Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 2201/2003


Opće informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruUredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/200

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj.

Sudska odluka donesena u državi članici priznaje se u drugim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Sudska odluka donesena i izvršiva u državi članici provodi se u drugoj državi članici ako je, na zahtjev bilo koje zainteresirane strane, u njoj proglašena izvršivom. Zahtjev za izdavanje potvrde izvršivosti podnosi se sudu koji je naveden kao Sud kojem se podnosi zahtjev za priznavanje/izvršivost. Pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za izdavanje potvrde izvršivosti ulaže se pred sudom s popisa Sud za žalbu na odluku o priznavanju/izvršivosti.

Sudske odluke o pravu na kontakt i o predaji djeteta priznate su i izvršive u drugim državama članicama, ako je o tome priložena potvrda, bez potrebe za potvrdom izvršivosti.

Uredbom su predviđena četiri standardna obrasca.

Svaka država članica određuje barem jedno središnje tijelo za pomoć pri primjeni te Uredbe.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2019

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Bugarska


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva komunikacije za središnja tijela iz članka 53.:

Ministarstvo pravosuđa

Međunarodna pravna zaštita za djecu i uprava za međunarodne postupke usvajanja

Telefon: (+359 2) 9237302

E-pošta: L_Chernogorova@justice.government.bg

Telefaks: (+359 2) 9871557

Adresa: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bugarska

(za sva pitanja obuhvaćena Uredbom u vezi s roditeljskom odgovornošću te otmicama i smještajem djece (članak 56.))

Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove

Telefon: (+359 2) 9237413

Telefaks: (+359 2) 9809223

Adresa: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bugarska

(za sva pitanja obuhvaćena Uredbom, osim za stvari povezane s roditeljskom odgovornošću te otmicama i smještanjem djece (članak 56.))

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.: bugarski, engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici prihvaćeni za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom u skladu s člankom 45. stavkom 2.: bugarski, engleski i francuski.

Članci 21. i 29.

Nadležna tijela za priznavanje sudskih odluka u bračnim stvarima i stvarima roditeljske odgovornosti iz članka 21. stavka 2. tijela su nadležna za registraciju, odnosno općinski čelnici (članak 621. stavak 2. Zakona o parničnom postupku).

Nadležno tijelo za priznavanje odluka pokrajinski je sud na čijem je području prebivalište ili boravište suprotstavljene stranke, ili ako suprotstavljena stranka nema prebivalište ili boravište na području Bugarske, prebivalište ili boravište zainteresirane stranke, iz članka 21. stavka 3. (članak 622. stavak 1. Zakona o parničnom postupku). Ako zainteresirana stranka nema prebivalište ili boravište na području Bugarske, zahtjev se podnosi općinskom sudu u Sofiji.

Nadležno tijelo kojem se podnosi zahtjev iz članka 29. za proglašenje izvršivosti sudske odluke donesene u drugoj državi članici pokrajinski je sud na čijem je području prebivalište ili boravište dužnika ili mjesto izvršenja. (članak 623. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Članak 33.

Žalba na odluku podnosi se žalbenom sudu u Sofiji. (članak 623. stavak 6. prva rečenica Zakona o parničnom postupku).

Članak 34.

Daljnje žalbe na odluke žalbenog suda u Sofiji podnose se Vrhovnom kasacijskom sudu. (članak 623. stavak 6. druga rečenica Zakona o parničnom postupku).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 26/06/2018

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Češka


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva za komunikaciju središnjih tijela utvrđenih na temelju članka 53.:

Ured za međunarodnu pravnu zaštitu djece (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Češka

Telefon: +420 542 215 522

Telefaks: +420 542 212 836

E-pošta: podatelna@umpod.cz

Internetska stranica: http://www.umpod.cz/

Osobe za kontakt:

Zdeněk Kapitán, predstojnik

Markéta Nováková, zamjenica predstojnika

Članak 67. točka (b)

Jezici koji su prihvatljivi za komuniciranje sa središnjim tijelima iz članka 57. stavka 2.: češki, engleski, njemački i francuski.

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom i vraćanje djeteta – članak 45. stavak 2.: češki.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– okružnim sudovima i sudskim izvršiteljima.

Članak 33.

Pravni lijek iz članka 33. ulaže se pred sljedećim sudovima:

– okružnim sudovima.

Članak 34.

Pravni lijek iz članka 34. može biti samo:

– zahtjev za poništenje u skladu s člankom 229. i dalje Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen, te zahtjev za odlučivanje o žalbi u skladu s člankom 236. i dalje Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 21/08/2018

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Estonija


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i kontaktni podaci središnjih tijela iz članka 53.:

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Adresa e-pošte: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.: estonski i engleski.

