Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati

Informazzjoni nazzjonali li tirrigwarda r-Regolament 2016/1104


F’Ġunju 2016, l-Unjoni Ewropea adottat Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegolament li jirrigwarda l-konsegwenzi fuq il-proprjetà tas-sħubijiet reġistrati internazzjonali bl-għan li jgħin lill-koppji fil-ġestjoni tal-proprjetà tagħhom fuq bażi ta’ kuljum u fil-qsim tagħha f’każ ta’ xoljiment jew ta’ mewt ta’ wieħed mill-membri tal-koppja. Ir-Regolament ġie adottat skont il-proċedura ta’ kooperazzjoni msaħħa minn 18-il pajjiż tal-UE: L-Iżvezja, il-Belġju, il-Greċja, il-Kroazja, is-Slovenja, Spanja, Franza, il-Portugall, l-Italja, Malta, il-Lussemburgu, il-Ġermanja, ir-Repubblika Ċeka, in-Netherlands, l-Awstrija, il-Bulgarija, il-Finlandja u Ċipru. Pajjiżi oħra tal-UE jistgħu jissieħbu mar-Regolament fi kwalunkwe mument (f’dak il-każ, il-pajjiż irid ukoll jissieħeb mar-Regolament li jikkonċerna r-reġimi tal-proprjetà taż-żwiġijiet).

Ir-Regolament se jipprovdi ċertezza tad-dritt lis-sħubijiet reġistrati internazzjonali u se jnaqqas l-ispejjeż tal-proċedimenti legali billi l-koppji se jkunu jafu biċ-ċar liema qrati ta’ liema pajjiż tal-UE għandhom jittrattaw il-kwistjonijiet li jirrigwardaw il-proprjetà tagħhom u liema liġijiet nazzjonali għandhom japplikaw għar-riżoluzzjoni ta’ kwistjonijiet bħal dawn. Ir-Regolament se jiffaċilita wkoll ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni f’pajjiż ieħor tal-UE tad-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ proprjetà li jinħarġu f’pajjiż tal-UE. Billi l-proprjetà ta’ koppja trid tinqasam f’każ ta’ mewt, ir-Regolament se jiffaċilita wkoll l-applikazzjoni tar-regoli tal-UE dwar is-suċċessjonijiet transfruntiera. Ir-Ir-Regolament huwa applikabbli mid-29 ta’ Jannar 2019.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 27/02/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - Belġju


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Għal deċiżjoni fuq it-talbiet għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà: il-qorti tal-ewwel istanza, b’mod aktar speċifiku l-qorti tal-familja (“tribunal de la famille”).

Dwar ir-rikorsi dwar id-deċiżjonijiet mogħtija għal dawn it-talbiet:

  • biex issir oġġezzjoni: il-qorti tal-ewwel istanza, b’mod aktar speċifiku l-qorti tal-familja (“tribunal de la famille”);
  • għal appell: Il-Qorti tal-Appell (“Cour d'appel”).

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Id-deċiżjoni meħuda fl-appell hija soġġetta biss għal rieżami quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni (“Cour de Cassation”).

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-ebda awtorità oħra fis-sens tat-tifsira tal-Artikolu 3(2).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/09/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - Repubblika Ċeka


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Fir-Repubblika Ċeka huma l-qrati distrettwali [okresní soudy].

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Jistgħu jintużaw biss miżuri ta’ rimedju straordinarji, jiġifieri:

- kawża għall-annullament [zmatečnost];

- kawża sabiex jerġgħu jinfetħu l-proċedimenti [žaloba na obnovu řízení];

- rieżami ta’ appell [dovolání].

Il-proċeduri kollha ta’ appell straordinarju elenkati għandhom jiġu ppreżentati lill-qorti li ħadet id-deċiżjoni fuq il-kawża fl-ewwel istanza.

