Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Kreeka


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Kreeka

Perekonnaõigus – abieluasjad ja vanemlik vastutus


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Direktoraadi juhataja Argyro Eleftheriadou

Osakonna juhataja Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96 (Μεσογείων 96)

11527 Athens (11527 Αθήνα)

Telefon: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Faks: 0030 210 7767499

E-posti aadress: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikkel 67 (b)

Keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 57 lõikele 2 on: kreeka, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõigust ja lapse tagasitoomist käsitlevate dokumentide puhul aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 45 lõikele 2 on: kreeka, inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklite 21 ja 29 kohased taotlused tuleb esitada järgmistele kohtutele:

– Kreekas esimese astme kohtule.

Taotlused esitatakse kohtule, kelle tööpiirkonnas on võlgniku elukoht. Kui võlgnikul Kreekas elukoht puudub, esitatakse taotlus kohtule, kelle tööpiirkonnas on võlgniku majutuskoht. Kui võlgnikul puudub ka majutuskoht, esitatakse taotlus Ateena esimese astme kohtule.

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Kreekas apellatsioonikohtule.

Artikkel 34

Artikli 34 kohased apellatsioonkaebused võib esitada ainult järgmisel viisil:

– Kreekas kassatsioonikaebusena.

Kassatsioonikaebused esitatakse ülemkohtule.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 01/03/2021