Članak 67. točka (c)

Jezici prihvaćeni za potvrde o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2.: estonski i engleski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi u skladu s člancima 21. i 29. podnose se nadležnom okružnom sudu u Estoniji.

Članak 33.

Žalbe u skladu s člankom 33. podnose se nadležnom regionalnom sudu u Estoniji.

Članak 34.

Žalbe u skladu s člankom 34. u Estoniji se podnose isključivo kao žalbe u kasacijskom postupku.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 08/08/2018

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Irska


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i načini komunikacije za središnja tijela određena na temelju članka 53.:

Ministarstvo pravosuđa, jednakosti i zakonodavne reforme (Ministry for Justice, Equality and Law Reform)

Odjel za pravosuđe, jednakost i zakonodavnu reformu (Department of Justice, Equality and Law Reform)

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Telefon: +353 1 4790200

Telefaks: +353 1 4790201

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruchild_abduct_inbox@justice.ie

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.: irski i/ili engleski, francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici prihvaćeni za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2.: engleski i/ili irski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Irskoj Visokom sudu (High Court).

Članak 33.

Žalbe u skladu s člankom 33. podnose se sljedećim sudovima:

– u Irskoj Visokom sudu (High Court).

Članak 34.

U Irskoj, žalbe zbog pogrešno utvrđenog materijalnog prava pred Prizivnim sudom (međutim, treba naglasiti da, u skladu s odredbama Ustava Irske, Vrhovni sud može biti nadležan viši sud u odnosu na odluku Visokog suda ako utvrdi postojanje iznimnih okolnosti kojima se opravdava izravno podnošenje žalbe Vrhovnom sudu.  Vrhovni sud je nadležan viši sud za odluku Prizivnog suda ako utvrdi da su ispunjeni određeni uvjeti navedeni u Ustavu.)


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 22/11/2018

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Grčka


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Načelnica Uprave gđa Argyro Eleftheriadou

Načelnica Odjela gđa Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96

11527 Atena

Telefon: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Telefaks: 0030 210 7767499

E-pošta: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za korespondenciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.: grčki, engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici prihvaćeni za potvrde o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2.: grčki, engleski i francuski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi u skladu s člancima 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Grčkoj, prvostupanjskom sudu.

Zahtjevi se podnose sudu na čijem se području nalazi dužnikovo prebivalište ili, ako dužnik nema prebivalište, sudu na čijem se području nalazi dužnikovo boravište ili, ako dužnik nema ni boravište, sudu u Ateni.

Članak 33.

Zahtjevi u skladu s člankom 33. podnose se sljedećim sudovima:

– u Grčkoj, žalbenom sudu.

Članak 34.

Zahtjevi u skladu s člankom 34. podnose se isključivo:

– u Grčkoj, kao žalba u kasacijskom postupku.

Zahtjevi u kasacijskom postupku podnose se Vrhovnom sudu.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 01/09/2016

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Francuska


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i podaci za kontakt središnjih tijela iz članka 53.

Određena su dva središnja tijela.

1. Za čitavu Uredbu, osim članka 56. (prekogranični smještaji)

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresa ureda:

5, boulevard de la Madeleine Paris 1er

Telefon:       + 33 1 44 77 61 05

Telefaks:        +33 1 44 77 61 22

Adresa e-pošte:  Poveznica se otvara u novom prozoruentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Za primjenu članka 56. (prekogranični smještaji)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresa ureda: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 (01) 44 77 69 02

Telefaks:        +33(01) 44 77 25 78

Adresa e-pošte:

Poveznica se otvara u novom prozorupole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Članak 67. točka (b)

Sa središnjim se tijelima iz članka 57. stavka 2. može komunicirati na francuskom i engleskom jeziku.

Članak 67. točka (c)

Potvrde o pravu posjeta i potvrde o predaji djeteta iz članka 45. stavka 2. sastavljaju se na francuskom ili engleskom jeziku.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi predviđeni člancima 21. i 29. podnose se sljedećim pravosudnim tijelima:

– u Francuskoj, predsjedniku regionalnog suda.

Članak 33.

Žalba predviđena člankom 33. podnosi se sljedećim pravosudnim tijelima:

– u Francuskoj, žalbenom sudu (Cour d’appel).

Članak 34.

