Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused

Määrusega nr 2201/2003 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid


Üldine teave

Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003, 27. november 2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000

Määrust kohaldatakse kõigis liikmesriikides, välja arvatud Taani.

Ühes liikmesriigis tehtud kohtuotsust tunnustatakse teistes liikmesriikides ühegi erimenetluse järgimist nõudmata.

Ühes liikmesriigis tehtud ja kõnealuses riigis täitmisele pööratav kohtuotsus täidetakse teises liikmesriigis siis, kui see on huvitatud poole taotlusel kuulutatud seal täitmisele pööratavaks. Täitmisotsuse taotlus esitatakse Tunnustamise/täidetavuse kohaldamise küsimustes pädev kohus all ilmuvale kohtule. Apellatsioon täitmisotsuse taotluse otsuse kohta esitatakse koos Tunnustamist/täidetavust käsitleva kohtuotsuse edasikaebamise küsimustes pädev kohus all ilmuva kohtuga.

Suhtlusõigust ja lapse tagastamist puudutavaid kohtuotsuseid tunnustatakse ja täidetakse teistes liikmesriikides ilma täitmisotsuse taotluse vajaduseta, tingimusel, et kohtuotsustega kaasneb sertifikaat.

Määrus sätestab neli standardblanketti.

Iga liikmesriik määrab vähemalt ühe määruse rakendamisel abistava keskametivõimu.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja kasutajasõbraliku vahendi vormide täitmiseks.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduv link

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 19/02/2019

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Belgia


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Tel.:     +32 2 542 67 00

Faks:    +32 2 542 70 06

E-post: rapt-parental@just.fgov.be

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled:

prantsuse, hollandi, saksa, inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: tõendiga peab olema kaasas kohtuotsuse tõlge kohtuotsuse täideviimiskoha ametlikku keelde. Vastav keel (prantsuse, hollandi või saksa) on täpsustatud Belgia kohalike omavalitsuste ja esimese astme kohtu tööpiirkondade nimekirja (käsiraamatu) II veerus, mis on lisatud tõendite kogumise määrusele (F tähistab prantsuse, N hollandi ja D saksa keelt).

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Belgias: tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Belgias:

a) isik, kes taotleb kohtuotsuse täitmist, võib pöörduda cour d’appel või hof van beroep poole.

b) isik, kelle suhtes kohtuotsuse täitmist taotletakse, võib pöörduda tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht poole.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Belgias: pourvoi en cassation.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 09/07/2018

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Bulgaaria


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid on järgmised:

Justiitsministeerium

Laste rahvusvahelise õiguskaitse ja rahvusvaheliste lapsendamiste osakond

Telefon: (+359 2) 9237302

E-posti aadress: L_Chernogorova@justice.government.bg

Faks: (+359 2) 9871557

Aadress: Ul. Slavyanska nr 1 (ул. „Славянска“ 1)

BG-1040 Sofia (1040, София)

Bulgaria (България)

(Osakond tegeleb kõigi selliste määrusega hõlmatud küsimustega, mis käsitlevad vanemlikku vastutust, lapseröövi ja laste paigutamist hooldeasutusse või kasuperekonda (artikkel 56))

Rahvusvahelise õigusalase koostöö ja Euroopa asjade osakond

Telefon: (+359 2) 9237413

Faks: (+359 2) 9809223

Aadress: Ul. Slavyanska nr 1 (ул. „Славянска“ 1)

BG-1040 Sofia (1040, София)

Bulgaria (България)

(Osakond tegeleb kõigi määrusega hõlmatud küsimustega, välja arvatud küsimustega, mis käsitlevad vanemlikku vastutust, lapseröövi ja laste paigutamist hooldeasutusse või kasuperekonda (artikkel 56))

Artikkel 67 (b)

Keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 57 lõikele 2 on: bulgaaria, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse tõendi puhul aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 45 lõikele 2 on: bulgaaria, inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Abieluasju ja vanemlikku vastutust käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise eest vastutavad pädevad asutused vastavalt artikli 21 lõikele 2 on ametiasutused, kes vastutavad registreerimise eest, nimelt omavalitsuste juhid (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 621 lõige 2).

Kohtuotsuste tunnustamise eest vastutav pädev asutus vastavalt artikli 21 lõikele 3 on see ringkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on vastaspoole alaline elukoht või registreeritud aadress, või juhul kui vastaspoolel Bulgaaria Vabariigis alaline elukoht või registreeritud aadress puudub, see ringkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on huvitatud poole alaline elukoht või registreeritud aadress (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 622 lõige 1). Juhul kui ka huvitatud poolel ei ole Bulgaarias alalist elukohta või registreeritud aadressi, tuleb taotlus esitada Sofia linnakohtule.

