Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Ирландия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Ирландия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


Член 67 (а)

Член 67 (б)

Член 67 (в)

Членове 21 и 29

Член 33

Член 34

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, са:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Тел.: +353 1 4790200

Факс: +3531 4790201

Ел. поща: child_abduct_inbox@justice.ie

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: ирландски и/или английски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2 са: английски и/или ирландски език.

Членове 21 и 29

Молбите по член 21 и член 29 се подават до следните съдилища:

- в Ирландия — до Висшия съд (High Court).

Член 33

Жалба по член 33 се подава в следните съдилища:

- в Ирландия — във Висшия съд.

Член 34

В Ирландия за целта се подава касационна жалба пред Апелативния съд (Court of Appeal) (следва да се отбележи обаче, че съгласно Конституцията на Ирландия Върховният съд (Supreme Court) е компетентен да разглежда жалби срещу решения на Висшия съд, ако е убеден, че са налице извънредни обстоятелства, които дават основание за пряко обжалване пред него. Върховният съд е компетентен да разглежда жалби и срещу решения на Апелативния съд, ако е убеден, че са изпълнени определени условия, предвидени в Конституцията.)

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 03/03/2021