Kako je predviđeno člankom 34., odluka o žalbi može se osporiti:

– u Francuskoj, samo pokretanjem kasacijskog postupka (pourvoi en cassation).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 04/07/2019

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Hrvatska


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva za komunikaciju središnjih tijela iz članka 53.:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Web: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mdomsp.hr/

E-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruministarstvo@mdomsp.hr

Telefon: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

Članak 67. točka (b)

Jezici koji su prihvatljivi za komuniciranje sa središnjim tijelima iz članka 57. stavka 2.:

a) za komunikaciju sa središnjim tijelima prihvaća se hrvatski ili engleski jezik;

b) za zahtjeve se prihvaća hrvatski jezik;

Članak 67. točka (c)

Jezici koji su prihvatljivi za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom, u skladu s člankom 45. stavkom 2.:

Hrvatski jezik.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

Za primanje zahtjeva za izdavanje potvrda o ovršnosti i odlučivanje o njima nadležni su općinski sudovi.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 33.

Pravni lijek iz članka 33. ulaže se pred sljedećim sudovima:

Pravni se lijekovi podnose drugostupanjskim sudovima (županijski sudovi) preko prvostupanjskog suda koji je donio odluku (općinski sudovi).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 34.

Pravni lijekovi sukladno članku 34.:

Odluka o pravnom lijeku može se osporiti prijedlogom stranke za ponavljanje postupka  (članci 421.-428. Zakona o parničnom postupku). Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se sudu koji je donio odluku u prvom stupnju (općinski sudovi).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 05/07/2018

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Italija


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva komunikacije za središnja tijela određena u skladu s člankom 53.:

Središnje tijelo za cijelu Italiju jest
„il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità”

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faks: +39 06 68808085

Adresa elektroničke pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Članak 67. točka (b)

Jezici na kojima se može komunicirati sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.: talijanski, engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravu na kontakt i predaji djeteta – članak 45. stavak 2.: talijanski, engleski i francuski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi predviđeni člancima 21. i 29. trebali bi se podnositi sudovima navedenima u nastavku:

u Italiji, sudu „Corte d'appello”.

Članak 33.

Žalbe predviđene člankom 33. trebale bi se podnositi sudovima navedenima u nastavku:

u Italiji, sudu „Corte d'appello”.

Članak 34.

Žalbe predviđene člankom 34. mogu se podnijeti samo:

u Italiji, kasacijskom žalbom (cassazione).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 29/10/2018

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Cipar


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i podaci za kontakt središnjih tijela iz članka 53.:

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nikozija

Cipar

Kontaktne točke:

Gđa Yioulíka Hadjiprodromou

Službenica za pravne poslove

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Tel.: (+357) 22805943

Faks: (+357) 22518328

E-pošta: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Gđa Troodía Dionysíou

Administrativna službenica

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Tel.: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

E-pošta: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Članak 67. točka (b)

Za potrebe članka 57. stavka 2. i članka 45. stavka 2., uz službene jezike Cipra, tj. grčki i turski, prihvaćen je i engleski.

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom i predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2.:

Za potrebe članka 57. stavka 2. i članka 45. stavka 2., uz službene jezike Cipra, tj. grčki i turski, prihvaćen je i engleski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– na Cipru

(a) Obiteljskom sudu (Oikogeneiakó Dikastírio) u čijoj su mjesnoj nadležnosti Nikozija i Kirenija;

(b) Obiteljskom sudu u čijoj su mjesnoj nadležnosti Limasol i Pafos;

(c) Obiteljskom sudu u čijoj su mjesnoj nadležnosti Larnaka i Famagusta.

Članak 33.

Pravni lijek iz članka 33. podnosi se sljedećim sudovima:

– na Cipru Obiteljskom žalbenom sudu (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Članak 34.

Na Cipru ne postoji mehanizam kojim se, za potrebe članka 34., odluka o pravnom lijeku može pobijati pred trećestupanjskim sudom.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 18/04/2019

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Luksemburg


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i podaci za kontakt središnjih tijela iz članka 53.

Ured državnog odvjetnika pri Vrhovnom sudu (Parquet général près la Cour Supérieure de Justice)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon:       +352 47 59 81 / 336

Telefaks:        +352 47 05 50

Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruparquet.general@justice.etat.lu

Članak 67. točka (b)

Sa središnjim se tijelima iz članka 57. stavka 2. može komunicirati na francuskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Članak 67. točka (c)

Potvrda o pravu posjeta i potvrda o predaji djeteta iz članka 45. stavka 2. moraju biti na francuskom, engleskom ili njemačkom jeziku.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi predviđeni člancima 21. i 29. podnose se sljedećim pravosudnim tijelima:

– u Luksemburgu predsjedniku Okružnog suda (Tribunal d'arrondissement).

Članak 33.

Žalba predviđena člankom 33. podnosi se sljedećim pravosudnim tijelima:

– u Luksemburgu Žalbenom sudu (Cour d’appel).

