Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Финландия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


Член 67 (а)

Член 67 (б)

Член 67 (в)

Членове 21 и 29

Член 33

Член 34

Член 67 (а)

Имената, адресите и средствата за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, са:

Oikeusministeriö (Министерство на правосъдието)

Kansainvälinen oikeusapu (Дирекция „Международна правна помощ“)

Box 25

00023 Valtioneuvosto

Тел.: +358 9 1606 7628

Факс: +358 9 1606 7524

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcentral.authority@om.fi

Член 67 (б)

Езици, приемани за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: фински, шведски, английски.

Член 67 (в)

За удостоверения за право на лични отношения с дете и връщане на дете по член 45, параграф 2: фински, шведски, английски.

Членове 21 и 29

Заявленията по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

във Финландия, районен съд (käräjäoikeus/tingsrätt).

Член 33

Жалбите по член 33 се подават до следните съдилища:

във Финландия, апелативен съд (hovioikeus/hovrätt).

Член 34

Съдебните решения, постановени по жалби, съгласно предвиденото в член 34, могат да се обжалват само пред:

във Финландия, Върховния съд (Korkein oikeus/högsta domstolen).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 03/09/2020