Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 2201/2003


Generelle oplysninger

Rådets Link åbner i nyt vindueforordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000

Forordningen er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Retsafgørelser, der er truffet i en medlemsstat, anerkendes i de øvrige medlemsstater, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig procedure.

En i en medlemsstat truffet retsafgørelse, som er eksigibel i den pågældende medlemsstat, kan fuldbyrdes i en anden medlemsstat, når den på anmodning af en berettiget part er blevet erklæret for eksigibel i denne medlemsstat. Anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, skal indgives til den domstol, der er anført i listen Domstol til anmodning om anerkendelse/håndhævelse. Appel i forbindelse med afgørelsen på anmodningen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, skal indgives til den domstol, der er anført i listen Domstol til appel af afgørelse om anerkendelse/håndhævelse.

En retsafgørelse om samværsret eller om tilbagegivelse af et barn anerkendes og er eksigibel i andre medlemsstater uden, at der kræves erklæring om, at retsafgørelsen er eksigibel, under forudsætning af, at denne ledsages af en attest.

Forordningen foreskriver anvendelse af fire standardformularer.

Hver medlemsstat udpeger mindst én centralmyndighed, som skal bistå ved anvendelsen af denne forordning.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevant link

Link åbner i nyt vindueARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 19/02/2019

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Belgien


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Tlf:      +32 2 542 67 00

Fax:     +32 2 542 70 06

E-post: rapt-parental@just.fgov.be

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: fransk, nederlandsk, tysk, engelsk

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: Attesten skal ledsages af en oversættelse til det officielle sprog det sted, hvor fuldbyrdelsen skal finde sted. Sproget (fransk, nederlandsk eller tysk afhænger af de enkelte tilfælde) præciseres i kolonne II på Liste (Manuel) des communes belges et des arrondissements judiciaires des tribunaux de première instance, der er vedlagt som bilag til forordningen vedrørende bevisoptagelse (F for fransk, N for nederlandsk og D for tysk).

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Belgien tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

- i Belgien:

a)  en person, der anmoder om at få erklæret en retsafgørelse eksigibel, kan appellere til cour d'appel eller hof van beroep

b)  en person, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, kan gøre indsigelse herimod ved tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Belgien pourvoi en cassation [appel vedrørende et retligt spørgsmål].


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 09/07/2018

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Bulgarien


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Justitsministeriet

Direktoratet for international retsbeskyttelse af børn og internationale adoptioner

Tlf.: (+359 2) 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: (+359 2) 9871557

Adresse: Ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgarien

(for alle under forordningen henhørende spørgsmål i relation til forældreansvar samt bortførelse og anbringelse af børn, jf. artikel 56)

Direktoratet for retligt samarbejde og europæiske anliggender

Tlf.: (+359 2) 9237413

Fax: (+359 2) 9809223

Adresse: Ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgarien

(for alle under forordningen henhørende spørgsmål, bortset fra sager vedrørende forældreansvar samt bortførelse og anbringelse af børn, jf. artikel 56)

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2, er: Bulgarsk, engelsk og fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2, er: Bulgarsk, engelsk og fransk.

Artikel 21 og 29

Den i artikel 21, stk. 2, omhandlede myndighed, der har kompetence til at anerkende retsafgørelser i ægteskabssager og i sager om forældreansvar, er de myndigheder, der forestår registrering i civilstandsregistret, navnlig borgmestrene i de forskellige kommuner, jf. artikel 621, stk. 2, i lov om civil retspleje.

Den i artikel 21, stk. 3, omhandlede myndighed, der har kompetence til at anerkende retsafgørelser, er provinsretten i den retskreds, hvor modparten har permanent eller registreret adresse eller, hvis den pågældende ikke har en sådan adresse i Bulgarien, i den retskreds, hvor den berørte part har permanent eller registreret adresse, jf. artikel 622, stk. 1, i lov om civil retspleje. Hvis den berørte part heller ikke har permanent eller registreret adresse i Bulgarien, skal anmodningen indgives til byretten i Sofia.

Den kompetente myndighed til hvilken den i artikel 29 omhandlede anmodning om, at en retsafgørelse, der er truffet i en anden EU-medlemsstat, erklæres for eksigibel, skal fremsættes, er provinsretten i den retskreds, hvor debitor har permanent eller registreret adresse, eller i den retskreds, hvor tvangsfuldbyrdelsen skal foretages, jf. artikel 623, stk. 1, i lov om civil retspleje.

