Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností - Estónsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


Článok 67 (a)

Článok 67 (b)

Článok 67 (c)

Články 21 a 29

Článok 33

Článok 34

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a kontaktné údaje ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Ministerstvo spravodlivosti

Oddelenie medzinárodnej justičnej spolupráce

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi sú podľa článku 57 ods. 2 tieto: estónčina, angličtina.

Článok 67 (c)

Jazyky prijateľné pre osvedčenie o právach styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa sú podľa článku 45 ods. 2 tieto: estónčina a angličtina.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa musia podať na príslušný miestny súd (maakohtud) v Estónsku.

Článok 33

Odvolania podľa článku 33 sa musia podať na príslušný oblastný súd (ringkonnakohtud) v Estónsku.

Článok 34

Opravné prostriedky podľa článku 34 sa môžu podať v Estónsku len ako opravné prostriedky v rámci kasácie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 28/05/2020