Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească

Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 2201/2003


Informații generale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000

Dispoziţiile regulamentului se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei.

O hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat membru se recunoaşte în celelalte state membre, fără a se recurge la o procedură specială.

O hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat membru şi executabilă în respectivul stat membru se execută în alt stat membru în cazul în care, la cererea oricăreia dintre părţile interesate, se declară executabilă în acel stat membru. O cerere de de încuviinţare a executării se înaintează instanţei indicate pe lista de la Instanța de aplicare a recunoașterii/forței executorii. Acţiunea împotriva deciziei privind încuviinţarea executării se depune la instanţa care apare pe lista Instanța de apel împotriva unei hotărâri privind recunoașterea/forța executorie.

Hotărârile privind drepturile de acces şi hotărârile privind returnarea copilului sunt recunoscute şi executate în celelalte state membre, fără a fi necesară o încuviinţare a executării, cu condiţia să fie însoţite de un certificat.

Regulamentul oferă patru formulare tip.

Fiecare stat membru desemnează cel puţin o autoritate centrală pentru a sprijini aplicarea acestui regulament.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Link relevant

Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 19/02/2019

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Bulgaria


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare acceptate de autoritățile centrale desemnate în temeiul articolului 53 sunt:

Ministerul Justiției

Direcția privind protecția juridică internațională a copiilor și adopțiile internaționale

Tel.: (+359 2) 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: (+359 2) 9871557

Adresa: Ul. Slavyanska nr. 1

BG-1040 Sofia

Bulgaria

[pentru toate chestiunile care intră sub incidența regulamentului în legătură cu răspunderea părintească și răpirea și plasarea copiilor (articolul 56)]

Direcția cooperare judiciară internațională și afaceri europene

Tel.: (+359 2) 9237413

Fax: (+359 2) 9809223

Adresa: Ul. Slavyanska nr. 1

BG-1040 Sofia

Bulgaria

[pentru toate chestiunile care intră sub incidența regulamentului, cu excepția celor legate de răspunderea părintească și răpirea și plasarea copiilor (articolul 56)]

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările cu autoritățile centrale desemnate în conformitate cu articolul 57 alineatul (2): bulgara, engleza și franceza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificateșe privind dreptul de vizită în conformitate cu articolul 45 alineatul (2): bulgara, engleza și franceza.

Articolele 21 și 29

Autoritățile competente menționate la articolul 21 alineatul (2) în ceea ce privește recunoașterea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești sunt autoritățile competente în materie de înregistrare, și anume primarii municipalităților [articolul 621 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Autoritatea competentă menționată la articolul 21 alineatul (3) pentru recunoașterea hotărârilor judecătorești este instanța provincială în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința partea adversă sau, în cazul în care partea adversă nu are domiciliul sau reședința în Republica Bulgaria, instanța provincială în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința partea interesată [articolul 622 alineatul (1) din Codul de procedură civilă]. În cazul în care partea interesată nu are domiciliul sau reședința în Bulgaria, cererea trebuie depusă la Tribunalul municipal Sofia.

Autoritatea competentă la care se depune cererea de încuviințare a executării unei hotărâri judecătorești pronunțate într-un alt stat membru al UE, menționată la articolul 29, este instanța provincială în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința debitorul sau de la locul executării (articolul 623 alineatul (1) din Codul de procedură civilă).

Articolul 33

Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel din Sofia (articolul 623 alineatul (6) prima teză din Codul de procedură civilă).

Articolul 34

Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de Curtea de Apel din Sofia se depun la Curtea Supremă de Casație (articolul 623 alineatul (6) a doua teză din Codul de procedură civilă).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 26/06/2018

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Republica Cehă


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare ale autorității centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Oficiul pentru protecția juridică internațională a copiilor (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Republica Cehă

Tel.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Site web: http://www.umpod.cz/

Persoane de contact:

Zdeněk Kapitán, director

Markéta Nováková, director adjunct

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): ceha, engleza, germana și franceza.

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului - articolul 45 alineatul (2): limba cehă

Articolele 21 și 29

În Republica Cehă, cererile formulate în temeiul articolelor 21 și 29 se depun la:

- instanțele districtuale (okresní soudy) sau la executorii judecătorești (soudní exekutoři).

