Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností - Portugalsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Portugalsko

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


Článok 67 (a)

Článok 67 (b)

Článok 67 (c)

Články 21 a 29

Článok 33

Článok 34

Článok 67 (a)

Ústredným orgánom určeným podľa článku 53 je:

DGRSP - Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Generálne riaditeľstvo pre reintegráciu a väzenské služby)

GJC - Gabinete Jurídico e Contencioso

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lisboa

Telefón: +351 21 881 22 00

Fax: +351 21 885 36 53

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Článok 67 (b)

Jazykmi prijateľnými pre styk s ústredným orgánom podľa článku 57 ods. 2 sú portugalčina, angličtina a francúzština.

Článok 67 (c)

Jazykmi prijateľnými pre osvedčenia týkajúce sa práva styku s dieťaťom a návratu dieťaťa podľa článku 45 ods. 2 sú portugalčina a angličtina.

Články 21 a 29

V prípadoch uvedených v článkoch 21 a 29 sú príslušné:

Súd pre rodinu a mladistvých alebo, ak to nie je možné,

miestny občiansky súd, prípadne miestny súd so všeobecnou právomocou.

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa podávajú na odvolací súd (Tribunal da Relação).

Článok 34

Na účely článku 34 nariadenia môže byť rozhodnutie o opravnom prostriedku napadnuté iba na Najvyššom súde (Supremo Tribunal de Justiça).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/08/2019