Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Stvari bračnoimovinskih režima - Hrvatska


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Οικογενειακό δίκαιο – Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων


Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Zahtjev za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2. podnose se općinskim sudovima.

Nadležni sudovi su:

Svi općinski sudovi sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, br. 128/14).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Prema važećem nacionalnom zakonodavstvu u Republici Hrvatskoj ne postoji mehanizam kojim se, za potrebe čl. 50., odluka o pravnom lijeku može dalje pobijati, odnosno ne postoje sudovi kojima se podnosi daljnji pravni lijek.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

U Republici Hrvatskoj općinski sudovi su nadležni za provođenje izvanparničnih i ovršnih predmeta temeljem Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Dakle, prema važećem nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske nema drugih nadležnih tijela ili pravnih stručnjaka u skladu sa čl. 3. st. 2. Uredbe koji bi imali nadležnost u predmetima bračnoimovinskih režima, a  koji izvršavaju sudske funkcije ili postupaju na temelju ovlasti prenesenih od strane pravosudnog tijela ili pod njegovim nadzorom.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 11/02/2019