Artikel 33

Afgørelsen kan appelleres til appelretten i Sofia, jf. artikel 623, stk. 6, første punktum, i lov om civil retspleje.

Artikel 34

En yderligere appel til prøvelse af afgørelser truffet af appelretten i Sofia skal indbringes for kassationsretten, jf. artikel 623, stk. 6, andet punktum, i lov om civil retspleje.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 26/06/2018

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Tjekkiet


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Kontoret til international retsbeskyttelse af børn)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tjekkiet

Tlf.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Websted: http://www.umpod.cz/

Kontaktpersoner:

Zdeněk Kapitán, direktør

Markéta Nováková, vicedirektør

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Tjekkisk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn, jf. artikel 45, stk. 2: Tjekkisk.

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger indgives til følgende retter:

- distriktsretterne og fogedretterne.

Artikel 33

Appeler, der iværksættes i henhold til artikel 33, indgives til følgende retter:

- distriktsretterne.

Artikel 34

Appeler i henhold til artikel 34 kan udelukkende iværksættes:

- i form af et annullationssøgsmål som omhandlet i artikel 229 ff. i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret, og i form af en ekstraordinær appel som omhandlet i artikel 236 ff. i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/04/2020

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Tyskland


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113 Bonn

Tlf:      +49 228 410 5212

Fax:     +49 228 410 5401

E-post: int.sorgerecht@bfj.bund.de

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: tysk og engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: tysk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Tyskland:

- i distriktet for Kammergericht (Berlin), til Familiengericht Pankow/Weissensee.

- til "Familiengericht Celle", for så vidt angår distrikter henhørende under de højere delstatsretter "Oberlandesgerichte Braunschweig", "Oberlandesgerichte Celle" og "Oberlandesgerichte Oldenburg".

- i distrikterne for de øvrige Oberlandesgerichte, til den Familiengericht, som er beliggende samme sted som Oberlandesgericht

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

- I Tyskland Oberlandesgericht.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Tyskland ved en Rechtsbeschwerde.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 04/07/2018

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Estland


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Justitsministeriet

Afdelingen for internationalt retligt samarbejde

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-mail-adresse: central.authority@just.ee

Tlf: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Estisk og engelsk.

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2: Estisk og engelsk.

Artikel 21 og 29

I Estland skal de i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger indgives til regionsretterne (maakohus).

Artikel 33

I Estland skal den i artikel 33 omhandlede appel indgives til distriktsretten (ringkonnakohus).

Artikel 34

I Estland kan den i artikel 34 omhandlede appel kun have karakter af en kassationsappel.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 13/08/2019

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Irland


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de i artikel 53 omhandlede centralmyndigheder samt kommunikationsmidler:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Tlf: +353 1 4790200

Fax: +3531 4790201

E-Mail: Link åbner i nyt vinduechild_abduct_inbox@justice.ie

Artikel 67 (b)

Sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder, jf. artikel 57, stk. 2: Irsk og/eller engelsk, fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret som omhandlet i artikel 45, stk. 2: Engelsk og/eller irsk.

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger sendes til følgende domstol:

High Court.

Artikel 33

Den i artikel 33 omhandlede appel skal indgives til følgende domstol:

High Court.

Artikel 34

Afgørelsen i en appelsag kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Court of Appeal (det bemærkes dog, at Supreme Court ifølge den irske forfatning kan behandle en appel af en afgørelse truffet af High Court, såfremt det godtgøres, at der foreligger helt særlige omstændigheder, der tilsiger en direkte appel til Supreme Court. Supreme Court fungerer også som appelinstans for afgørelser truffet af Court of Appeal, såfremt det godtgøres, at bestemte i forfatningen fastsatte betingelser er opfyldt).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/11/2019

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Grækenland


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Afdelingschef Ms Argyro Eleftheriadou

Kontorchef Ms Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96

11527 Athens

Tlf.: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Fax: 0030 210 7767499

e-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Græsk, engelsk, fransk

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2: Græsk, engelsk, fransk

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 skal i Grækenland indgives til følgende retter:

– retten i første instans.

