Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Irland


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Irland

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de i artikel 53 omhandlede centralmyndigheder samt kommunikationsmidler:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Tlf: +353 1 4790200

Fax: +3531 4790201

E-Mail: Link åbner i nyt vinduechild_abduct_inbox@justice.ie

Artikel 67 (b)

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.

Sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder, jf. artikel 57, stk. 2: Irsk og/eller engelsk, fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret som omhandlet i artikel 45, stk. 2: Engelsk og/eller irsk.

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger sendes til følgende domstol:

High Court.

Artikel 33

Den i artikel 33 omhandlede appel skal indgives til følgende domstol:

High Court.

Artikel 34

Afgørelsen i en appelsag kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Court of Appeal (det bemærkes dog, at Supreme Court ifølge den irske forfatning kan behandle en appel af en afgørelse truffet af High Court, såfremt det godtgøres, at der foreligger helt særlige omstændigheder, der tilsiger en direkte appel til Supreme Court. Supreme Court fungerer også som appelinstans for afgørelser truffet af Court of Appeal, såfremt det godtgøres, at bestemte i forfatningen fastsatte betingelser er opfyldt).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 29/06/2020