäller för antagande av den dom som ska omprövas.

Kontaktuppgifter till en sådan domstol finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterden här adressen

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Centralmyndigheten är Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile (justitieministeriet, ungdomsavdelningen):

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Rom

Tfn +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax +39 6 68188323

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Per certifierad e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterprot.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

De myndigheter som är behöriga i fråga om verkställighet i enlighet med artikel 21 är de allmänna domstolarna (artikel 9 andra stycket i den italienska civilprocesslagen).

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Italienska är det språk som godtas för översättning av de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Italienska är det språk som godtas av centralmyndigheten för kommunikation med andra centralmyndigheter enligt artikel 59.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 09/03/2021