Anmodninger indgives til den ret, der har stedlig competence i den retskreds, hvor debitor har bopæl, eller hvis debitor ikke har nogen fast bopæl, retten i den retskreds, hvor debitor har opholdssted, eller hvis debitor ikke har noget opholdssted, til retten i Athen.

Artikel 33

Appeller i henhold til artikel 33 skal i Grækenland indgives til følgende retter:

– appelretten.

Artikel 34

Appeller i henhold til artikel 34 kan i Grækenland kun iværksættes i form af:

– en kassationsappel.

Kassationsappeller indgives til højesteret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 25/11/2019

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Spanien


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Servicio de Convenios

San Bernardo 62

28015 Madrid

Tlf:      +34 91 3904437 / +34 91 3904273

Fax:     +34 91 3902383

E-post: Link åbner i nyt vinduesustraccionmenores@mjusticia.es

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: spansk, engelsk, fransk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: spansk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Spanien Juzgado de Primera Instancia.

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

- i Spanien Audiencia Provincial.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Spanien, en appel vedrørende et retligt spørgsmål.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 19/03/2019

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Frankrig


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

To centrale myndigheder er udpeget.

1. Hele forordningen med undtagelse af artikel 56 (Anbringelse i en anden medlemsstat)

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Kontoradresse:

5, boulevard de la Madeleine Paris 1er

Tlf.:       + 33 1 44 77 61 05

Fax:        +33 1 44 77 61 22

E-mailadresse:  Link åbner i nyt vindueentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Anvendelsen af artikel 56 (Anbringelse i en anden medlemsstat)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Kontoradresse: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Tlf.:       +33 (01) 44 77 69 02

Fax:        +33(01) 44 77 25 78

E-mailadresse: Link åbner i nyt vinduepole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Fransk og engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og attester om tilbagegivelse af barnet – artikel 45, stk. 2: Fransk og engelsk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger ifølge artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Frankrig, til Président du Tribunal de grande instance.

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

- I Frankrig, til Cour d'appel.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Frankrig, ved pourvoi en cassation [appel vedrørende et retligt spørgsmål].


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 04/07/2019

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Kroatien


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Ministeriet for Demografi, Familie Socialpolitik og Unge ((Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Website: http://www.mdomsp.hr/

E-mail-adresse: ministarstvo@mspm.hr

Tlf.: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2:

Kroatisk og engelsk til meddelelser til centralmyndighederne

Kroatisk til anmodninger

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2:

Kroatisk

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger skal indgives til følgende retter:

Byretterne (općinski sudovi; sing. općinski sud) har kompetence til at modtage og påkende anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 33

Den i artikel 33 omhandlede appel skal indgives til følgende retter:

Appeller indgives til andeninstansretten (županijski sudovi; sing. županijski sud) via den ret, der i første instans traf afgørelse i sagen (byretten).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 34

Appeller som omhandlet i artikel 34:

Afgørelsen i appelsagen kan anfægtes af en af parterne ved indgivelse af en begæring om fornyet prøvelse, jf. artikel 421-428 i lov om civil retspleje. En sådan begæring indgives til den ret, der i første instans traf afgørelse i sagen (byretten).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 05/07/2018

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Italien


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler

Den centrale myndighed for hele Italien er
"il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità"

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Tlf.:         +39 06 68188326, 06 68188331, 06 68188335

Fax:                 +39 06 68808085

E-mail: Link åbner i nyt vindueautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: italiensk, engelsk, fransk.

Artikel 67 (c)

For en erklæring om samværsret og tilbagegivelse af barnet – artikel 45, stk. 2: italiensk, engelsk, fransk.

Artikel 21 og 29

De anmodninger, der er omhandlet i artikel 21 og 29, bør indgives til følgende retter:

i Italien, "Corte d'appello"

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

i Italien "Corte d'appello"

Artikel 34

Afgørelser i appelsager efter artikel 34 kan kun anfægtes:

i Italien ved appel vedrørende et retligt spørgsmål (cassazione).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 03/01/2020

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Cypern


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler

Ministeriet for Justitsvæsen og Offentlig Orden (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Kontoret for internationalt retligt samarbejde (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Cypern

Kontaktpersoner:

Yioulíka Hadjiprodromou, jurist

Kontoret for internationalt retligt samarbejde

Ministeriet for Justitsvæsen og Offentlig Orden

Tlf.: (+357) 22805943

Fax.: (+357) 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodía Dionysíou, administrativ medarbejder

Kontoret for internationalt retligt samarbejde

Ministeriet for Justitsvæsen og Offentlig Orden

Tlf.: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 67 (b)

I forbindelse med artikel 57, stk. 2, og artikel 45, stk. 2, accepteres engelsk ud over Cyperns officielle sprog, dvs. græsk og tyrkisk.

