Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Национална информация във връзка с Регламент № 2016/1104


През юни 2016 г. Европейският съюз прие Връзката отваря нов прозорецРегламент относно имуществените последици на регистрираните партньорства, който има за цел да помогне на международните двойки при ежедневното управление на тяхното имущество и при разделянето му в случай на прекратяване на партньорството или смърт на един от членовете на двойката. Регламентът беше приет в рамките на процедура за засилено сътрудничество от 18 държави от ЕС: Швеция, Белгия, Гърция, Хърватия, Словения, Испания, Франция, Португалия, Италия, Малта, Люксембург, Германия, Чешката република, Нидерландия, Австрия, България, Кипър и Финландия. Други държави на ЕС могат да се присъединят към регламента по всяко време (в такъв случай държавата ще трябва да се присъедини също и към Регламента относно имуществените режими между съпрузи).

Регламентът ще предостави на международните регистрирани партньорства правна сигурност и ще намали разходите за съдебни производства, като двойките ще са ясно запознати с това съдилищата на коя държава от ЕС следва да се занимават с въпросите, свързани с тяхното имущество, и кое национално право следва да се приложи за решаване на тези въпроси. Регламентът също така ще улесни признаването и изпълнението на решенията по имуществени въпроси, постановени в една държава от ЕС, в друга държава от ЕС. Тъй като имуществото на двойката трябва да бъде разделено в случай на смърт, регламентът ще улесни и прилагането на правилата на ЕС относно трансграничното наследяване. Регламентът се прилага от 29 януари 2019 г.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 27/02/2019

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Белгия


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост е първоинстанционният съд (tribunal de première instance), и по-конкретно съдът по семейни спорове (tribunal de la famille).

Що се отнася до жалбите срещу решения по такива молби, компетентни са:

  • при подаване на възражение: първоинстанционният съд (tribunal de première instance), и по-конкретно съдът по семейни спорове (tribunal de la famille);
  • при подаване на жалба: апелативният съд (Cour d'appel).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Решението на въззивната инстанция може да се обжалва само с касационна жалба пред Касационния съд (Cour de Cassation).

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Няма други органи по смисъла на член 3, параграф 2.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 17/09/2019

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Чешка република


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

В Чешката република това са районните съдилища (okresní soudy).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Може да бъдат използвани само извънредни способи за правна защита, а именно:

- жалба с искане за отмяна на решението (zmatečnost);

- жалба за възобновяване на производството (žaloba na obnovu řízení);

- въззивна жалба (dovolání).

Всички от горепосочените извънредни жалби следва да се подават в съда, който се е произнесъл по делото на първа инстанция.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

В Чешката република няма такива органи.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 14/04/2020

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Гърция


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдът, компетентен да обявява изпълняемост на решенията относно имуществения режим между съпрузи и имуществените последици на регистрираните партньорства по искане на заинтересованата страна в съответствие с член 44, параграф 1 от горепосочения регламент, е едноличният първоинстанционен съд (Μονομελές Πρωτοδικείο - Monomeles Protodikeio), като той прави това в рамките на безспорно производство (член 740 и следв. от Гражданския процесуален кодекс).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Жалбите срещу решения, постановени по молби за декларация за изпълняемост, могат да се обжалват по реда на спорно производство в съответствие с член 49, параграф 2 от горепосочения Регламент пред апелативния съд (Εφετείο). Съгласно съдебната практика на Касационния съд за целта се подава жалба, която се разглежда от апелативния съд като първа и последна инстанция, като изключение от правилото, закрепено в член 12, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс.

Срещу решенията на апелативния съд, посочени в член 50 от Регламента и описани в буква б), може да се подаде касационна жалба.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Не е приложимо.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 22/11/2019

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Испания


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Компетентен да разглежда молби за издаване на декларация за изпълняемост е първоинстанционният съд (Juzgado de Primera Instancia) по местоживеенето на страната, срещу която се иска признаване или изпълнение, или по мястото на изпълнение, където решението трябва да породи последиците си.

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Въззивно обжалване на решение (recurso de apelación). Компетентен да разглежда въззивните жалби е окръжният съд (Audiencia Provincial).

