Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Luksemburg


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Perekonnaõigus – abieluasjad ja vanemlik vastutus


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Kõrgeima kohtu juures tegutsev riigiprokuratuur (Parquet général près la Cour Suprême de Justice)

Parquet Général (Riigiprokuratuur)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon:       +352 47 59 81 / 336

Faks:        +352 47 05 50

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenparquet.general@justice.etat.lu

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: prantsuse, inglise ja saksa keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled: prantsuse, inglise ja saksa keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Luksemburgis: ringkonnakohtu (Tribunal d’arrondissement) eesistuja.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Luksemburgis: apellatsioonikohus (Cour d'appel),

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud edasikaebused võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Luksemburgis: ainult kassatsioonikaebusega (pourvoi en cassation)

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 14/12/2020