Articolul 33

În Republica Cehă, căile de atac formulate în temeiul articolului 33 se depun la:

- instanțele districtuale (okresní soudy).

Articolul 34

În Republica Cehă, singurele căi de atac care pot fi formulate în temeiul articolului 34 sunt:

- acțiunea în anulare (žaloba pro zmatečnost), în temeiul articolului 229 și următoarele din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată, și recursul (dovolání), în temeiul articolului 236 și următoarele din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 21/08/2018

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Estonia


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare acceptate de autoritățile centrale desemnate în conformitate cu articolul 53

Ministerul Justiției

Serviciul de cooperare judiciară internațională

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt estona și engleza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) sunt estona și engleza.

Articolele 21 și 29

În Estonia, cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la instanțele teritoriale (maakohus).

Articolul 33

În Estonia, contestarea prevăzută la articolul 33 se depune la curtea de apel (ringkonnakohus).

Articolul 34

În Estonia, refuzul sau revocarea prevăzute la articolul 34 se exercită exclusiv prin intermediul unui recurs în casație.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 08/08/2018

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Irlanda


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirea și adresa autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53 și mijloacele de comunicare acceptate de acestea:

Ministerul Justiției, Egalității și Reformelor Legislative

Departamentul Justiției, Egalității și Reformelor Legislative

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Tel: +353 1 4790200

Fax: +3531 4790201

E-mail: child_abduct_inbox@justice.ie

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): irlandeză și/sau engleză, franceză.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2): engleză și/sau irlandeză.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

- în Irlanda: High Court.

Articolul 33

Calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce la următoarele instanțe:

- în Irlanda: High Court.

Articolul 34

În Irlanda, recurs la Curtea de Apel. (A se nota că, în conformitate cu dispozițiile Constituției irlandeze, Curtea Supremă are competența de a soluționa căile de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de High Court în cazul în care consideră că există circumstanțe excepționale care justifică introducerea recursului direct la Curtea Supremă. Curtea Supremă este, de asemenea, competentă sa să se pronunțe, în calitate de instanță de recurs, asupra unei hotărâri pronunțate de Curtea de Apel în cazul în care consideră că au fost îndeplinite anumite condiții prevăzute în Constituție.)


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 23/11/2018

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Grecia


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Șef de direcție dna Argyro Eleftheriadou

Șef de departament dna Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96

11527 Atena

Tel: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Fax: 0030 210 7767499

e-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru corespondența cu autoritățile centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): greacă, engleză, franceză.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de acces sau înapoierea unui copil în temeiul articolului 45 alineatul (2): greacă, engleză, franceză.

Articolele 21 și 29

În Grecia, cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la

instanța de prim grad de jurisdicție (Πρωτοδικείο).

În ceea ce privește competența teritorială, cererile se depun la instanța de la domiciliul debitorului sau, în lipsa acestuia, la instanța de la reședința debitorului sau, în lipsa acesteia, la instanța din Atena.

Articolul 33

În Grecia, calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce la

curtea de apel (Εφετείο).

Articolul 34

În Grecia, căile de atac prevăzute la articolul 34 se pot exercita doar prin intermediul

recursului în casație.

Recursul în casație se introduce la Curtea Supremă.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 01/09/2016

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Croaţia


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Ministerul demografiei, familiei, tineretului și politicii sociale (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Site web: http://www.mdomsp.hr/

E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

Tel.: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2):

a) limba croată sau limba engleză pentru comunicarea cu autoritățile centrale;

b) limba croată în cazul cererilor.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită în temeiul articolului 45 alineatul (2):

limba croată.

Articolele 21 și 29

Acțiunile prevăzute la articolele 21 și 29 se introduc la următoarele instanțe:

instanțele municipale (općinski sudovi) sunt competente să primească și să soluționeze cererile de încuviințare a executării.

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 33

Calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce la:

instanța de prim grad de jurisdicție (instanța municipală) care a pronunțat hotărârea atacată, iar soluționarea acesteia este de competența instanței de al doilea grad de jurisdicție (instanțele teritoriale) (županijski sud).

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 34

Căi de atac în temeiul articolului 34

Hotărârea pronunțată în apel poate fi contestată de către una dintre părți prin introducerea unei cereri de rejudecare a cauzei (articolele 421-428 din Codul de procedură civilă). Cererea de rejudecare se depune la instanța care a pronunțat hotărârea pe fond (instanța municipală).

