Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Εθνικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό 2016/1103


Τον Ιούνιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμό σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων σε διεθνείς γάμους, με σκοπό την παροχή βοήθειας στα ζευγάρια σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της περιουσίας τους σε καθημερινή βάση και τη διανομή της σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου ενός εκ των συζύγων. Ο κανονισμός εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας από 18 χώρες της ΕΕ: Σουηδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Βουλγαρία, Φινλανδία και Κύπρο. Άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να προσχωρήσουν στο κανονισμό οποτεδήποτε (σ’ αυτήν την περίπτωση, η χώρα θα πρέπει επίσης να προσχωρήσει στον κανονισμό σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων).

Ο κανονισμός θα παρέχει ασφάλεια δικαίου για τους διεθνείς γάμους και θα μειώσει το κόστος των νομικών διαδικασιών, καθώς τα ζευγάρια θα γνωρίζουν ποιας χώρας τα δικαστήρια είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την περιουσία τους και ποιο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόζεται για την επίλυση αυτών των θεμάτων. Ο κανονισμός θα διευκολύνει επίσης την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν περιουσιακά ζητήματα και έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Καθώς πρέπει να διενεργείται διανομή της περιουσίας ενός ζευγαριού σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου, ο κανονισμός θα διευκολύνει επίσης την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις διασυνοριακές υποθέσεις διαζυγίου και κληρονομικής διαδοχής. Ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 29 Ιανουαρίου 2019.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/02/2019

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Βέλγιο


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Όσον αφορά την αρμοδιότητα εξέτασης των αιτήσεων για κήρυξη της εκτελεστότητας: το πρωτοδικείο (tribunal de première instance), και ειδικότερα το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών (tribunal de la famille).

Όσον αφορά τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των εν λόγω αιτήσεων:

  • για άσκηση ανακοπής: το πρωτοδικείο (tribunal de première instance), και ειδικότερα το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών (tribunal de la famille)
  • για άσκηση έφεσης: το εφετείο (Cour d'appel).

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Η απόφαση που εκδίδεται επί της έφεσης μπορεί να προσβληθεί μόνο με αναίρεση ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου (Cour de Cassation).

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Καμία άλλη αρχή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/08/2019

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Βουλγαρία


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας δικαστικής απόφασης ή άλλης πράξης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ κατατίθεται στο πρωτοδικείο (άρθρο 623 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Η απόφαση υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Εφετείου της Σόφιας. Περαιτέρω ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του Εφετείου της Σόφιας ασκούνται ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (άρθρο 623 παράγραφος 6 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/09/2020

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Τσεχική ∆ηµοκρατία


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Στην Τσεχική Δημοκρατία τα ειρηνοδικεία (okresní soudy).

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Μπορούν να ασκηθούν μόνο τα ακόλουθα έκτακτα ένδικα μέσα:

- αίτηση ακύρωσης (zmatečnost)

- αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (žaloba na obnovu řízení)

- επανεξέταση της έφεσης (dovolání).

Όλα τα έκτακτα ένδικα μέσα που απαριθμούνται θα πρέπει να κατατίθενται στο δικαστήριο που εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό.

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Οι συμβολαιογραφικές οντότητες, όπως οι επόπτες δικαστηρίων (άρθρο 162 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με τα άρθρα 100 παράγραφος 1 και 103 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 292/2013 περί ειδικών δικαστικών διαδικασιών).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2021

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Ελλάδα


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Ως αρμόδιο δικαστήριο για την κήρυξη της εκτελεστότητας απόφασης αφορώσας ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων ή των καταχωρισμένων συντρόφων με αίτηση του ενδιαφερομένου, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 των εν θέματι Κανονισμών, το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 740 επομ. του ΚΠολΔ)

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Ως αρμόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση του ενδίκου μέσου με τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της αίτησης για την κήρυξη της εκτελεστότητας (το οποίο κατά τη νομολογία του Ακυρωτικού φέρει τον χαρακτήρα προσφυγής- ανακοπής που δικάζεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Εφετείο, κατ’ εξαίρεση του κανόνα του άρθρου 12 παρ. 2 του ΚΠολΔ), κατά το άρθρο 49 παρ. 2 των εν θέματι Κανονισμών το Εφετείο.

