Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Lucembursko


Článek 67 (a)

Článek 67 (b)

Článek 67 (c)

Články 21 a 29

Článek 33

Článek 34

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Nejvyšší státní zastupitelství při Nejvyšším soudu (Cour Supérieure de Justice)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel.       +352 475981 336

Fax:        +352 470550

E-mailová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.parquet.general@justice.etat.lu

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2: francouzština, angličtina, němčina.

Článek 67 (c)

V případě osvědčení týkajících se práva na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: francouzština, angličtina, němčina.

Články 21 a 29

Návrhy uvedené v článcích 21 a 29 se předkládají u těchto soudů:

– v Lucembursku: u předsedy obvodního soudu (Tribunal d'arrondissement).

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají u těchto soudů:

– v Lucembursku: u odvolacího soudu (Cour d'appel).

Článek 34

Rozhodnutí o opravném prostředku podle článku 34 může být napadeno:

– v Lucembursku: pouze kasačním opravným prostředkem.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/07/2019