Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Франция


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


Член 67 (а)

Член 67 (б)

Член 67 (в)

Членове 21 и 29

Член 33

Член 34

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Определени са два централни органа.

1. По отношение на целия регламент, с изключение на член 56 (настаняване в друга държава членка)

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Административен адрес:

5, boulevard de la Madeleine Paris 1er

Тел.:       + 33 1 44 77 61 05

Факс:        +33 1 44 77 61 22

Ел. поща:  Връзката отваря нов прозорецentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. По отношение на член 56 (настаняване в друга държава членка)

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Административен адрес: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Тел.:       +33 (01) 44 77 69 02

Факс:        +33 (01) 44 77 25 78

Ел. поща:

Връзката отваря нов прозорецpole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: френски, английски.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2: френски, английски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

– във Франция — до председателя на окръжния съд (Tribunal de grande instance).

Член 33

Жалбата по член 33 се подава до следните съдилища:

– във Франция — до апелативния съд (Cour d’appel).

Член 34

Срещу посоченото в член 34 решение по жалбата може да се подава само:

– във Франция — касационна жалба.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/03/2019