Ως ένδικο μέσο κατά της υπό στοιχείο (β) απόφασης του Εφετείου κατά το άρθρο 50 των εν θέματι Κανονισμών, η αναίρεση.

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/11/2020

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Ισπανία


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση των αιτήσεων για κήρυξη της εκτελεστότητας είναι το πρωτοδικείο (Juzgado de Primera Instancia) του τόπου κατοικίας του προσώπου κατά του οποίου ζητείται η αναγνώριση ή η εκτέλεση, ή του τόπου εκτέλεσης.

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Έφεση (recurso de apelación). Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης είναι το περιφερειακό δικαστήριο (Audiencia Provincial).

Απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ έφεση από το περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να προσβληθεί με το έκτακτο ένδικο μέσο της προσφυγής λόγω δικονομικού σφάλματος (recurso extraordinario por infracción procesal) ή με αίτηση αναίρεσης (recurso de casación).

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στην Ισπανία δεν υπάρχουν αρχές με τα χαρακτηριστικά και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1103 οι οποίες να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Όσον αφορά την εφαρμογή [1] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, όπως έχει κοινοποιήσει η Ισπανία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, υπάρχουν μόνο οι συμβολαιογράφοι — βλ. παρακάτω.


[1] [Άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 650/2012]

Οι συμβολαιογράφοι, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις εξ αδιαθέτου κληρονόμων, τις διαδικασίες υποβολής, επαλήθευσης, αποσφράγισης και συμβολαιογραφικής πράξης μυστικών, ιδιόγραφων και προφορικών διαθηκών, και την απογραφή περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρα 55 και 56, 57 έως 65 και 67 έως 68 του νόμου περί συμβολαιογράφων (Ley del Notariado), σύμφωνα με τη διατύπωση της 11ης τελικής διάταξης του νόμου 15/2015 της 2ας Ιουλίου 2015 σχετικά με την εκούσια δικαιοδοσία (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2021

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Γαλλία


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Οι αιτήσεις του άρθρου 44 υποβάλλονται στον διευθυντή της γραμματείας του πρωτοδικείου (tribunal judiciaire) (άρθρα 509-1 και 509-2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας) αν η αίτηση αφορά δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό και στον πρόεδρο του συμβολαιογραφικού συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, στον αναπληρωτή του (άρθρο 509-3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας) αν η αίτηση αφορά δημόσιο έγγραφο.

Τα ένδικα μέσα του άρθρου 49 παράγραφος 2 ασκούνται ενώπιον του προέδρου του πρωτοδικείου (άρθρο 509-9 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Όταν η αίτηση αφορά δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό:

Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας απόφασης που έχει εκδοθεί από γαλλικό δικαστήριο προς τον σκοπό της αναγνώρισης και εκτέλεσής της στο εξωτερικό υποβάλλονται στον διευθυντή της γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή ενέκρινε τη συμφωνία (άρθρο 509-1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Οι αιτήσεις αναγνώρισης ή κήρυξης της εκτελεστότητας στην επικράτεια της Γαλλίας αλλοδαπών εκτελεστών τίτλων υποβάλλονται στον διευθυντή της γραμματείας του πρωτοδικείου (άρθρο 509-2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Όταν η αίτηση αφορά δημόσιο έγγραφο:

Οι αιτήσεις πιστοποίησης γαλλικών δημόσιων συμβολαιογραφικών εγγράφων προς τον σκοπό της αναγνώρισης και εκτέλεσής τους στο εξωτερικό υποβάλλονται στον συμβολαιογράφο ή στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το συμβολαιογραφείο που τηρεί το πρωτότυπο του εγγράφου που παραλαμβάνεται (άρθρο 509-3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας στην επικράτεια της Γαλλίας αλλοδαπών δημόσιων συμβολαιογραφικών εγγράφων υποβάλλονται στον πρόεδρο του συμβολαιογραφικού συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, στον αναπληρωτή του (άρθρο 509-3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Ένδικα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 2:

Τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων επί των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας στην επικράτεια της Γαλλίας αλλοδαπών τίτλων και εγγράφων ασκούνται ενώπιον του προέδρου του πρωτοδικείου (άρθρο 509-9 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Η τελεσίδικη απόφαση του προέδρου του πρωτοδικείου μπορεί να προσβληθεί με το ένδικο μέσο της αναίρεσης.