Artikel 67 (c)

For så vidt angår attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn som omhandlet i artikel 45, stk. 2:

Sprog, der accepteres ved oversættelse af ovennævnte attest og ved meddelelser til centralmyndighederne, jf. artikel 57, stk. 2, og artikel 45, stk. 2, er engelsk ud over Cyperns officielle sprog, dvs. græsk og tyrkisk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger som omhandlet i artikel 21 og 29 skal indgives til følgende domstole:

a) Retten for familieretlige sager (Oikogeneiakó Dikastírio) i Nicosia-Kyrenia

b) Retten for familieretlige sager i Limassol-Paphos

c) Retten for familieretlige sager i Larnaka-Famagusta.

Artikel 33

Appel som omhandlet i artikel 33 skal indgives til følgende domstole:

Appelretten for familieretlige sager (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikel 34

Der er i Cypern ikke adgang til tredjeinstansprøvelse af en dom, der er afsagt i en appelsag.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/04/2020

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Letland


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

The Ministry of Justice of the Republic of Latvia

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

Tlf: +371 67036836

Fax: +371 67036852

E-post: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: lettisk, engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: lettisk, engelsk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Letland rajona (pilsētas) tiesa [distrikts-/byretter].

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

- i Letland abgabaltiesa [regional ret].

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Letland Augstākajā tiesā [appel til højesteret].


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 05/06/2019

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Litauen


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Tlf:      +370 5 2662933

Fax:     +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Tlf:      +370 5 266 42 01

Fax:     +370 5 260 38 13

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: litauisk, engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: litauisk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Litauen Lietuvos apeliacinis teismas (appelret).

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

- i Litauen Lietuvos apeliacinis teismas (appelret).

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Litauen ved en kassationsappel til Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [appel vedrørende et retligt spørgsmål til højesteret].


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 26/04/2019

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Luxembourg


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tlf.:       +352 47 59 81 / 336

Fax:       +352 47 05 50

E-mail: Link åbner i nyt vindueparquet.general@justice.etat.lu

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Fransk, engelsk og tysk

Artikel 67 (c)

For attester vedrørende samværsret og attester om tilbagegivelse af barnet – artikel 45, stk. 2: Fransk, engelsk og tysk

Artikel 21 og 29

Anmodninger ifølge artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Luxembourg, over for præsidenten for ”Tribunal d'arrondissement”.

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

- i Luxembourg, til ”Cour d'appel”.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Luxembourg, ved en kassationsappel.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/07/2019

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Ungarn


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt oplysning om mulige kommunikationsmidler kan findes ved hjælp af søgefunktionen øverst på siden.

Artikel 67 (b)

Sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndighederne i henhold til artikel 57, stk. 2, er ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2, er ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 21 og 29

Den i artikel 21 og 29 omhandlede anmodning skal fremsættes for følgende retter:

– I Ungarn er det distriktsretten i den kompetente regionalrets retskreds (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), og i Budapest er det den centrale distriktsret i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Artikel 33

De i artikel 33 omhandlede appeller skal indgives til følgende retter:

– I Ungarn til regionalretterne (törvényszék) og i Budapest til regionalretten for hovedstaden Budapest (Fővárosi Törvényszék).

Artikel 34

Appelrettens afgørelse som omhandlet i artikel 34 kan kun anfægtes ved:

— I Ungarn: en begæring om fornyet prøvelse (felülvizsgálati kérelem).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 27/10/2017

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Malta


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne, adresser og kontaktoplysninger på de i artikel 53 omhandlede centralmyndigheder:

Direktøren

Department for Social Welfare Standards

Ministry for the Family and Social Solidarity

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera — Malta

Tlf.: +356 21 441311/ 21480130

Fax: +356 21 490468

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres ved kommunikation med centralmyndighederne, jf. artikel 57, stk. 2: Maltesisk og engelsk.