Pädev asutus, kellele tuleks esitada teises ELi liikmesriigis tehtud kohtuotsuse täitmise taotlus, millele osutatakse artiklis 29, on see ringkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on võlgniku alaline elukoht või registreeritud aadress või kelle tööpiirkonnas on otsuse täitmise koht (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõige 1)).

Artikkel 33

Täitmismääruse saab edasi kaevata Sofia apellatsioonikohtusse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõike 6 esimene lause).

Artikkel 34

Sofia apellatsioonikohtu tehtud otsuse saab edasi kaevata kõrgemasse kassatsioonikohtusse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõike 6 teine lause).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 11/09/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Tšehhi


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Laste rahvusvahelise kaitse amet (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tšehhi Vabariik

Telefon: 00420 542 215 522

Faks: 00420 542 212 836

E-posti aadress: podatelna@umpod.cz

Veebisait: http://www.umpod.cz/

Kontaktisikud:

Zdeněk Kapitán, direktor

Markéta Nováková, asedirektor

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: tšehhi, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse tõendi ja lapse tagasitoomise tõendi puhul – artikli 45 lõige 2: tšehhi keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklite 21 ja 29 kohased taotlused esitatakse Tšehhi Vabariigis:

– maakohtutele (okresní soudy) või kohtutäituritele (soudní exekutoři).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused esitatakse Tšehhi Vabariigis:

– maakohtutele.

Artikkel 34

Ainukesed apellatsioonkaebused, mida võib Tšehhi Vabariigis artikli 34 alusel esitada, on:

– tühistamishagi (žaloba pro zmatečnost) vastavalt muudetud seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) paragrahvile 229 jj ning otsuse apellatsiooni korras läbivaatamise taotlus (dovolání) vastavalt muudetud seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) paragrahvile 236 jj.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 08/04/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Saksamaa


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113 Bonn

Telefon:   +49 228 410 5212

Faks:        +49 228 410 5401

E-post:     int.sorgerecht@bfj.bund.de

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: saksa ja inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: saksa.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Saksamaal:

Kammergericht’i piirkonnas (Berliin) Familiengericht Pankow/Weissensee.

Braunschweig Oberlandesgericht'i, Celle Oberlandesgericht'i ja Oldenburg Oberlandesgericht'i piirkonnas Familiengericht Celle'le

– muudes Oberlandsgericht’ide piirkondades asjaomase Oberlandsgericht’i juures asuv Familiengericht.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Saksamaal: Oberlandsgericht.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Saksamaal: Rechtsbeschwerde.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 22/06/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Eesti


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Justiitsministeerium

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-post:    Lingil klikates avaneb uus akencentral.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8183, +372 620 8186, +372 620 8190

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: eesti keel, inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled eesti keel ja inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse Eestis maakohtutele.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse Eestis ringkonnakohtule.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsiooni võib Eestis esitada üksnes kassatsioonkaebusena.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 31/08/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Iirimaa


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform (justiits-, võrdõiguslikkuse ja õigusreformi ministeerium)

Department of Justice, Equality and Law Reform (justiits-, võrdõiguslikkuse ja õigusreformi osakond)

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Telefon: +353 1479 0200

Faks: +353 1479 0201

E-post: child_abduct_inbox@justice.ie

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: iiri ja/või inglise keel ning prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled: inglise ja/või iiri keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgemale kohtule (High Court).

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgemale kohtule.

Artikkel 34

Iirimaal apellatsioonikohtule (Court of Appeal) esitatav kassatsioonkaebus. (Tuleb siiski märkida, et kooskõlas Iiri põhiseadusega on ülemkohtul (Supreme Court) apellatsioonipädevus kõrgema kohtu otsuste suhtes, kui ta on veendunud, et seda õigustavad erandlikud asjaolud.  Ülemkohtul on ka apellatsioonipädevus apellatsioonikohtu otsuste suhtes, kui ta leiab, et teatavad põhiseaduses sätestatud tingimused on täidetud).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 29/06/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Kreeka


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Direktoraadi juhataja Argyro Eleftheriadou

Osakonna juhataja Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96 (Μεσογείων 96)

11527 Athens (11527 Αθήνα)

Telefon: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Faks: 0030 210 7767499

E-posti aadress: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikkel 67 (b)

Keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 57 lõikele 2 on: kreeka, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõigust ja lapse tagasitoomist käsitlevate dokumentide puhul aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 45 lõikele 2 on: kreeka, inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklite 21 ja 29 kohased taotlused tuleb esitada järgmistele kohtutele:

– Kreekas esimese astme kohtule.