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 05/07/2018

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Italia


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Autoritatea centrală pentru întregul teritoriu național este Departamentul pentru justiție juvenilă și comunități (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax:                 +39 06 68808085

E-mail : autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2): Limba italiană, limba engleză, limba franceză.

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită și întoarcerea minorului – articolul 45 alineatul (2): limba italiană, limba engleză, limba franceză.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la instanțele sau autoritățile competente, după cum urmează:

- în Italia, „Corte d’appello” (Curtea de apel).

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 se introduc la instanțele menționate mai jos:

- în Italia, „Corte d’appello”.

Articolul 34

Căile de atac prevăzute la articolul 34 pot fi introduse numai pentru:

- în Italia, recurs în anulare.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 29/10/2018

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Cipru


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53;

Ministerul Justiției și Ordinii Publice (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Unitatea pentru cooperare judiciară internațională (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Cipru

Puncte de contact:

Dna Yioulíka Hadjiprodromou

Jurist

Unitatea pentru cooperare juridică internațională

Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Tel.: (+357) 22805943

Fax: (+357) 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Dna Troodía Dionysíou

Funcționar administrativ

Unitatea pentru cooperare juridică internațională

Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Tel.: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Articolul 67 (b)

În sensul articolelor 57 alineatul (2) și 45 alineatul (2), pe lângă limbile oficiale din Cipru, și anume greaca și turca, este acceptată și limba engleză.

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind drepturile de acces și de returnare a unui copil în temeiul articolului 45 alineatul (2):

În sensul articolelor 57 alineatul (2) și 45 alineatul (2), pe lângă limbile oficiale din Cipru, și anume greaca și turca, este acceptată și limba engleză.

Articolele 21 și 29

Cererile în temeiul articolelor 21 și 29 trebuie să fie înaintate următoarelor instanțe:

– în Cipru

(a) instanța de dreptul familiei (Oikogeneiakó Dikastírio) din Nicosia-Kyrenia;

(b) instanța de dreptul familiei din Limassol-Paphos;

(c) instanța de dreptul familiei din Larnaca-Famagusta.

Articolul 33

Căile de atac în temeiul articolului 33 se introduc la următoarele instanțe:

– în Cipru, curtea de apel pentru dreptul familiei (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Articolul 34

În Cipru, în sensul articolului 34, nu există niciun mecanism prin care o hotărâre pronunțată în urma exercitării unei căi de atac să poată fi contestată în fața unei instanțe de al treilea grad de jurisdicție.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/04/2019

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Luxemburg


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție (Parquet général près la Cour Suprême de Justice)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel:       +352 47 59 81 / 336

Fax:        +352 47 05 50

Adresse électronique: parquet.general@justice.etat.lu

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt franceza, engleza și germana.

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită sau de înapoiere a copilului - articolul 45 alineatul (2): franceza, engleza și germana.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

- în Luxemburg, la președintele tribunalului de arondisment (Tribunal d’arrondissement).

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 se depun la:

- în Luxemburg, la Curtea de apel (Cour d’appel).

Articolul 34

Hotărârile pronunțate în urma soluționării recursului, prevăzute la articolul 34, pot face obiectul:

- în Luxemburg, doar al unui recurs în anulare.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 14/01/2019

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Ungaria


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirile și adresele autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53, precum și mijloacele de comunicare acceptate de acestea pot fi găsite cu ajutorul instrumentului de căutare din partea de sus a paginii.

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt maghiara, engleza, germana și franceza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și certificatul privind înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) sunt maghiara, engleza, germana și franceza.

Articolele 21 și 29

Cererile menționate la articolele 21 și 29 se depun:

– în Ungaria, la instanța districtuală situată în jurisdicția instanței regionale competente (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) și, în Budapesta, la Tribunalul din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Articolul 33

Căile de atac menționate la articolul 33 se depun:

– în Ungaria, la instanțele regionale (törvényszék) și, în Budapesta, la Curtea din Budapesta‑Capitală (Fővárosi Törvényszék).

