Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Irland


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Irland

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artiklarna 21 och 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Tfn: +353 1 4790200

Fax: +3531 4790201

E-post: child_abduct_inbox@justice.ie

Artikel 67 (b)

Språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: iriska och/eller engelska, franska.

Artikel 67 (c)

Språk som godtas för intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn i enlighet med artikel 45.2: engelska och/eller iriska.

Artiklarna 21 och 29

De ansökningar som avses i artiklarna 21 och 29 ska inges till följande domstolar:

– i Irland, High Court.

Artikel 33

De ansökningar som avses i artikel 33 ska inges till följande domstolar:

– i Irland, High Court.

Artikel 34

I Irland, ett överklagande till appellationsdomstolen (Court of Appeal). (Notera dock att enligt bestämmelserna i den irländska författningen ska Högsta domstolen vara behörig att pröva ett avgörande från High Court om den är övertygad om att särskilda omständigheter motiverar att överklagandet går direkt till Högsta domstolen.  Högsta domstolen ska också vara behörig att pröva ett avgörande från appellationsdomstolen om den är övertygad om att vissa villkor i konstitutionen är uppfyllda.)


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/11/2018