Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzturēšanas saistības - Slovākija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Slovākijas Republikā rajona tiesas (okresný súd) ir kompetentas izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 27. panta 1. punktu. Slovākijas Republikā pārsūdzības par nolēmumiem, kas pieņemti par izpildāmības pasludināšanas pieteikumiem, saskaņā ar 32. panta 2. punktu izskata reģionālās tiesas (krajský súd). Pārsūdzību iesniedz tajā rajona tiesā, kuras nolēmumu apstrīd.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Apstrīdēšanas procedūra, kas minēta 33. pantā, Slovākijas Republikā ir ārkārtas pārsūdzība (dovolanie) saskaņā ar Civilprocesa kodeksa (Likums Nr. 160/2015) 419. – 457. pantu. Ārkārtas pārsūdzību iesniedz tiesai, kas pieņēma nolēmumu pirmajā instancē. Jautājumu izskata Augstākā tiesa (najvyšší súd).

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Regulas 19. panta nolūkos Slovākijas tiesas, atkārtoti izskatot lietu (obnova konania), var grozīt nolēmumus saskaņā ar Civilprocesa kodeksa (Likums Nr. 160/2015) 397. – 418. pantu. Pieteikumus par lietas atkārtotu izskatīšanu skata tiesa, kura lēma par lietu pirmajā instancē.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Saskaņā ar regulas 49. panta 1. punktu centrālā iestāde ir:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Bērnu un jaunatnes starptautiskās tiesiskās aizsardzības centrs)

Adrese:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Cita kontaktinformācija:

Tālrunis: +421 220463208

Fakss: +421 220463258

E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logāinfo@cipc.gov.sk

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://www.cipc.gov.sk/

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Informācija nav sniegta, jo centrālās iestādes funkcijas Slovākijas Republikā pilda tikai un vienīgi Bērnu un jaunatnes starptautiskās tiesiskās aizsardzības centrs.

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Regulas 21. panta nolūkos iestādes, kas ir kompetentas izpildes jomā, ir rajona tiesas (okresný súd), kas darbojas kā izpildes tiesas (exekučný súd).

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos, kā minēts 20., 28. un 40. pantā, ir slovāku un čehu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Valodas, kas Slovākijas centrālai iestādei ir pieņemamas saziņai ar citām centrālām iestādēm, kā minēts 59. pantā, ir slovāku, čehu, angļu un vācu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 13/07/2020