Articolul 34

Hotărârea pronunțată în urma exercitării unei căi de atac, menționată la articolul 34, poate fi contestată numai prin:

— în Ungaria: o cerere de reexaminare (felülvizsgálati kérelem).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 27/10/2017

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Malta


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Directorul

Department for Social Welfare Standards

Ministry for the Family and Social Solidarity

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera - MALTA

Tel.: +356 21 441311/ 21480130

Fax: +356 21 490468

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): malteza, engleza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului, în temeiul articolului 45 alineatul (2): malteza, engleza.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

În Malta, la tribunalul civil (secția competentă pentru dreptul familiei) și în Gozo, la Curtea Magistraților (din Gozo) (secția competentă pentru dreptul familiei) (jurisdicția superioară)

Articolul 33

Calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce la următoarele instanțe:

— în Malta și Gozo, Qorti tal-Appell [Curtea de apel], urmând procedura prevăzută pentru apeluri în Codul de organizare și de procedură civilă - Cap.12.

Articolul 34

Căi de atac prevăzute la articolul 34: nu există această posibilitate în legislația națională.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 05/05/2017

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Austria


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (Ministerul Federal al Afacerilor Constituționale, al Reformelor, al Dereglementării și al Justiției)

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Vienna

Tel.:   +43 1 52152 2134

Fax:         +43 1 52152 2829

E-mail:     team.z@bmj.gv.at

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2): limba germană.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită în conformitate cu articolul 45 alineatul (2): limba germană.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe sau autorități competente:

-     în Austria, instanța districtuală (Bezirksgericht).

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 se introduc la instanțele enumerate mai jos:

-     în Austria, instanța districtuală (Bezirksgericht).

Articolul 34

Căile de atac prevăzute la articolul 34 pot fi introduse numai:

-     în Austria: printr-un recurs pe motive de drept (Revisionsrekurs) introdus la instanța districtuală (Bezirksgericht), dar adresat Curții Supreme (Oberster Gerichtshof).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 26/11/2018

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Portugalia


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Autoritatea centrală desemnată în conformitate cu articolul 53 este:

DGRSP - Directoratul-general pentru reinserție socială și servicii carcerale (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Departamentul juridic și contencios (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lisbon

Tel.:     +351 218812200

Fax:     +351 218853653

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Articolul 67 (b)

În conformitate cu articolul 57 alineatul (2), limbile care pot fi folosite pentru comunicarea cu autoritatea centrală sunt portugheza, engleza și franceza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului în temeiul articolul 45 alineatul (2) sunt limbile portugheză și engleză.

Articolele 21 și 29

Cazurile menționate la articolele 21 și 29 sunt de competența:

- instanței pentru familie și minori sau, în lipsa acesteia,

- a instanței civile locale, după caz, sau a instanței locale cu competență generală.

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 trebuie să fie înaintate Curții de apel (Tribunal da Relação).

Articolul 34

În sensul articolului 34 din regulament, este posibil să se introducă o cale de atac pe motive de drept la Curtea Supremă de Justiție (Supremo Tribunal de Justiça).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 01/03/2019

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - România


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală română (art. 3 din art. I3 din Legea nr. 191/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană).

Ministerul Justiţiei Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară,

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Tel.: +40372041077, +40372041083, +40372041218, Fax: +40372041079, +40372041084

Articolul 67 (b)

România acceptă limbile română, engleză şi franceză pentru certificatul de înapoiere sau vizită a copilului şi pentru comunicările făcute autorităţilor centrale.

Articolul 67 (c)

România acceptă limbile română, engleză şi franceză pentru certificatul de înapoiere sau vizită a copilului şi pentru comunicările făcute autorităţilor centrale.

Articolele 21 și 29

În România cererile de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite sunt de competenţa tribunalului (art. 1 alin. (1) din art. I 2 din O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările şi completările ulterioare; art. 95 pct. 1 şi art. 1098 din Codul de procedură civilă)

Articolul 33

În România, apelul împotriva hotărârii de recunoaştere şi încuviinţare a executării este de competenţa curţii de apel (art. 96 pct. 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).