Taotlused esitatakse kohtule, kelle tööpiirkonnas on võlgniku elukoht. Kui võlgnikul Kreekas elukoht puudub, esitatakse taotlus kohtule, kelle tööpiirkonnas on võlgniku majutuskoht. Kui võlgnikul puudub ka majutuskoht, esitatakse taotlus Ateena esimese astme kohtule.

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Kreekas apellatsioonikohtule.

Artikkel 34

Artikli 34 kohased apellatsioonkaebused võib esitada ainult järgmisel viisil:

– Kreekas kassatsioonikaebusena.

Kassatsioonikaebused esitatakse ülemkohtule.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 25/11/2019

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Hispaania


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Servicio de Convenios

San Bernardo 62

28015 Madrid

Telefon: +34 91 3904437 / +34 91 3904273

Faks:        +34 91 3902383

E-post: Lingil klikates avaneb uus akensustraccionmenores@mjusticia.es

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: hispaania, inglise, prantsuse.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: hispaania.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Hispaanias: Juzgado de Primera Instancia.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Hispaanias: Audiencia Provincial.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

–Hispaanias: kassatsioonkaebus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 25/05/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Prantsusmaa


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Määratud on kaks keskasutust.

1. Kõik määruse kohaldamisalasse kuuluvad, välja arvatud artikliga 56 seotud asjad (lapse piiriülene paigutamine hooldeasutusse või kasuperekonda)

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Büroo aadress:

5, boulevard de la Madeleine Paris 1er

Telefon:       +33 1 44 77 61 05

Faks:        +33 1 44 77 61 22

E-post:  Lingil klikates avaneb uus akenentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Artikliga 56 seotud asjad (lapse piiriülene paigutamine hooldeasutusse või kasuperekonda)

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Büroo aadress: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 1 44 77 69 02

Faks:        +33 1 44 77 25 78

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenpole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Artikkel 67 (b)

Artikli 57 lõike 2 kohased keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: prantsuse ja inglise.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul aktsepteeritavad keeled: prantsuse ja inglise.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

- Prantsusmaal: Président du Tribunal de grande instance (kõrgema astme kohtu esimees)

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud kaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

- Prantsusmaal: Cour d'appel (apellatsioonikohus)

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud kaebused võib esitada üksnes järgmisel viisil:

- Prantsusmaal: ainult kassatsioonikaebusega (pourvoi en cassation)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 03/09/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Horvaatia


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

demograafia, perekonna, noorte ja sotsiaalpoliitika ministeerium (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10 000 Zagreb

Veebisait: http://www.mdomsp.hr/

E-posti aadress: ministarstvo@mdomsp.hr

Telefon: +385 1 555 7111

Faks: +385 1 555 7222

Artikkel 67 (b)

Keeled, mida aktsepteeritakse keskasutustega suhtlemisel vastavalt artikli 57 lõikele 2:

a) horvaadi või inglise keel suhtlemisel keskasutustega;

b) horvaadi keel taotluste esitamisel.

Artikkel 67 (c)

Keeled, mida aktsepteeritakse suhtlusõiguse tõendi puhul vastavalt artikli 45 lõikele 2:

horvaadi keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 ettenähtud taotlused tuleb esitada järgmistele kohtutele:

täitmisotsuse taotlusi võtavad vastu ja nende kohta teevad otsuseid munitsipaalkohtud (općinski sudovi).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused tuleb esitada järgmistele kohtutele:

apellatsioonkaebus esitatakse teise astme kohtule (maakonnakohtule; županijski sud) selle esimese astme kohtu kaudu, kes võttis vastu otsuse, mille peale apellatsioon esitatakse (munitsipaalkohus; općinski sud).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 34

Artikli 34 kohased apellatsioonkaebused:

Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse võib pool vaidlustada, esitades taotluse uue menetluse alustamiseks (tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklid 421–428). Uue menetluse alustamise taotlus tuleb esitada sellele kohtule, kes tegi otsuse esimeses astmes (munitsipaalkohus).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 05/07/2018

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Itaalia


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Keskasutus on kogu Itaalias
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (alaealiste ja kogukonnaga seotud justiitsküsimuste osakond justiitsministeeriumis)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faks:                 +39 06 68808085

E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akenautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse tõendi ja lapse tagasitoomise taotluse puhul vastuvõetavad keeled: itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklite 21 ja 29 kohased taotlused tuleks esitada allpool nimetatud kohtule:

Itaalias apellatsioonikohus (Corte d'appello).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused tuleks esitada allpool nimetatud kohtule:

Itaalias apellatsioonikohus (Corte d'appello).

