Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Kroatien


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artiklarna 21 och 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Ministry of Demography, Family Affairs, Youth and Social Policy (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Webbplats: http://www.mdomsp.hr/

E-postadress: ministarstvo@mdomsp.hr

Tfn: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

Artikel 67 (b)

Språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2:

a) För meddelanden till centralmyndigheter godtas kroatiska eller engelska.

b) För ansökningar godtas kroatiska.

Artikel 67 (c)

Språk som godtas i intyget om umgänge och återlämnande av barn i enlighet med artikel 45.2:

Kroatiska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

Domstolar på kommunal nivå är behöriga att ta emot och fatta beslut om ansökningar om verkställbarhetsförklaring.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 33

Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska göras till följande domstolar:

Ansökningar om ändring ska lämnas in till domstolen i andra instans (regiondomstolar) via den förstainstansrätt som antog beslutet (domstolen på kommunal nivå).

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 34

Talan enligt artikel 34:

Mot ett avgörande som meddelats med anledning av att ändring har sökts får talan endast föras genom att en av parterna ger in en ansökan om förnyad prövning (artiklarna 421–428 i civilprocesslagen). En ansökan om förnyad prövning måste ges in till den domstol som har meddelat dom i första instans (domstolen på kommunal nivå)

 

Den här webbsidan hör till portalen Länken öppnas i ett nytt fönsterDitt Europa.

Du får gärna Länken öppnas i ett nytt fönsterlämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 11/12/2020