Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veci majetkových režimov manželov - Chorvátsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Rodinné právo – Veci majetkových režimov manželov


článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a odvolania proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2 sa podávajú na mestských súdoch.

Príslušnými súdmi sú

všetky mestské súdy v súlade so zákonom o územnej príslušnosti súdov a ich sídlach (úradný vestník Chorvátskej republiky Narodne novine, č. 128/14).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov v Chorvátskej republike neexistuje mechanizmus, ktorým by sa na účely článku 50 dalo ďalej napadnúť rozhodnutie o opravnom prostriedku, respektíve neexistujú súdy, na ktoré by bolo možné podať ďalší opravný prostriedok.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V Chorvátskej republike sú mestské súdy príslušné viesť nesporové a exekučné konania na základe zákona o súdoch (Narodne novine č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Takže podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov v Chorvátskej republiky neexistujú iné príslušné orgány ani iní príslušníci právnického povolania v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia, ktorí by boli príslušní vo veciach majetkových režimov manželov a ktorí by vykonávali funkcie súdneho orgánu, prípadne by konali na základe právomocí prenesených justičným orgánom alebo pod jeho dohľadom.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 27/08/2019