Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností - Írsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Írsko

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


Článok 67 (a)

Článok 67 (b)

Článok 67 (c)

Články 21 a 29

Článok 33

Článok 34

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na základe článku 53:

Ministry of Justice, Equality and Law Reform (Ministerstvo spravodlivosti, rovnoprávnosti a reformy práva)

Department of Justice, Equality and Law Reform (Oddelenie ministerstva spravodlivosti, rovnoprávnosti a reformy práva)

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Telefón: +353 1 4790200

Fax: +3531 4790201

Email: child_abduct_inbox@justice.ie

Článok 67 (b)

Jazyky akceptované na účely komunikácie s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: írčina a/alebo angličtina.

Článok 67 (c)

Jazyky prijateľné pre osvedčenia o práve styku s dieťaťom a návratu dieťaťa podľa článku 45 ods. 2: angličtina a/alebo írčina

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

– v Írsku, vyšší súd (the High Court).

Článok 33

Odvolanie podľa článku 33 sa podáva na tieto súdy:

– v Írsku, vyšší súd (the High Court).

Článok 34

V Írsku: odvolanie v právnej otázke na odvolací súd (je potrebné poznamenať, že v súlade s ustanoveniami írskej ústavy je na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vyššieho súdu príslušný najvyšší súd, ak zastáva názor, že existujú výnimočné okolnosti odôvodňujúce priame odvolanie na najvyšší súd.  Najvyšší súd je takisto príslušný na prejednanie odvolania voči rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak zastáva názor, že sú splnené určité podmienky ustanovené v ústave.)

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Odkaz sa zobrazí v novom okneVaša Európa.

Privítame vašu Odkaz sa zobrazí v novom oknespätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/03/2021