Решение, постановено по въззивна жалба от окръжния съд, може да се обжалва с извънредна жалба поради процесуални нарушения (recurso extraordinario por infracción procesal) или с касационна жалба (recurso de casación).

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

В Испания няма органи с характеристики и обхват на правомощията като тези, изброени в член 3, параграф 2, в приложното поле на този регламент.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 22/05/2020

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Франция


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Молбите по член 44 се подават до директора на дирекция „Административно обслужване“ (directeur de greffe) на окръжния съд (tribunal de grande instance) (член 509-1 и член 509-2 от Гражданския процесуален кодекс (code de procédure civile), когато се отнасят до съдебно решение или съдебна спогодба, и до председателя на нотариалната камара (chambre des notaires), а ако той отсъства или е възпрепятстван да изпълни задълженията си — до неговия заместник (член 509-3 от Гражданския процесуален кодекс), когато молбите се отнасят до автентичен акт.

Жалбите по член 49, параграф 2 следва да се подават до председателя на окръжния съд (член 509-9 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Окончателно решение, постановено от председателя на окръжния съд, може да бъде оспорено само чрез подаване на касационна жалба (pourvoi en cassation).

Касационната жалба може да се подаде на различни основания (незаконосъобразност, превишаване на правомощията, липса на компетентност на съда, липса на правно основание, липса на мотиви, противоречащи си съдебни решения и т.н.), но общото помежду им е, че съдът преценява единствено дали законът е бил правилно приложен. Това означава, че Касационният съд извършва проверка за незаконосъобразност или за неправилно прилагане на закона в обжалваното решение, но не се произнася по същество по фактите по делото.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Не се прилага.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/05/2020

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Хърватия


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Молби за декларация за изпълняемост по член 44, параграф 1 и жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2 се подават в районните съдилища (općinskim sudovima).

Компетентни съдилища са:

всички районни съдилища съгласно предвиденото в Закона за съдебните райони и седалищата на съдилищата (Narodne novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия) бр. 128/14).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Съгласно приложимото национално право на Хърватия няма механизъм, чрез който за целите на член 50 решение, постановено по упражнено правно средство за защита да може да се оспорва по-нататък, т.е. няма съдилища, в които може да се подаде следваща жалба.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Съгласно Закона за съдилищата (NN бр. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) районните съдилища отговарят за разглеждането на безспорни и изпълнителни производства в Хърватия. Поради това според приложимото национално право на Хърватия няма други компетентни органи или правни специалисти в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламента, компетентни по въпросите на имуществения режим между съпрузи, които упражняват съдебни функции, или действат чрез делегиране на правомощия от страна на съдебен орган, или действат под контрола на съдебен орган.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 18/09/2019

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Италия


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдът, компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1, е апелативният съд (Corte di Appello).

Съдът, компетентен да се произнася по жалби срещу решения по молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 49, параграф 2, е Върховният касационен съд (Suprema Corte di Cassazione).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Решение, постановено по въззивна жалба, може да бъде оспорвано чрез:

1) жалба за преразглеждане (ricorso per revocazione) по реда на член 391-bis и ter от Гражданския процесуален кодекс;

2) възражение, подадено от трета страна (opposizione di terzo) по реда на член 391-ter от Гражданския процесуален кодекс.

Във връзка със съдебното решение може да бъде подадена също така молба за поправка, ако то съдържа технически грешки или неточни изчисления.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

За целите на член 3, параграф 2 са компетентни също така:

адвокатите, когато те упражняват функциите си в рамките на режима на асистирани преговори (negoziazione assistita) съгласно член 6 от Законодателно постановление № 132 от 2014 г.;

длъжностните лица по гражданско състояние, когато те упражняват функциите си в рамките на режима на опростяване, предвиден в член 12 от Законодателно постановление № 132 от 2014 г.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/04/2020

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Кипър


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост, са съдилищата по семейни дела. Жалби срещу решения по такива молби се разглеждат от второинстанционния съд по семейни дела (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Въззивното решение може да бъде оспорено по реда на процедурата по обжалване, предвидена в член 25 от Закона за съдилищата (Закон 14/60), и чрез процедурата за издаване на прерогативни съдебни заповеди съгласно член 155 от Конституцията.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Не се прилага.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 17/02/2020

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Люксембург


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1, са:

