Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Bulgarien


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Bulgarien

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artiklarna 21 och 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53 är som följer:

Justitieministeriet

Avdelningen för internationellt rättsligt skydd av barn och internationell adoption

Tfn: +359 2 9237302

E-post: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: +359 2 9871557

Adress: ul. Slavjanska 1

BG-1040, Sofia

Bulgarien

(För alla frågor som omfattas av förordningen i samband med föräldraansvar och bortförande och placering av barn (art. 56))

Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete och EU-frågor

Tfn: +359 2 9237413

Fax: +359 2 9809223

Adress: ul. Slavjanska 1

BG-1040, Sofia

Bulgarien

(För alla frågor som omfattas av förordningen, med undantag för frågor som rör föräldraansvar och bortförande och placering av barn (art. 56))

Artikel 67 (b)

De språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2 är bulgariska, engelska och franska.

Artikel 67 (c)

De språk som godtas i intyget om umgänge i enlighet med artikel 45.2 är bulgariska, engelska och franska.

Artiklarna 21 och 29

De organ som i enlighet med artikel 21.2 är behöriga i Republiken Bulgarien för erkännande av domar i äktenskapsfrågor och frågor som rör föräldraansvar är de myndigheter som är behöriga att utföra registrering, dvs. kommunernas borgmästare (artikel 621.2 i civilprocesslagen).

Det organ som är behörigt i Republiken Bulgarien för erkännande av beslut i enlighet med artikel 21.3 är den regiondomstol som är behörig där svaranden har sin hemvist eller sitt säte, eller om vederbörande saknar hemvist eller säte på Republiken Bulgariens territorium – där den berörda parten har sin hemvist eller sitt säte (artikel 622.1 i civilprocesslagen). Om även den berörda parten saknar hemvist eller säte i Bulgarien ska ansökan inges till Stadsdomstolen i Sofia.

Det behöriga myndighet till vilken ansökan om verkställbarhetsförklaring avseende en dom från en annan EU-medlemsstat ska göras i enlighet med artikel 29 är den regiondomstol som är behörig där svaranden har sin hemvist eller sitt säte eller den plats där verkställigheten ska ske (artikel 623.1 i civilprocesslagen).

Artikel 33

Ansökan om ändring av avgörandet ska inges till appellationsdomstolen i Sofia (art. 623.6 första ledet i civilprocesslagen).

Artikel 34

Avgöranden i appellationsdomstolen i Sofia kan överklagas till Högsta kassationsdomstolen. (art. 623.6 andra ledet i civilprocesslagen).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 11/09/2020