Η αίτηση αναίρεσης μπορεί να στηρίζεται σε διάφορους λόγους (παράβαση του νόμου, υπέρβαση εξουσίας, αναρμοδιότητα του δικαστηρίου, έλλειψη νομικής βάσης, έλλειψη αιτιολογίας, αντιφατικότητα αποφάσεων κ.λπ.), οι οποίοι ωστόσο έχουν ως κοινό στοιχείο ότι ο δικαστής εξετάζει μόνο την εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή, το ακυρωτικό δικαστήριο (cour de cassation) ελέγχει αν υπάρχει παράβαση του νόμου ή παραβίαση του κανόνα δικαίου στην απόφαση την οποία εξετάζει, αλλά δεν αποφαίνεται επί των πραγματικών περιστατικών.

Cour de cassation (Ακυρωτικό Δικαστήριο)

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/02/2021

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Κροατία


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Οι αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και οι εφέσεις κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 πρέπει να κατατίθενται στα δημοτικά δικαστήρια.

Αρμόδια δικαστήρια είναι τα ακόλουθα:

Όλα τα δημοτικά δικαστήρια βάσει του νόμου για τις περιοχές αρμοδιότητας και τις έδρες των δικαστηρίων [Narodne novine (NN Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας), τεύχος 128/14].

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο στην Κροατία, δεν υπάρχει μηχανισμός με τον οποίο, για τους σκοπούς του άρθρου 50, να μπορεί να προσβληθεί περαιτέρω απόφαση επί ενδίκου μέσου, δηλαδή δεν υπάρχουν δικαστήρια στα οποία μπορεί να ασκηθεί περαιτέρω ένδικο μέσο.

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στην Κροατία, τα δημοτικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας και αναγκαστικής εκτέλεσης, βάσει του νόμου περί δικαστηρίων (NN αριθ. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο στην Κροατία, δεν υπάρχουν άλλες αρμόδιες αρχές ή επαγγελματίες του νομικού κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, με αρμοδιότητα σε υποθέσεις περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, που ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή ενεργούν κατ' ανάθεση εξουσίας από δικαστική αρχή ή υπό τον έλεγχό της.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/08/2019

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Ιταλία


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εξετάζει τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1, είναι το εφετείο (Corte di Appello).

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εξετάζει τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεων για κήρυξη της εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2, είναι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Suprema Corte di Cassazione).

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Η απόφαση επί του ένδικου μέσου μπορεί να προσβληθεί:

1) με αίτηση αναθεώρησης βάσει των άρθρων 391-bis και 391-ter του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Codice di procedura civile)

2) με τριτανακοπή βάσει του άρθρου 391-ter του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Κατά της εν λόγω απόφασης μπορεί επίσης να ασκηθεί αίτηση διόρθωσης, αν περιέχει γραφικό ή λογιστικό λάθος.

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2, ως δικαστήρια νοούνται επίσης:

οι δικηγόροι, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του καθεστώτος της υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 132/2014

οι ληξίαρχοι, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του καθεστώτος απλούστευσης που προβλέπεται στο άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 132/2014.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2020

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Κύπρος


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Τα Δικαστήρια αρμόδια να εξετάζουν αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας είναι τα Οικογενειακά Δικαστήρια. Τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθείσων επί των αιτήσεων αυτών εκδικάζονται από το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο.

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επό του ενδίκου μέσου είναι η έφεση κατά της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 και η έκδοση προνομιακών ενταλμάτων, ως το άρθρο 155 του Συντάγματος

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Δεν εφαρμόζεται


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/02/2020

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Λουξεµβούργο


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1:

Président du Tribunal d’arrondissement (Πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Περιφερειακό δικαστήριο Λουξεμβούργου)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο: 00352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (περιφερειακό δικαστήριο Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Τηλέφωνο: 00352 803214-1

Δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των εν λόγω αιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2:

Εφετείο, δικάζον ως δευτεροβάθμιο πολιτικό δικαστήριο

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο: 00352 475981-1

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 50:

Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο: 475981-369/373

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/04/2020

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Κάτω Χώρες


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1: ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων (voorzieningenrechter) στο πρωτοδικείο (rechtbank).

Ένδικο μέσο κατά της απόφασης επί της εν λόγω αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2: το πρωτοδικείο του οποίου ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων εξέδωσε απόφαση επί της αίτησης αναγνώρισης ή κήρυξης της εκτελεστότητας.