Председателят на окръжния съд (Tribunal d’arrondissement)

За контакти:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: +352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L–9237 Diekirch

Тел.: +352 803214-1

Съдилища или органи, компетентни да се произнасят по жалбите срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2:

Апелативният съд (Cour d’appel) в състав, разглеждащ въззивни граждански дела

За контакт:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: +352 475981-1

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Процедури по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50:

Касационен съд (Cour de cassation)

За контакт:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел: +352 475981-369/373

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

/


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 04/05/2020

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Австрия


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост по член 44, параграф 1 от Регламента, са съдът, компетентен по въпросите на изпълнението (Exekutionsgericht), или районният съд (Bezirksgericht) по местоживеене на ответника.

Компетентен да разглежда жалби срещу решения по молби за декларация за изпълняемост е окръжният съд (Landesgericht), но жалбата трябва да бъде подадена чрез първоинстанционния съд, издал решението.

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Ревизионните жалби (Revisionsrekurs) се отправят до Върховния съд (Oberster Gerichtshof), но трябва да бъдат подадени чрез първоинстанционния съд.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

В Австрия няма други органи или правни специалисти, които да имат компетентност по смисъла на член 3, параграф 2 по въпроси, свързани с имуществените последици.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 16/09/2019

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Португалия


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1, са:

— гражданското отделение на местния съд (juízo local cível), ако има такова; или

— отделението с обща компетентност (juízo de competência genérica) на компетентния окръжен съд (tribunal de comarca).

Компетентни да се произнасят по жалбите срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2 са апелативните съдилища (Tribunais da Relação).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

За целите на член 50 решение, което е постановено по жалба, може да се оспорва единствено чрез подаването на ревизионна жалба (recurso de revista) пред Върховния съд (Supremo Tribunal de Justiça).

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Неприложим.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 26/02/2020

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Финландия


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Декларация за изпълняемост:

районните съдилища (käräjäoikeus)

Жалба срещу решение на районния съд:

апелативен съд (hovioikeus)

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Решението на апелативния съд може да се обжалва пред Върховния съд, ако Върховният съд допусне жалбата (глава 30, членове 1—3 от Кодекса за съдопроизводството)

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Изпълнител, назначен от съда.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 02/03/2020

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Швеция


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Районен съд                                                  Териториална компетентност

Районен съд на Nacka (Nacka tingsrätt)       Окръг Стокхолм (Stockholms län)

Районен съд на Uppsala                                Окръг Uppsala

Районен съд на Eskilstuna                            Окръг Södermanland

Районен съд на Linköping                            Окръг Östergötland

Районен съд на Jönköping                            Окръг Jönköping

Районен съд на Växjö                                   Окръг Kronoberg

Районен съд на Kalmar                                 Окръг Kalmar

Районен съд на Gotland                                Окръг Gotland

Районен съд на Blekinge                               Окръг Blekinge

Районен съд на Kristianstad                          Общини (kommuner) Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga и Östra Göinge

Районен съд Malmö                                      Общини Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge и Ystad

Районен съд Halmstad                                   Окръг Halland

Районен съд Göteborg                                   Общини Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla и Öckerö

Районен съд на Vänersborg                          Общини Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg и Åmål

Районен съд на Skaraborg                             Общини Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda и Vara

Районен съд на Värmland                             Окръг Värmland

Районен съд на Örebro                                  Окръг Örebro

Районен съд на Västmanland                        Окръг Västmanland

Районен съд на Falu                                      Окръг Dalarna

Районен съд на Gävle                                    Окръг Gävleborg

Районен съд на Ångermanland                     Окръг Västernorrland

Районен съд на Östersund                             Окръг Jämtland

Районен съд на Umeå                                    Окръг Västerbotten

Районен съд на Luleå                                    Окръг Norrbotten

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Жалба (överklagande) до апелативния съд (hövrätt) или до Върховния съд (Högsta domstolen). Жалбата трябва да бъде подадена чрез съда, постановил решението. Тя ще бъде разгледана само ако апелативният съд или Върховният съд приеме, че е допустима (prövningstillstånd).

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Изпълнител при имотна делба (bodelningsförrättare)

Управител на имущество (boutredningsman)

При бързо производство, касаещо заповед за плащане или помощ, Органа за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/07/2020