Artikel 67 (c)

For så vidt angår attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn som omhandlet i artikel 45, stk. 2: Maltesisk og engelsk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger som omhandlet i artiklerne 21 og 29 fremsættes over for følgende retter:

På Malta: civilretten (familiesektionen). På Gozo: domstolen (Gozo) (familiesektionen) (første instans).

Artikel 33

Appelsager som omhandlet i artikel 33 behandles af følgende retter:

— på Malta og Gozo, Appelretten (Qorti tal-Appell) i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat for appelsager i retsplejeloven (Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) — kap. 12.

Artikel 34

Der er efter maltesisk lovgivning ikke adgang til at føre appelsager som omhandlet i forordningens artikel 34.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 05/05/2017

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Nederlandene


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Tlf: (070) 370 79 11

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: nederlandsk, fransk, tysk, engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: nederlandsk,tysk, engelsk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Nederlandene voorzieningenrechter van de rechtbank.

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

- i Nederlandene rechtbank.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Nederlandene ved appel til højesteret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 26/09/2016

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Østrig


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navn og adresse på den i artikel 53 omhandlede centralmyndighed samt kommunikationsmidler:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Wien

Telefon:   +43 1 52152 2134

Fax:         +43 1 52152 2829

E-mail:     Link åbner i nyt vindueteam.z@bmj.gv.at

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres ved henvendelser til centralmyndigheden, jf. artikel 57, stk. 2: Tysk.

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret og attesten vedrørende tilbagegivelse af barnet, jf. artikel 45, stk. 2: Tysk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger som omhandlet i artikel 21 og 29 indgives til følgende domstole eller kompetente myndigheder:

Bezirksgericht.

Artikel 33

Retsmidler som omhandlet i artikel 33 indgives til følgende domstole:

Bezirksgericht.

Artikel 34

Retsmidler som omhandlet i artikel 34 kan kun indgives:

I forbindelse med appel af afgørelser (Revisionsrekurs). De sendes til Bezirksgericht, men adresseres til Oberster Gerichtshof.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 26/11/2018

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Polen


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wspólpracy

Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie   11 –

00-950 Warszawa

Tlf/fax:+48 22 628 09 49

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: polsk, tysk, engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: polsk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Polen Sąd okręgowy (distriktsretter).

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

- i Polen Sąd apelacyjny (appelretter).

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Polen ved appel vedrørende et retligt spørgsmål til Sąd Najwyższy (højesteret).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 13/06/2019

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Portugal


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Den centralmyndighed, der er udpeget i henhold til artikel 53, er følgende statslige direktorat:

DGRSP – Generaldirektoratet for fængselsvæsen og reintegration (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Direktoratet for retshjælp og tvistemål (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lissabon

Tlf.:         +351 218812200

Fax:                 +351 218853653

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Artikel 67 (b)

Man kan kommunikere med centralmyndigheden på portugisisk, engelsk og fransk, jf. artikel 57, stk. 2.

Artikel 67 (c)

De sprog, som accepteres ved affattelse af attesten om samværsret og tilbagegivelse af et barn i henhold til artikel 45, stk. 2, er portugisisk og engelsk.

Artikel 21 og 29

I de i artikel 21 og 29 omhandlede tilfælde er følgende domstole kompetente:

- Juízo de Família e Menores (familieretten) eller hvis en sådan ikke findes,

- Juízo Local Cível (byretten), såfremt en sådan findes, eller Juízo Local de Competência Genérica (den lokale domstol med almindelig kompetence).

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 skal indgives til appeldomstolen (Tribunal da Relação).

Artikel 34

For så vidt angår forordningens artikel 34 er det kun muligt at indgive appel til prøvelse af retlige spørgsmål, og den skal indgives til højesteret (Supremo Tribunal de Justiça).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 17/02/2020

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Slovenien


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Tlf: +386 (0)1 369 77 00

Fax:+386 (0)1 369 78 32

E-post: Link åbner i nyt vinduegp.mddsz@gov.si

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: slovensk, engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: slovensk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Slovenien okrožno sodišče.

