Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovacia povinnosť - Slovinsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovinsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Všetky krajské súdy (okrožna sodišča) majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1.

O odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 32 ods. 2 rozhoduje súd, ktorý vyhlásenie vykonateľnosti vydal.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Podľa článku 109 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) sa proti rozhodnutiam o opravných prostriedkoch možno odvolať na najvyššom súde (Vrhovno sodišče).

Najvyšší súd Slovinskej republiky

Tavčarjeva 9

1000 Ľubľana

Telefón: +386 (01) 366 44 44

Fax: +386 (01) 366 43 01

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneurad.vsrs@sodisce.si

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Podľa občianskeho súdneho poriadku (Zakon o pravdnem postopku) sú postupy, ktoré sa v Slovinskej republike uplatňujú na účely článku 19, „znovuotvorenie veci“ (Obnova postopka) (paragrafy 394 – 401 občianskeho súdneho poriadku) alebo „žiadosť o obnovenie status quo“ (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (paragrafy 116 – 120 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade konania o preskúmaní a návrhov podľa článku 19 nariadenia majú právomoc rozhodovať krajské súdy, konkrétne súd, ktorý vo veci rozhodol na prvom stupni.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Meno a kontaktné údaje ústredného slovinského orgánu:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska cesta 20

1000 Ľubľana

Telefón: +386 1 4720 990

Fax: +386 1 4345 899

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknejpsklad@jps-rs.si

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.jpi-sklad.si/

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Nie sú určené žiadne verejné ani iné subjekty.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Právomoc vo veciach výkonu majú miestne súdy (okrajna sodišča) (článok 5 zákona o vymáhaní a zabezpečovaní občianskoprávnych nárokov – Zakon o izvršbi in zavarovanju).

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Úradným jazykom súdov v Slovinskej republike je slovinčina, s výnimkou súdov uvedených nižšie, na ktorých je úradným jazykom slovinčina a jeden z jazykov etnickej menšiny:

Krajský súd v Koperi

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovinčina a taliančina

Miestny súd v Koperi

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovinčina a taliančina

Miestny súd v Pirane

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Slovinčina a taliančina

Miestny súd v Lendave

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Slovinčina a maďarčina

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi schválil ústredný orgán Slovinska okrem úradných jazykov aj angličtinu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 14/11/2019