Artikkel 34

Artikli 34 kohaseid apellatsioonkaebusi võib esitada ainult järgmiselt:

Itaalias kassatsioonkaebusena (cassazione).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 03/01/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Küpros


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Justiits- ja avaliku korra ministeerium (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Küpros

Kontaktisikud:

Pr Yioulíka Hadjiprodromou

Jurist

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: (+357) 22805943

Faks: (+357) 22518328

E-post: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Pr Troodía Dionysíou

Haldusametnik

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikkel 67 (b)

Artikli 57 lõike 2 ja artikli 45 lõike 2 kohased vastuvõetavad keeled on Küprose ametlikud keeled, st kreeka ja türgi keel, ent aktsepteeritakse ka inglise keelt.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend vastavalt artikli 45 lõikele 2.

Artikli 57 lõike 2 ja artikli 45 lõike 2 kohased vastuvõetavad keeled on Küprose ametlikud keeled, st kreeka ja türgi keel, ent aktsepteeritakse ka inglise keelt.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused tuleb esitada ühele järgmistest kohtutest:

– Küprosel

a) Nikosia-Kyrenia perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio);

b) Limassoli-Paphose perekonnakohus;

c) Larnaca-Famagusta perekonnakohus.

Artikkel 33

Artikli 33 kohane apellatsioonkaebus esitatakse järgmisele kohtule:

– Küprosel perekonnaasjade apellatsioonikohus (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikkel 34

Küprosel ei ole artikli 34 kohaldamiseks ette nähtud mehhanismi, mille raames saaks apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsust edasi kaevata kolmanda astme kohtusse.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 08/09/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Läti


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

The Ministry of Justice of the Republic of Latvia

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

Telefon: +371 67036836

Faks: +371 67036852

E-post: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: läti keel, inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: läti keel, inglise.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Lätis: rajona (pilsētas) tiesa [ringkonna- või linnakohus].

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Lätis: apgabaltiesā [piirkonnakohus].

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Lätis: Augstākajā tiesā [kaebus ülemkohtule].


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 23/09/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Leedu


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Telefon: +370 5 2662933

Faks:       +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Telefon: +370 5 266 42 01

Faks:       +370 5 260 38 13

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: leedu keel, inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: leedu keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Leedus: Lietuvos apeliacinis teismas [apellatsioonikohus].

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Leedus: Lietuvos apeliacinis teismas [apellatsioonikohus].

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Leedus: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kassatsioonkaebus ülemkohtule].


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 26/04/2019

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Luksemburg


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Kõrgeima kohtu juures tegutsev riigiprokuratuur (Parquet général près la Cour Suprême de Justice)

Parquet Général (Riigiprokuratuur)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon:       +352 47 59 81 / 336

Faks:        +352 47 05 50

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenparquet.general@justice.etat.lu

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: prantsuse, inglise ja saksa keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled: prantsuse, inglise ja saksa keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Luksemburgis: ringkonnakohtu (Tribunal d’arrondissement) eesistuja.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Luksemburgis: apellatsioonikohus (Cour d'appel),

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud edasikaebused võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Luksemburgis: ainult kassatsioonikaebusega (pourvoi en cassation)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 04/05/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Ungari


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid leiate, kui kasutate veebilehe ülaosas olevat otsinguvahendit.

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutusega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled ungari, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul aktsepteeritavad keeled ungari, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 nimetatud taotlusi võib esitada järgmistele kohtutele:

– Ungaris pädeva üldkohtu juures asuv piirkonnakohus (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) ja Budapestis Buda keskpiirkonnakohus (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Artikkel 33

Artiklis 33 nimetatud apellatsioonkaebuse võib esitada järgmistele kohtutele:

– Ungaris üldkohus (törvényszék) ja Budapestis Budapesti linna üldkohus (Fővárosi Törvényszék).