Članak 34.

Kako je predviđeno člankom 34., odluka o žalbi može se osporiti:

– u Luksemburgu samo pokretanjem kasacijskog postupka (pourvoi en cassation).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2019

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Mađarska


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i podaci za kontakt središnjih tijela iz članka 53. mogu se pronaći koristeći se alatom za pretraživanje na vrhu stranice.

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvatljivi za komuniciranje sa središnjim tijelima iz članka 57. stavka 2. jesu mađarski, engleski, njemački i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici prihvaćeni za potvrde o pravima na kontakt s djetetom i o predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2. jesu mađarski, engleski, njemački i francuski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– u Mađarskoj okružnom sudu koji djeluje u sjedištu nadležnog regionalnog suda (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) i u Budimpešti Središnjem okružnom sudu u Budimu (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Članak 33.

Žalbe iz članka 33. podnose se sljedećim sudovima:

– u Mađarskoj regionalnim sudovima (törvényszék) i u Budimpešti Središnjem regionalnom sudu u Budimpešti (Fővárosi Törvényszék).

Članak 34.

Odluka o žalbi u skladu s člankom 34. može se osporiti jedino:

– u Mađarskoj: zahtjevom za reviziju (felülvizsgálati kérelem).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 27/10/2017

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Malta


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i podaci za kontakt središnjih tijela iz članka 53.;

Direktor

Odjel za standarde socijalne skrbi

Ministarstvo za obitelj i socijalnu solidarnost

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera — Malta

Telefon: +356 21 441311/ 21480130

Faks: +356 21 490468

Članak 67. točka (b)

Jezici koji su prihvatljivi za komuniciranje sa središnjim tijelima iz članka 57. stavka 2.: malteški i engleski.

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom i predaji djeteta – članak 45. stavak 2.: malteški i engleski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi predviđeni člancima 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

na Malti Građanski sud (Obiteljski odjel), a na Gozu Magistratski sud (Gozo) (Obiteljski odjel) (viša sudska nadležnost).

Članak 33.

Žalbe u skladu s člankom 33. podnose se sljedećim sudovima:

- na Malti i Gozu Žalbenom sudu (Qorti tal-Appell ) prema postupku utvrđenom za žalbe u Zakonu o organizaciji i parničnom postupku – poglavlje 12.

Članak 34.

Žalbe u skladu s člankom 34. podnose se isključivo: nije predviđeno u nacionalnom zakonodavstvu.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 05/05/2017

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Austrija


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva za komunikaciju središnjih tijela iz članka 53.:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz,

Museumstrasse 7, Abteilung I 10,

1016 Vienna

Tel. +43 1 52152 2134

Faks +43 1 52152 2829

Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruteam.z@bmj.gv.at

Članak 67. točka (b)

Jezici koji su prihvatljivi za komuniciranje sa središnjim tijelima iz članka 57. stavka 2.: njemački.

Članak 67. točka (c)

Jezici koji su prihvatljivi za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom i predaju djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2.: njemački.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima ili nadležnim tijelima:

– u Austriji okružnom sudu (Bezirksgericht).

Članak 33.

Pravni lijek iz članka 33. ulaže se pred sljedećim sudovima:

– u Austriji okružnom sudu.

Članak 34.

Pravni lijekovi iz članka 34. ulažu se samo:

– u Austriji: kasacijskom žalbom (Revisionsrekurs) podnesenom okružnom sudu ali naslovljenom na Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 26/11/2018

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Portugal


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Središnje je tijelo određeno u skladu s člankom 53.:

DGRSP - Glavna uprava za rehabilitaciju i zatvorske službe (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Ured za pravnu pomoć i sporove (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lisabon

Telefon:         +351 218812200

Faks:                 +351 218853653

E-pošta: gjc@dgrsp.mj.pt

Članak 67. točka (b)

U skladu s člankom 57. stavkom 2. jezici prihvaćeni za sporazumijevanje sa središnjim tijelom portugalski su, engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici prihvaćeni za potvrde o pravima na kontakt s djetetom i o predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2. portugalski su i engleski.

Članci 21. i 29.

Za predmete iz članaka 21. i 29. nadležni je sud:

odjel za obitelj i maloljetnike (Juízo de Família e Menores) ili ako ne postoji:

lokalni građanski odjel (Juízo Local Cível) ako postoji ili lokalni opći odjel (Juízo Local de Competência Genérica).

Članak 33.

Žalbe predviđene člankom 33. podnose se žalbenom sudu (Tribunal da Relação).

Članak 34.

