Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Словакия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


Член 67 (а)

Член 67 (б)

Член 67 (в)

Членове 21 и 29

Член 33

Член 34

Член 67 (а)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Имената, адресите и начините за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (член 55, буква в))

Телефон:      +421 2 888 91 111

Факс:     +421 2 888 91 605

Уебсайт: http://www.justice.gov.sk/

Център за международна правна защита на деца и младежи (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (член 55, букви а), б), г) и д) и член 56)

Телефон:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Факс:     +421 2 20 46 32 58

Ел. поща: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Уебсайт: http://www.cipc.sk

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация c централните органи съгласно член 57, параграф 2 са:

  • за целите на член 55, буква в): словашки, английски и френски език;
  • за целите на член 55, буква г): словашки, английски и чешки език;
  • за целите на член 55, букви а), б) и д): словашки, английски, френски, чешки и немски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения c детето, и за удостоверението относно връщането на детето съгласно член 45, параграф 2 приетият език е словашки.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в член 21, трябва да се подават до следните съдилища:

а) Регионалния съд в Братислава (Krajský súd v Bratislave) за молба за признаване на съдебни решения за развод, законна раздяла на съпрузи или унищожаване на брак;

б) Районния съд (Okresný súd) по местопребиваване на детето или Районния съд I в Братислава (Okresný súd Bratislava I), ако детето не пребивава в Словашката република, за молба за признаване на съдебно решение, свързано с родителската отговорност.

Молбите, предвидени в член 29, трябва да се подават до следните съдилища:

Районния съд (Okresný súd) по местопребиваване на детето или Районния съд I в Братислава (Okresný súd Bratislava I), ако детето не пребивава в Словашката република, за молба за декларация за изпълняемост.

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, трябва да се подават до следните съдилища:

- въззивните жалби трябва да се подават до районния съд.

Член 34

Жалби, които могат да бъдат подавани съгласно член 34:

- преразглеждане по апелативен ред.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 11/06/2020