Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Austria


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Austria

Perekonnaõigus – abieluasjad ja vanemlik vastutus


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuse nimi, aadress ja suhtlusvahendid:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Wien

Telefon:   +43 1 52152 2134

Faks:         +43 1 52152 2829

E-post:     team.z@bmj.gv.at

Artikkel 67 (b)

Keskasutusega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled vastavalt 57 lõikele 2: saksa keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse tõendi ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled vastavalt artikli 45 lõikele 2: saksa keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 ette nähtud taotlused esitatakse järgnevatele kohtutele või pädevatele asutustele:

-     Austrias ringkonnakohtule (Bezirksgericht).

Artikkel 33

Artiklis 33 ette nähtud apellatsioonkaebused esitatakse allpool loetletud kohtutele:

-     Austrias ringkonnakohtule.

Artikkel 34

Artiklis 34 ettenähtud apellatsioonkaebused võib esitada üksnes:

-     Austrias: õigusküsimustega piirduv edasikaebus (Revisionsrekurs) (esitatakse ringkonnakohtule, otsuse teeb ülemkohtus).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 26/11/2018