Articolul 34

Recursul (art. 97 pct. 1 din Codul de procedură civilă).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 29/03/2016

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Slovacia


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 53:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministerul Justiției din Republica Slovacă)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava [articolul 55 litera (c)]

Tel.:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

Internet: http://www.justice.gov.sk/

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centrul pentru protecția juridică internațională a copiilor și a tinerilor)

Špitálska 8

PO box 57

814 99 Bratislava [articolul 55 literele (a), (b), (d) și (e) și articolul 56]

Tel.:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-mail: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Internet: http://www.cipc.sk

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2) sunt următoarele:

  • în sensul articolului 55 litera c): slovaca, engleza și franceza
  • în sensul articolului  55 litera d): slovaca, engleza și ceha
  • în sensul articolului  55 literele (a), (b) și (e): slovaca, ceha, engleza, franceza și germana

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită și pentru certificatul privind înapoierea copilului - articolul 45 alineatul (2): slovaca

Articolele 21 și 29

Cererea prevăzută la articolul 21 se înaintează următoarelor instanțe:

a) Curții Regionale din Bratislava (Krajský súd v Bratislave), pentru depunerea unei cereri de recunoaștere a unei hotărâri de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei;

b) instanței districtuale (okresný súd) din localitatea în care își are reședința obișnuită copilul sau Tribunalului de primă instanță Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), în cazul în care reședința obișnuită a copilului nu este în Republica Slovacă, pentru depunerea unei cereri de recunoaștere a unei decizii în materia răspunderii părintești.

Cererile prevăzute la articolul 29 se înaintează următoarelor instanțe:

instanței districtuale (okresný súd) din localitatea în care își are reședința obișnuită copilul sau Tribunalului de primă instanță Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), în cazul în care reședința obișnuită a copilului nu este în Republica Slovacă, pentru o cerere de încuviințare a executării.

Articolul 33

Calea de atac prevăzută la articolul 33 se depune la instanțele enumerate mai jos:

- apelul (odvolanie) se introduce la instanța districtuală (okresný súd).

Articolul 34

Căile de atac care pot fi introduse în temeiul articolului 34:

- recursul (dovolanie).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/11/2018

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Finlanda


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirea, adresa și datele de contact ale autorității centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Oikeusministeriö (Ministerul Justiției)

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö (Unitatea însărcinată cu administrarea judiciară internațională)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.: +35891606 7628

Fax: +35891606 7524

E-mail: central.authority@om.fi

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt finlandeza, suedeza și engleza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și de înapoiere a copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) sunt finlandeza, suedeza și engleza.

Articolele 21 și 29

În Finlanda, cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la käräjäoikeus/tingsrätt.

Articolul 33

În Finlanda, calea de atac prevăzută la articolul 33 se depune la hovioikeus/hovrätt.

Articolul 34

În Finlanda, hotărârea pronunțată în urma exercitării căii de atac, prevăzută la articolul 34, se contestă doar la Korkein oikeus/högsta domstolen (Curtea supremă).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/07/2018

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Suedia


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Departamentul pentru afaceri consulare și drept civil al Ministerului de Externe)

S-103 39 Stockholm

Telefon: +46 (8) 405 1000 (centrală) / +46 (8) 405 5005 (număr de urgență în afara programului de lucru)

Fax: +46 (8) 723 1176;

Adresă de e-mail: ud-kc@gov.se

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt suedeza și engleza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) sunt suedeza și engleza.

Articolele 21 și 29

Articolul 21

În cazul în care cererea se referă integral sau parțial la persoana unui copil, aceasta trebuie adresată instanței districtuale (tingsrätt), astfel cum se prevede în capitolul 21 articolul 1 din Codul suedez privind părinții și copiii (föräldrabalken).

În cazul în care cererea nu se referă la persoana unui copil, aceasta trebuie adresată instanței în a cărei circumscripție își are reședința cealaltă parte sau instanței districtului Nacka, dacă cealaltă parte nu își are reședința în Suedia.

Articolul 29

În cazul în care cererea se referă integral sau parțial la persoana unui copil, aceasta trebuie adresată instanței districtuale competente în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul Bruxelles II.

În cazul în care cererea nu se referă la persoana unui copil, aceasta trebuie, de asemenea, adresată instanței districtuale competente în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul Bruxelles II.

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 trebuie introduse la instanța districtuală care a pronunțat hotărârea atacată.

Articolul 34

Căile de atac prevăzute la articolul 34 pot fi introduse numai la o curte de apel (hovrätt) sau la Curtea Supremă (Högsta domstolen).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 31/05/2017