Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Portugal


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artiklarna 21 och 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Den centrala myndighet som utsetts i enlighet med artikel 53 är

Generaldirektoratet för kriminalvård och återanpassning, DGRSP (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Direktoratet för rättshjälp och tvistemål, GJC (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lisboa

Tfn:  +351 21 881 22 00

Fax:  +351 21 885 36 53

E-post: gjc@dgrsp.mj.pt

Artikel 67 (b)

De språk som godtas för kommunikation med den centrala myndigheten enligt artikel 57.2 är portugisiska, engelska och franska.

Artikel 67 (c)

De språk som godtas för överlämnande av ett bestyrkt intyg angående umgängesrätt med och återlämnande av barn enligt artikel 45.2 är portugisiska och engelska.

Artiklarna 21 och 29

Behöriga i de fall som avses i artiklarna 21 och 29 är

- avdelningen för familjemål och mål rörande underåriga (Juízo de Família e Menores), eller, om en sådan saknas,

- tvistemålsavdelningen vid den lokala underrätten (Juízo Local Cível), om en sådan finns, eller den allmänna avdelningen vid den lokala underrätten (Juízo Local de Competência Genérica).

Artikel 33

Överklaganden enligt artikel 33 ska inges till appellationsdomstolen (Tribunal da Relação).

Artikel 34

När det gäller artikel 34 i förordningen får talan föras endast genom överklagande av en rättsfråga till kassationsdomstolen (Supremo Tribunal de Justiça).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 09/08/2019