Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovacia povinnosť - Lotyšsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Lotyšsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 nariadenia majú v Lotyšsku všeobecné súdy, t. j. okresné (mestské) súdy [rajona (pilsētas) tiesas].

Právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 32 ods. 2 nariadenia majú v Lotyšsku regionálne súdy (apgabaltiesas) prostredníctvom príslušného okresného (mestského) súdu.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Rozhodnutie vydané v odvolacom konaní podľa článku 33 nariadenia možno napadnúť pred senátom Najvyššieho súdu (Augstākās tiesas Senāts) prostredníctvom príslušného regionálneho súdu.

Kontaktné údaje:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36

Riga, LV-1511

Lotyšsko

Tel.: +371 670 203 50

Fax: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

O nové prešetrenie prípadu v rámci preskúmania rozhodnutia môže odporca na základe článku 19 nariadenia požiadať tým, že podá návrh:

1)      na preskúmanie rozsudkov alebo rozhodnutí okresného (mestského) súdu − príslušnému regionálnemu súdu;

2)      na preskúmanie rozsudkov alebo rozhodnutí regionálneho súdu − Komore pre občianskoprávne veci Najvyššieho súdu;

3)      na preskúmanie rozsudkov alebo rozhodnutí komory Najvyššieho súdu − oddeleniu pre občianskoprávne veci senátu Najvyššieho súdu.

Po uplynutí lehoty, počas ktorej možno predložiť exekučný titul na rozhodnutie o vykonaní, nemožno predložiť žiaden návrh.

Súd pri posudzovaní návrhu skúma, či okolnosti uvedené navrhovateľom možno považovať za okolnosti, ktoré oprávňujú preskúmať rozhodnutie podľa článku 19 nariadenia. Ak súd dospeje k názoru, že okolnosti oprávňujú preskúmať rozhodnutie, zruší výkon napadnutého rozhodnutia a postúpi vec na nové preskúmanie súdu prvého stupňa. Ak súd dospeje k názoru, že okolnosti uvedené v návrhu neoprávňujú preskúmať rozhodnutie, návrh zamietne. Proti rozhodnutiu súdu možno podať sťažnosť.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

V Lotyšsku plní úlohu ústredného orgánu Správa záručného fondu pre výživné. Kontaktné údaje:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Latvia

Tel.:     + 371 67830626

Fax:     + 371 67830636

E-mail:pasts@ugf.gov.lv

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

V Lotyšsku plní osobitné úlohy verejných orgánov podľa článku 51 nariadenia Správa záručného fondu pre výživné.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Právomoc preskúmať návrhy na zamietnutie alebo prerušenie výkonu rozhodnutia majú v Lotyšku okresné (mestské) súdy, ktoré sú príslušné na výkon rozhodnutia zahraničného súdu.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Lotyšsko prijíma preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 nariadenia iba v lotyšskom jazyku (úradný jazyk).

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Lotyšsko prijíma žiadosti podľa článku 56 nariadenia (prílohy VI a VII k nariadeniu) iba v úradnom jazyku, t. j. v lotyšskom jazyku.

Lotyšsko prijíma dožiadania o osobitné opatrenia (príloha V k nariadeniu) v lotyšskom alebo anglickom jazyku.

Na účely inej komunikácie prijíma ústredný orgán na požiadanie lotyšský alebo anglický jazyk.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 23/09/2020