Artikkel 34

Vastavalt artiklile 34 apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse võib vaidlustada ainult:

– Ungaris: esitades otsuse läbivaatamise taotluse (felülvizsgálati kérelem).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 27/10/2017

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Malta


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Artikli 53 kohaselt määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Direktor

Sotsiaalhoolekande standardite osakond

Perekonna- ja sotsiaalse solidaarsuse ministeerium

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera – Malta

Tel: +356 21 441311/ 21480130

Faks: +356 21 490468

Artikkel 67 (b)

Artikli 57 lõike 2 kohased keeled keskasutustega suhtlemiseks: malta keel, inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul artikli 45 lõike 2 kohaselt: malta keel, inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

Maltas tsiviilkohus (perekonnaasjade osakond) ja Gozos magistraadikohus (perekonnaasjade osakond) (kõrgema astme pädevuses).

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

— Maltas ja Gozos Qorti tal-Appell [apellatsioonikohus] kooskõlas menetlusega, mis on apellatsioonkaebuste jaoks sätestatud kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku 12. peatükis.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud edasikaebused võib esitada üksnes järgmisel viisil: sellist võimalust siseriiklikus õiguses ei ole.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 05/05/2017

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Holland


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon: (070) 370 79 11

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: hollandi, inglise, saksa, prantsuse.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: hollandi, inglise, saksa

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Madalmaades: voorzieningenrechter van de rechtbank.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Madalmaades: rechtbank.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Madalmaades: kaebus ülemkohtule.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 26/09/2016

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Austria


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuse nimi, aadress ja suhtlusvahendid:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Wien

Telefon:   +43 1 52152 2134

Faks:         +43 1 52152 2829

E-post:     team.z@bmj.gv.at

Artikkel 67 (b)

Keskasutusega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled vastavalt 57 lõikele 2: saksa keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse tõendi ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled vastavalt artikli 45 lõikele 2: saksa keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 ette nähtud taotlused esitatakse järgnevatele kohtutele või pädevatele asutustele:

-     Austrias ringkonnakohtule (Bezirksgericht).

Artikkel 33

Artiklis 33 ette nähtud apellatsioonkaebused esitatakse allpool loetletud kohtutele:

-     Austrias ringkonnakohtule.

Artikkel 34

Artiklis 34 ettenähtud apellatsioonkaebused võib esitada üksnes:

-     Austrias: õigusküsimustega piirduv edasikaebus (Revisionsrekurs) (esitatakse ringkonnakohtule, otsuse teeb ülemkohtus).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 26/11/2018

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Poola


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wspólpracy

Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie   11

00-950 Warszawa

Telefon/Faks: +48 22 628 09 49

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: poola keel, saksa, inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: poola keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Poolas: Sądy okręgowy (ringkonnakohtud).

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Poolas: Sądy apelacyjny (apellatsioonikohtud).

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Poolas: kassatsioonkaebus Sąd Najwyższy’le (ülemkohus).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 13/06/2019

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Portugal


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutus on järgmine valitsusasutus:

Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – DGRSP (rehabiliteerimise ja vanglate peadirektoraat)

Gabinete Jurídico e Contencioso (õigusabi ja vaidluste lahendamise osakond)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisbon

Telefon: (+351) 218 812 200

Faks: (+351) 218 853 653

Lingil klikates avaneb uus akenKoduleht

E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akengjc@dgrsp.mj.pt

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled on portugali, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled on portugali ja inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud juhtudel on pädev kohus:

- perekonna- ja alaealiste asju arutav kohtukoosseis (Juízo de Família e Menores) või selle puudumise korral

- kohalik tsiviilasju arutav kohtukoosseis (Juízo Local Cível), kui see on olemas, või kohalik üldasju arutav kohtukoosseis (Juízo Local de Competência Genérica).

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus esitatakse apellatsioonikohtule (Tribunal da Relação).

Artikkel 34

Määruse artikli 34 tähenduses on võimalik kaebus esitada ainult õigusküsimuses ja ülemkohtule (Supremo Tribunal de Justiça).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 14/09/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Sloveenia


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Telefon:+386 (0)1 369 77 00

Faks:+386 (0)1 369 78 32

E-post: Lingil klikates avaneb uus akengp.mddsz@gov.si

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: sloveeni keel, inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: sloveeni keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Sloveenias: okrožno sodišče.

