Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Laulāto mantiskās attiecības - Francija


64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Pieteikumus, kas minēti 44. pantā, iesniedz augstās instances tiesas (tribunal de grande instance) galvenajam reģistratoram (greffier en chef) (Civilprocesa kodeksa (code de procédure civile) 509. panta 1. punkts un 509. panta 2. punkts), ja tie ir saistīti ar tiesas lēmumu vai tiesas izlīgumu, un Notāru apvienības (chambre des notaires) priekšsēdētājam vai — viņa prombūtnes vai nespējas gadījumā — viņa vietniekam, ja tie ir saistīti ar publisku aktu.

Struktūra, kurai jāiesniedz 49. panta 2. punktā minētās apelācijas sūdzības, ir augstās instances tiesas priekšsēdētājs (Civilprocesa kodeksa 509. panta 9. punkts).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Augstās instances tiesas priekšsēdētāja izdotu lēmumu par apelācijas sūdzību var pārsūdzēt tikai kasācijas tiesvedībā (pourvoi en cassation) Kasācijas tiesā (Cour de cassation).

Kasācijas tiesvedības pamatojums var atšķirties (lēmums pretrunā tiesību aktiem, varas ļaunprātīga izmantošana, jurisdikcijas neesība, juridiskā pamata neesība, juridiskā pamatojuma neesība, pretrunīgi spriedumi utt.), bet visos gadījumos tiesa izvērtē tikai tiesību aktu piemērošanu. Tas nozīmē, ka Kasācijas tiesa pārbauda, vai lēmums nav bijis pretrunā tiesību aktiem un vai tajā ir ievērots tiesiskums, bet nepārbauda lietas faktus.

Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Neattiecas


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 20/05/2020