Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností - Malta


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Malta

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


Článok 67 (a)

Článok 67 (b)

Článok 67 (c)

Články 21 a 29

Článok 33

Článok 34

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na základe článku 53:

riaditeľ

Department for Social Welfare Standards

Ministry for the Family and Social Solidarity

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera – Malta

Tel.: + 356 21 441311/ 21480130

Fax: + 356 21 490468

Článok 67 (b)

Jazyky prípustné pre oznámenia ústredným orgánom v zmysle článku 57 ods. 2: maltčina, angličtina.

Článok 67 (c)

Jazyky prípustné pre vydanie osvedčenia o práve na styk s dieťaťom v zmysle článku 45 ods. 2: maltčina, angličtina.

Články 21 a 29

Žiadosti a návrhy v zmysle článkov 21 a 29 sa predkladajú týmto súdom:

na Malte: občiansky súd (úsek rodinného práva) [Fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja)] a na ostrove Gozo: zmierovací súd (Gozo) (úsek rodinného práva) (vyššie právomoci) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (fil-kompetenza superjuri tagħha)]

Článok 33

Opravné prostriedky v zmysle článku 33 sa podávajú na súdoch uvedených ďalej:

– na Malte na ostrove Gozo: odvolací súd (Qorti tal-Appell) v súlade s postupom pre odvolania stanoveným v zákoníku o sústave súdov a občianskom súdnom poriadku (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) – kapitola 12.

Článok 34

Rozhodnutia môžu byť napadnuté podľa článku 34 iba týmito opravnými prostriedkami: neexistujú vo vnútroštátnom práve.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 29/10/2020