Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Matrimonial matters and matters of parental responsibility

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností - Slovensko


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovakia

Family law – matrimonial matters and matters of parental responsibility


Článok 67 (a)

Článok 67 (b)

Článok 67 (c)

Články 21 a 29

Článok 33

Článok 34

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

(článok 55 c) - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava 

Tel:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

E-Mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecivil.inter.coop@justice.sk

Web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.sk/

 

(článok 55 a) b) d) e) a článok 56) - Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-Mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@cipc.gov.sk

Web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.cipc.gov.sk/

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa čl. 57 ods. 2 sú:

  • na účely čl. 55 c): slovenčina, angličtina, francúzština
  • na účely čl. 55 d): slovenčina, angličtina, čeština
  • na účely čl. 55 a), b) a e): slovenčina, angličtina, francúzština, čeština a nemčina

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: slovenčina

Články 21 a 29

Návrhy podľa článku 21  sa predkladajú týmto súdom:

a) Krajský súd v Bratislave – na podanie návrhu na uznanie rozsudkov vo veci rozvodu, rozluky a anulovania manželstva

b) Okresný súd v mieste bydliska dieťaťa alebo Okresný súd Bratislava I, ak dieťa nemá bydlisko na území Slovenskej republiky – na podanie návrhu na uznanie rozsudku v súvislosti s rodičovskými právami a povinnosťami

Návrhy podľa čl. 29 sa predkladajú týmto súdom:

Okresný súd v mieste bydliska dieťaťa alebo Okresný súd Bratislava I, ak dieťa nemá bydlisko na území Slovenskej republiky – na podanie návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa predkladajú týmto súdom:

- odvolanie sa podáva na okresný súd.

Článok 34

Opravné prostriedky, ktoré možno podávať podľa článku 34:

-  dovolanie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 03/09/2020