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Αίτηση αναίρεσης στο ανώτατο δικαστήριο (Hoge Raad).

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Δεν ισχύει για τις Κάτω Χώρες.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2019

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Αυστρία


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Αρμόδιο για την εκδίκαση των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι το δικαστήριο εκτέλεσης (Exekutionsgericht) ή το ειρηνοδικείο (Bezirksgericht) του τόπου κατοικίας ή έδρας του καθού.

Αρμόδιο για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά της απόφασης επί της αίτησης κήρυξης της εκτελεστότητας είναι το ιεραρχικά ανώτερο πρωτοδικείο (Landesgericht) το ένδικό μέσο κατατίθεται, εντούτοις, στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Η ανακοπή για νομικούς λόγους (Revisionsrekurs) ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Oberster Gerichtshof), η οποία κατατίθεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στην Αυστρία δεν υπάρχουν άλλες αρχές ή επαγγελματίες του νομικού κλάδου κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 με αρμοδιότητα σε υποθέσεις περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/03/2021

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Φινλανδία


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Κήρυξη της εκτελεστότητας:

Περιφερειακό δικαστήριο (Käräjäoikeus)

Ένδικο μέσο κατά απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου:

Εφετείο (Hovioikeus)

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Το ένδικο μέσο κατά απόφασης του εφετείου είναι η άσκηση ένδικου μέσου ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου (korkein oikeus), εάν το ανώτατο δικαστήριο εγκρίνει την άσκηση ένδικου μέσου (κεφάλαιο 30, άρθρα 1-3 του κώδικα δικονομίας).

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Εκτελεστής διοριζόμενος από το δικαστήριο.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/03/2021

Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων - Σουηδία


Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Πρωτοδικείο (tingsrätt) Δικαστική περιφέρεια

Πρωτοδικείο Nacka                Κομητεία (län) Στοκχόλμης

Πρωτοδικείο Ουψάλας                                   Κομητεία Ουψάλας

Πρωτοδικείο Eskilstuna                                  Κομητεία Södermanland

Πρωτοδικείο Linköping                                  Κομητεία Östergötland

Πρωτοδικείο Jönköping                                  Κομητεία Jönköping

Πρωτοδικείο Växjö                                        Κομητεία Kronoberg

Πρωτοδικείο Kalmar                                      Κομητεία Kalmar

Πρωτοδικείο Gotland                                     Κομητεία Gotland

Πρωτοδικείο Blekinge                                    Κομητεία Blekinge

Πρωτοδικείο Kristianstad                               Δήμοι (kommuner) Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga και Östra Göinge

Πρωτοδικείο Malmö                                       Δήμοι Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge και Ystad

Πρωτοδικείο Halmstad                                   Κομητεία Halland

Πρωτοδικείο Γκέτεμποργκ                             Δήμοι Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla και Öckerö

Πρωτοδικείο Vänersborg                                Δήμοι Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg και Åmål

Πρωτοδικείο Skaraborg                                  Δήμοι Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda και Vara

Πρωτοδικείο Värmland                                  Κομητεία Värmland

Πρωτοδικείο Örebro                                       Κομητεία Örebro

Πρωτοδικείο Västmanland                             Κομητεία Västmanland

Πρωτοδικείο Falu                                           Κομητεία Dalarna

Πρωτοδικείο Gävle                                         Κομητεία Gävleborg

Πρωτοδικείο Ångermanland                          Κομητεία Västernorrland

Πρωτοδικείο Östersund                                  Κομητεία Jämtland

Πρωτοδικείο Umeå                                         Κομητεία Västerbotten

Πρωτοδικείο Luleå                                         Κομητεία Norrbotten

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Άσκηση ένδικου μέσου (överklagande) στο εφετείο (hövrätt) ή στο ανώτατο δικαστήριο (Högsta domstolen). Το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Το ένδικο μέσο εξετάζεται μόνο αν το εφετείο ή το ανώτατο δικαστήριο χορηγήσει άδεια για την άσκησή του (prövningstillstånd).

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Εκκαθαριστής περιουσίας στο πλαίσιο διαζυγίου (bodelningsförrättare)

Διαχειριστής κληρονομιάς (boutredningsman)

Στις συνοπτικές διαδικασίες που αφορούν διαταγές πληρωμής ή παροχή συνδρομής, η αρχή εκτέλεσης (kronofogdemyndigheten).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020