Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zobowiązania alimentacyjne - Rumunia


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Wnioski dotyczące stwierdzenia wykonalności (wydawania exequatur) rozpoznaje sąd właściwy dla zwykłego miejsca zamieszkania strony, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub dla miejsca prowadzenia tego postępowania (art. 95 i art. 1098 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego).

Od orzeczenia wydanego w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności przysługują środki zaskarżenia. W takim przypadku środki zaskarżenia rozpatruje sąd apelacyjny (curţea de apel, art. 96 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Orzeczenie wydane w postępowaniu apelacyjnym (apel) można zakwestionować w drodze skargi kasacyjnej (recurs) (art. 97 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego). Skargi kasacyjne rozpatruje Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucharest

Tel.: 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Strona internetowa: http://www.scj.ro.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia (procedura de reexaminare) dla celów art. 19 przebiega w następujący sposób:

Sądem właściwym jest sąd, który wydał orzeczenie, zazwyczaj sąd rejonowy (judecătoria) lub sąd okręgowy (tribunal).

Zgodnie z art. 505 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego – skargę o uchylenia orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał orzeczenie podlegające zaskarżeniu.

Zgodnie z art. 510 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego – wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał ostateczne orzeczenie, którego dotyczy wniosek.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Ministerul Justiţiei (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej)

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucharest

cod 050741

Tel.: 0040372041077

Faks: 0040372041079, 0040372041084

E-mail: ddit@just.ro lub dreptinternational@just.ro

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika lub miejsca prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język rumuński.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi w Unii Europejskiej Ministerstwo Sprawiedliwości akceptuje również oprócz języka rumuńskiego język angielski i język francuski .


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 17/06/2020