Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ülalpidamiskohustus - Rumeenia


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rumeenia

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Täidetavaks tunnistamise taotluste lahendamise pädevus on sellel üldkohtul, kelle tööpiirkonnas asub selle poole alaline elukoht, kelle suhtes täitmist taotletakse, või kelle tööpiirkonnas asub täitmise asukoht (tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikkel 95 ja artikkel 1098).

Täidetavaks tunnistamise taotluse kohta tehtud otsuse peale võib esitada edasikaebuse. Kaebuse täidetavaks tunnistamise taotluse kohta tehtud otsuse peale lahendab apellatsioonikohus (tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikkel 96).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Edasikaebuse kohta tehtud otsust (apel) võib vaidlustada teistkordse edasikaebusega (recurs)(tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikli 97 lõige 1) Kassatsioonkaebusi vaatab läbi kõrgem kassatsioonikohus (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, sihtnumber 020934, Bucharest

telefon: +40 21-310 39 08, +40 21-310 39 09, +40 21-310 39 12

Veebisait: http://www.scj.ro.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 19 kohane läbivaatamismenetlus (procedura de reexaminare):

Otsuse vaatab läbi otsuse teinud kohus, tavaliselt esimese astme kohus või ringkonnakohus.

Tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikli 505 lõike 1 kohaselt esitatakse tühistushagi kohtusse, kelle otsus vaidlustatakse.

Tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikli 510 lõike 1 kohaselt esitatakse läbivaatamistaotlus kohtule, kes tegi lõpliku otsuse asjas, mille kohta läbivaatamistaotlus esitatakse.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Justiitsministeerium

Rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucharest

sihtnumber 050741

telefon: +40 372041077

faks: +40 372041079, 0040372041084

e-post: ddit@just.ro või dreptinternational@just.ro

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Täitmise küsimuses pädev asutus on kohus, kelle tööpiirkonnas on võlgniku elukoht või täitmine toimub.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Rumeenia keel

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Lisaks rumeenia keelele aktsepteerib justiitsministeerium teabevahetuses teiste Euroopa Liidu keskasutustega inglise ja prantsuse keelt.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/10/2016