Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Matrimonial matters and matters of parental responsibility

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 2201/2003


Allmän information

Rådets Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

Förordningen gäller i alla Europeiska unionens medlemsstater utom Danmark.

En dom som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas i andra medlemsstater utan att något ytterligare förfarande behöver tillgripas.

En dom som har meddelats i en medlemsstat och som ska verkställas i denna stat ska verkställas i en annan medlemsstat när, i framställningen gjord på begäran av en part, denna har förklarats verkställbar där. En framställning om beslut om verkställbarhet ska lämnas till den domstol som framgår av Domstol för ansökan om erkännande/verkställbarhet. Talan mot beslut om framställning av verkställan kan väckas vid domstol som anges i listan under Domstol för överklagande av beslut om erkännande/verkställbarhet.

Domar om umgängesrätt och om återlämnande av barn erkänns och är verkställbara i andra medlemsstater, utan att beslut krävs om verkställbarhet, förutsatt att de åtföljs av ett intyg.

I denna förordning anvisas fyra standardformulär.

Alla medlemsstater ska utse minst en centralmyndighet som ska bistå vid tillämpning av förordningen.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länk

ARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Family law – matrimonial matters and matters of parental responsibility


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 19/02/2019