Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzturēšanas saistības - Portugāle


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Attiecībā uz 27. panta 1. punktu:

-     lietas par (pilngadīgu vai nepilngadīgu) bērnu vai laulāto uzturēšanu izskata ģimenes un nepilngadīgo lietu nodaļa (Juízo de Família e Menores), ja tāda ir. Ja tādas nav, lietas izskata vietējā civillietu nodaļa (Juízo Local Cível), ja tāda ir, vai vietējā vispārējās jurisdikcijas nodaļa (Juízo Local de Competência Genérica);

-       visas citas lietas par uzturēšanu, kas rodas citu asinsradniecības vai laulības ceļā radītu ģimenes saišu dēļ, izskata vietējā civillietu nodaļa, ja tāda ir, vai vietējā vispārējās jurisdikcijas nodaļa.

Attiecībā uz 3. panta 2. punktu kompetentā tiesa ir apelācijas tiesa (Tribunal da Relação).

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Apelācijas nolēmumu var apstrīdēt tikai par tiesību jautājumiem Augstākajā tiesā (Supremo Tribunal de Justiça).

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Attiecībā uz 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu:

-       pārskatīšanas procedūra ir ārkārtas pārskatīšanas procedūra, kas noteikta Civilprocesa likuma 696. panta e) apakšpunktā.

Attiecībā uz 19. panta 1. punkta b) apakšpunktu:

-       pārskatīšanas procedūra ir ārkārtas pārskatīšanas procedūra, kas noteikta Civilprocesa likuma 696. panta e) apakšpunktā un 140. pantā.

Apelācijas prasību izskata pārskatāmo nolēmumu izdevusī tiesa (Civilprocesa likuma 697. panta 1. daļa).

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Šīs regulas nolūkiem Portugāles centrālā iestāde ir šī valsts pārvaldes iestāde:

Tieslietu pārvaldes ģenerāldirektorāts (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBON – PORTUGAL

Tālr.: +351 217906200; +351 217906223

Fakss: +351 211545100/16

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt; cji.dsaj@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home; http://www.cji-dgaj.mj.pt

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Lietās par pilngadīgu vai nepilngadīgu bērnu uzturēšanas pienākumu kompetentā tiesa ir:

-       ģimenes un nepilngadīgo lietu nodaļa vai, ja tādas nav, izpildes nodaļa (Juízo de Execução).

Lietās par laulāto savstarpējas uzturēšanas pienākumu kompetentā tiesa ir:

-       ģimenes un nepilngadīgo lietu nodaļa vai, ja tādas nav, izpildes nodaļa.

Lietās par uzturēšanas pienākumu asinsradniecības vai laulības ceļā radītu ģimenes saišu dēļ kompetentā tiesa ir:

-       izpildes nodaļa vai, ja tādas nav;

-       centrālā civillietu nodaļa (Juízo Central Cível) prasībām par summu, kas pārsniedz EUR 50 000; vai

-       vispārējās jurisdikcijas nodaļa vai vietējā civillietu nodaļa, ja tāda ir, prasībām par summu līdz EUR 50 000.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

20., 28. un 40. pantā minēto dokumentu tulkojumiem pieņemama ir portugāļu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Centrālā iestāde par pieņemamām valodām saziņai ar citām 59. pantā minētām centrālajām iestādēm uzskata portugāļu, angļu un franču valodu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 14/09/2020