Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Rumänien


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artiklarna 21 och 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Justitieministeriet är centralmyndighet i Rumänien (artikel 3 i art. I 3 i lag nr 191/2007 om godkännande av brådskande regeringsdekret nr 119/2006 om vissa åtgärder nödvändiga för tillämpning av gemenskapsförordningar från och med dagen för Rumäniens anslutning till Europeiska unionen).

Ministry of Justice, Directorate for International Law and Judicial Cooperation,

Str. Apolodor No 17, Sector 5, Code 050741, Bukarest

Tfn: +40372041077, +40372041083, +40372041218, Fax: +40372041079, +40372041084

Artikel 67 (b)

Rumänien godtar rumänska, engelska och franska för intyg gällande återlämnande av barn eller gällande umgänge och för meddelanden till centralmyndigheter.

Artikel 67 (c)

Rumänien godtar rumänska, engelska och franska för intyg gällande återlämnande av barn eller gällande umgänge och för meddelanden till centralmyndigheter.

Artiklarna 21 och 29

Behörighet gällande ansökan om erkännande och om verkställbarhetsförklaring (exequatur) har den domstol inom vars domkrets svaranden har hemvist och, om denna är okänd, den domstol inom vars domkrets där sökanden har hemvist. Om det inte gå att fastställa behörighet ska ansökan inges till domstolen i Bukarest.

Artikel 33

I Rumänien omfattas överklaganden mot beslut om erkännanden och om verkställbarhetsförklaring av appellationsdomstolens behörighet (artikel 96.2 i lag nr 134/2010 i civilprocesslagen).

Artikel 34

Överklagande (artikel 97.1 i civilprocesslagen)

 

Den här webbsidan hör till portalen Länken öppnas i ett nytt fönsterDitt Europa.

Du får gärna Länken öppnas i ett nytt fönsterlämna synpunkter på innehållet

Your-Europe


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 14/04/2021