Za potrebe članka 34. Uredbe žalbe su moguće isključivo u vezi s pravnim pitanjem, a podnose se Vrhovnom sudu (Supremo Tribunal de Justiça).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 01/03/2019

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Slovačka


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i načini komunikacije za središnja tijela određena na temelju članka 53.:

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (članak 55. točka (c))

Telefon:      +421 2 888 91 111

Faks:     +421 2 888 91 605

Internetska stranica: http://www.justice.gov.sk/

Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

p.p. 57

814 99 Bratislava (članak 55. točke (a), (b), (d) i (e) te članak 56.)

Telefon:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Faks:     +421 2 20 46 32 58

E-pošta: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Internetska stranica: http://www.cipc.sk

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.:

  • za potrebe članka 55. točke (c): slovački, engleski, francuski
  • za potrebe članka 55. točke (d): slovački, engleski, češki
  • za potrebe članka 55. točaka (a), (b), i (e): slovački, engleski, francuski, češki i njemački

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom te potvrdu o predaji djeteta – članak 45. stavak 2.: slovački

Članci 21. i 29.

Zahtjevi predviđeni člankom 21. podnose se sljedećim sudovima:

a) Regionalnom sudu u Bratislavi (Krajský súd v Bratislave) za zahtjeve za priznavanje odluka o razvodu, zakonskoj rastavi i poništenju braka;

b) okružnom sudu (Okresný súd) u mjestu boravišta djeteta, ili Okružnom sudu Bratislava I (Okresný súd Bratislava I) ako dijete nema boravište u Slovačkoj, za zahtjeve za priznavanje odluka o roditeljskoj odgovornosti.

Zahtjevi predviđeni člankom 29. podnose se sljedećim sudovima:

okružnom sudu (Okresný súd) u mjestu boravišta djeteta, ili Okružnom sudu Bratislava I (Okresný súd Bratislava I) ako dijete nema boravište u Slovačkoj, za zahtjeve za proglašenje izvršivosti.

Članak 33.

Prigovori predviđeni člankom 33. podnose se sljedećim sudovima:

– žalbe se podnose okružnom sudu.

Članak 34.

Prigovori koji se podnose u skladu s člankom 34.:

–  postupak odlučivanja o žalbi.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 07/11/2018

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Finska


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva komunikacije za središnja tijela iz članka 53.:

Ministarstvo pravosuđe, Odjel za međunarodnu pravosudnu upravu

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Telefon: +358 9 1606 7628

Telefaks: +358 9 1606 7524

Adresa e-pošte: central.authority@om.fi

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.: finski, švedski i engleski.

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta – članak 45. stavak 2.: finski, švedski i engleski.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi u skladu s člancima 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima.

u Finskoj, prvostupanjskom sudu (käräjäoikeus/tingsrätt).

Članak 33.

Žalbe u skladu s člankom. 33. podnose se sljedećim sudovima:

u Finskoj, žalbenom sudu (hovioikeus/hovrätt).

Članak 34.

Žalbe na presude donesene u žalbenom postupku u skladu s člankom 34. podnose se isključivo:

u Finskoj, Vrhovnom sudu (Korkein oikeus/högsta domstolen).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 20/07/2018

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Švedska


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva komunikacije za središnja tijela iz članka 53.:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Odjel Ministarstva vanjskih poslova za konzularne poslove i građansko pravo)

S-103 39 Stockholm

Tel.:    +46 (8) 405 1000 (centrala) / +46 (8) 405 5005 (broj za hitne pozive izvan radnog vremena)

Faks:     +46 (8) 723 1176;

Adresa e-pošte: ud-kc@gov.se

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2. su švedski i engleski.

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta – članak 45. stavak 2.: švedski ili engleski.

Članci 21. i 29.

Članak 21.

Ako se zahtjev u cijelosti ili djelomično odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu (tingsrätt), kako je predviđeno u poglavlju 21. odjeljku 1. švedskog Zakona o djeci i roditeljima (föräldrabalken).

Ako se zahtjev ne odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu na području čije nadležnosti je boravište druge stranke ili okružnom sudu u Nacki, ako druga stranka nema boravište u Švedskoj.

Članak 29.

Ako se zahtjev u cijelosti ili djelomično odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe Bruxelles II.

Ako se zahtjev ne odnosi na dijete, također se podnosi okružnom sudu u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe Bruxelles II.

Članak 33.

Žalbe predviđene člankom 33. podnose se okružnom sudu koji je donio odluku.

Članak 34.

Žalbe predviđene člankom 34. mogu se podnijeti samo žalbenom sudu (hovrätt) ili Vrhovnom sudu (Högsta domstolen).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 31/05/2017