Artikkel 33

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Sloveenias: okrožno sodišče.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Sloveenias: pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 29/06/2018

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Slovakkia


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid on järgmised:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi justiitsministeerium)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (artikli 55 punkt c)

Telefon:      +421 2 888 91 111

Faks:         +421 2 888 91 605

Veebisait: http://www.justice.gov.sk/

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (artikli 55 punktid a, b, d ja e ning artikkel 56)

Telefon:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Faks:          +421 2 20 46 32 58

E-posti aadress: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Veebisait: http://www.cipc.sk

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled on järgmised:

  • artikli 55 punkti c kohaldamisel: slovaki, inglise ja prantsuse keel;
  • artikli 55 punkti d kohaldamisel: slovaki, inglise ja tšehhi keel;
  • artikli 55 punktide a, b ja e kohaldamisel: slovaki, inglise, prantsuse, tšehhi ja saksa keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetav keel on: slovaki keel.

Artiklid 21 ja 29

Artikli 21 kohased taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

a) selliste kohtuotsuste tunnustamise taotlused, mis on seotud lahutuse, kooselu lõpetamise ja abielu kehtetuks tunnistamisega, esitatakse Bratislava piirkonnakohtule (krajský súd v Bratislave);

b) selliste kohtuotsuste tunnustamise taotlused, mis on seotud vanemliku vastutusega, esitatakse lapse elukohajärgsele ringkonnakohtule (okresný súd), või juhul kui lapse elukoht ei ole Slovaki Vabariigis, Bratislava I ringkonnakohtule (okresný súd Bratislava I).

Artikli 29 kohased taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

b) täitmisotsuse taotlus esitatakse lapse elukohajärgsele ringkonnakohtule (okresný súd) või juhul kui lapse elukoht ei ole Slovaki Vabariigis, Bratislava I ringkonnakohtule (okresný súd Bratislava I).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased kaebused esitatakse järgmistele kohtutele:

– apellatsioonkaebused esitatakse ringkonnakohtule.

Artikkel 34

Artikli 34 kohaselt algatatav menetlus on järgmine:

edasikaebamine.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 11/06/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Soome


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Justiitsministeerium (Oikeusministeriö)

Rahvusvaheline õigusabi (Kansainvälinen oikeusapu)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Telefon: +358 9 1606 7628

Faks: +358 9 1606 7524

E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akencentral.authority@om.fi

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled on: soome, rootsi ja inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse tõendi puhul aktsepteeritavad keeled on: soome, rootsi ja inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud taotlused tuleb esitada järgmisele kohtule:

Soomes piirkonnakohtule (käräjäoikeus/tingsrätt).

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus tuleb esitada järgmisele kohtule:

Soomes apellatsioonikohtule (hovioikeus/hovrätt).

Artikkel 34

Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsust, millele osutatakse artiklis 34, võib vaidlustada ainult järgmises kohtus:

Soomes ülemkohtus (Korkein oikeus/högsta domstolen).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 03/09/2020

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Rootsi


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Välisministeeriumi konsulaarküsimuste ja tsiviilõiguse osakond)

S-103 39 Stockholm

Telefon:    +46 (8) 405 1000 (üldnumber) / +46 (8) 405 5005 (tööajaväline hädaabinumber)

Faks:     +46 (8) 723 1176;

E-posti aadress: ud-kc@gov.se

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled rootsi keel ja inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul artikli 45 lõike 2 kohaselt: rootsi või inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 21

Kui kohaldamine on seotud üksnes või osaliselt lapse isikuga, siis tuleks pöörduda Rootsi perekonnaseaduse (föräldrabalken) 21. peatüki paragrahvi 1 kohasesse piirkonnakohtusse (tingsrätt).

Kui kohaldamine ei ole seotud lapse isikuga, siis tuleks pöörduda teise poole elukoha järgsesse piirkonnakohtusse või kui teine pool ei ole Rootsi elanik, siis Nacka piirkonnakohtusse.

Artikkel 29

Kui kohaldamine on seotud üksnes või osaliselt lapse isikuga, siis tuleks pöörduda Brüsseli II määruse artikli 29 lõike 2 kohasesse piirkonnakohtusse.

Kui kohaldamine ei ole seotud lapse isikuga, siis tuleks samuti pöörduda Brüsseli II määruse artikli 29 lõike 2 kohaselt määratud piirkonnakohtusse.

Artikkel 33

Artiklis 33 sätestatud kaebused tuleb esitada otsuse teinud piirkonnakohtule.

Artikkel 34

Artiklis 34 sätestatud kaebusi saab esitada üksnes apellatsioonikohtule (hovrätt) või ülemkohtule (Högsta domstolen).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 07/04/2020