Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Ουγγαρία


Άρθρο 67 (α)

Άρθρο 67 (β)

Άρθρο 67 (γ)

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 67 (α)

Μπορείτε να βρείτε τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τους τρόπους επικοινωνίας για τις κεντρικές αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 53 με το εργαλείο αναζήτησης στην κορυφή της σελίδας.

Άρθρο 67 (β)

Οι γλώσσες οι οποίες γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 είναι τα ουγγρικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 είναι τα ουγγρικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Τα δικαστήρια στα οποία μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 29 είναι τα εξής:

– Στην Ουγγαρία, το τοπικό δικαστήριο της έδρας του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), και στη Βουδαπέστη το κεντρικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Βούδας (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Άρθρο 33

Τα δικαστήρια στα οποία μπορούν να ασκηθούν οι προσφυγές που αναφέρονται στο άρθρο 33 είναι τα ακόλουθα:

– στην Ουγγαρία τα περιφερειακά δικαστήρια (törvényszék), στη Βουδαπέστη το περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας Βουδαπέστης (Fővárosi Törvényszék).

Άρθρο 34

Η απόφαση που εκδίδεται για την προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 34 μπορεί να προσβληθεί μόνο:

– στην Ουγγαρία: με αίτηση επανεξέτασης (felülvizsgálati kérelem).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/10/2017