Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Frankrig


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

To centrale myndigheder er udpeget.

1. Hele forordningen med undtagelse af artikel 56 (Anbringelse i en anden medlemsstat)

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Kontoradresse:

5, boulevard de la Madeleine Paris 1er

Tlf.:       + 33 1 44 77 61 05

Fax:        +33 1 44 77 61 22

E-mailadresse:  Link åbner i nyt vindueentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Anvendelsen af artikel 56 (Anbringelse i en anden medlemsstat)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Kontoradresse: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Tlf.:       +33 (01) 44 77 69 02

Fax:        +33(01) 44 77 25 78

E-mailadresse: Link åbner i nyt vinduepole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Fransk og engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og attester om tilbagegivelse af barnet – artikel 45, stk. 2: Fransk og engelsk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger ifølge artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Frankrig, til Président du Tribunal de grande instance.

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

- I Frankrig, til Cour d'appel.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Frankrig, ved pourvoi en cassation [appel vedrørende et retligt spørgsmål].


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/07/2019