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

- in Slovenien okrožno sodišče.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Slovenien ved en pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 29/06/2018

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Slovakiet


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 53:

Den Slovakiske Republiks justitsministerium

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (artikel 55c)

Telefon:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.gov.sk/

Centret for international retlig beskyttelse af børn og unge (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (artikel 55a, b, d og e, og artikel 56)

Telefon:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-mail: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.cipc.sk

Artikel 67 (b)

De sprog, som accepteres for kommunikation med centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2:

  • med henblik på artikel 55c: slovakisk, engelsk og fransk
  • med henblik på artikel 55d: slovakisk, engelsk og tjekkisk
  • med henblik på artikel 55a, b og e: slovakisk, engelsk, fransk, tjekkisk og tysk

Artikel 67 (c)

For en attest om samværsret med et barn og en attest om tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: slovakisk

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 omhandlede begæringer skal fremsættes over for følgende domstole:

a) retten for regionen Bratislava (Krajský súd v Bratislave) vedrørende begæringer om anerkendelse af afgørelser vedrørende skilsmisse, separation og ophævelse af ægteskab

b) kredsdomstolen (Okresný súd) det sted, hvor barnet bor, eller kredsdomstolen for Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), hvis barnet ikke bor i Den Slovakiske Republik, vedrørende begæringer om anerkendelse af en afgørelse om forældreansvar.

De i artikel 29 omhandlede begæringer skal fremsættes over for følgende domstole:

Kredsdomstolen (Okresný súd) det sted, hvor barnet bor, eller kredsdomstolen for Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), hvis barnet ikke bor i Den Slovakiske Republik, vedrørende begæringer om en erklæring om, at en retsafgørelse er eksigibel.

Artikel 33

De i artikel 33 omhandlede indsigelser skal fremsættes over for følgende domstole:

– appeller indgives til kredsdomstolen.

Artikel 34

Indsigelser, som kan fremsættes i henhold til artikel 34:

–  appelprøvelse.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/11/2018

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Finland


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Oikeusministeriö [Justitsministeriet] Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö [Afdelingen for internationalt retligt samarbejde]

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tlf.: +35891606 7628

Fax: +35891606 7524

E-mail-adresse: central.authority@om.fi

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Finsk, svensk og engelsk.

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2: Finsk, svensk, engelsk.

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger indgives i Finland til:

- käräjäoikeus/tingsrätt [landsretten].

Artikel 33

Den i artikel 33 omhandlede appel indgives i Finland til:

- hovioikeus/hovrätt [appelretten].

Artikel 34

De i artikel 34 omhandlede appeller kan i Finland kun indgives til:

- Korkein oikeus/högsta domstolen [højesteret].


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 02/03/2020

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Sverige


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne, adresser og kontaktoplysninger på de i artikel 53 omhandlede centralmyndigheder:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

S-103 39 Stockholm

Telefon: +46 (8) 405 1000 (omstilling) / +46 (8) 405 5005 (nødopkaldsnummer uden for åbningstiden)

Fax: +46 (8) 723 1176;

E-mailadresse: ud-kc@gov.se

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres ved kommunikation med centralmyndighederne, jf. artikel 57, stk. 2: Svensk og engelsk.

Artikel 67 (c)

For så vidt angår attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn som omhandlet i artikel 45, stk. 2: Svensk eller engelsk.

Artikel 21 og 29

Artikel 21.

Hvis anmodningen helt eller delvist vedrører et barn, skal den fremsættes for byretten (tingsrätt) som foreskrevet i § 1 i kapitel 21 i lov om børn og forældre (föräldrabalken).

Hvis ansøgningen ikke vedrører et barn, skal den fremsættes for byretten i den retskreds, hvor modparten har hjemting, og for byretten i Nacka, hvis modparten ikke har hjemting i Sverige.

Artikel 29.

Hvis ansøgningen helt eller delvist har at gøre med et barn, skal den udformes til byretten i henhold til kapitel 29, artikel 2, i Bruxelles II-forordningen.

Hvis ansøgningen ikke helt eller delvist har at gøre med et barn, skal den på samme måde udformes til byretten i henhold til kapitel 29, artikel 2, i Bruxelles II-forordningen.

Artikel 33

De appelsager, som artikel 33 giver mulighed for, skal der anmodes om ved den byret, som traf beslutningen.

Artikel 34

De appelsager, som artikel 34 giver mulighed for, kan der kun anmodes om ved en appeldomstol (hovrätt) eller ved Højesteret (Högsta domstolen).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/04/2020