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

Ma hemm l-ebda awtorità ta’ dan it-tip fir-Repubblika Ċeka.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 23/09/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - Greċja


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Il-qorti kompetenti biex tiddikjara l-eżegwibbiltà ta’ deċiżjoni li tikkonċerna r-reġimi ta’ proprjetà matrimonjali u l-effetti patrimonjali ta’ sħubijiet reġistrati fuq it-talba tal-parti interessata, skont l-Artikolu 44(1) tar-Regolamenti inkwistjoni, hija l-Qorti ‑ tal-Ewwel Istanza ppreseduta minn membru wieħed (Monomeles Protodikeio) matul il-proċedimenti mhux kontenzjużi (l-Artikolu 740 et seq tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Il-qorti tal-appelli fi proċedimenti kontenzjużi kontra deċiżjonijiet dwar rikorsi għal dikjarazzjoni ta’ infurzar f’konformità mal-Artikolu 49(2) tar-Regolamenti inkwistjoni, hija l-Qorti tal-Appell (Efeteio). Skont il-każistika tal-Qorti tal-Kassazzjoni, dan jieħu l-forma ta’ rikors/appell quddiem il-qorti tal-appell tal-ewwel u tal-aħħar istanza, b’mod eċċezzjonali għar-regola tal-Artikolu 12(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell skont l-Artikolu 50 tar-Regolamenti inkwistjoni, kif deskritta skont il-punt (b), tista’ tiġi kkontestata permezz ta’ appell f’kassazzjoni.

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

Mhux applikabbli


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 22/11/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - Franza


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

It-talbiet imsemmija fl-Artikolu 44 jiġu ppreżentati lid-Direttur tar-Reġistru tal-Qorti Reġjonali (tribunal de grande instance) (l-Artikoli 509(1) u 509(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili [code de procédure civile]) meta jkunu relatati ma' deċiżjoni jew tranżazzjoni ġudizzjarja u lill-president tal-Kamra tan-Nutara (chambre des notaires) jew is-sostitut tiegħu f'każ ta' assenza jew impediment (l-Artikolu 509(3) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili), meta t-talba tkun tikkonċerna att awtentiku.

Ir-rikorsi msemmija fl-Artikolu 49(2) jitressqu quddiem il-President tal-Qorti Reġjonali (l-Artikolu 509(9) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili).

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Rikors kontra deċiżjoni finali tal-President tal-Qorti Reġjonali jista' jsir biss permezz ta' appell fuq punt tad-dritt (pourvoi en cassation).

Il-bażijiet għal appell fuq punt tad-dritt huma varji (deċiżjoni li tikser il-liġi, deċiżjoni ultra vires, nuqqas ta' kompetenza, nuqqas ta' bażi legali, nuqqas ta' motivazzjonijiet, sentenzi kontradittorji...) imma li għandhom komuni huwa li l-imħallef jittratta biss l-applikazzjoni tal-liġi. Għalhekk, il-Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation) tivverifika li d-deċiżjoni ma tiksirx il-liġi u ma tinjorax l-istat tad-dritt, imma qatt ma teżamina l-fatti.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

Mhux applikabbli


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 25/09/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - il-Kroazja


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Ir-rikorsi għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà skont l-Artikolu 44(1) u l-appelli minn deċiżjonijiet dwar dawn ir-rikorsi skont l-Artikolu 49(2) iridu jiġu ppreżentati quddiem il-qrati muniċipali.

Il-qrati responsabbli huma:

Il-qrati muniċipali kollha skont l-Att dwar it-Territorji u s-Sede tal-Qrati (Narodne novine (NN; Il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nru 128/14).

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Skont il-liġi nazzjonali applikabbli fil-Kroazja, ma hemmx mekkaniżmu li, għall-finijiet tal-Artikolu 50, tista’ tiġi kkontestata ulterjorment deċiżjoni fuq rimedju legali permezz tiegħu. Fi kliem ieħor, ma hemmx qrati li jista’ jiġi ppreżentat appell ulterjuri quddiemhom.

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

Fil-Kroazja, il-qrati muniċipali huma responsabbli għall-kawżi mhux kontenzjużi u ta’ eżekuzzjoni skont l-Att dwar il-Qrati (NN Nri 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Għalhekk, skont il-liġi nazzjonali applikabbli fil-Kroazja, ma hemmx awtoritajiet jew professjonisti legali kompetenti oħra skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament b’kompetenza fil-qasam tar-reġim tal-propjetà matrimonjali li jeżerċitaw funzjonijiet ġuridiċi jew jaġixxu b’delega ta’ setgħat minn awtorità ġudizzjarja jew taħt il-kontroll tagħha.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/09/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - Italja


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Il-Qorti kompetenti biex tittratta talbiet għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà, skont it-tifsira tal-Artikolu 44(1), hija l-Qorti tal-Appell [Corte di Appello].

Il-Qorti kompetenti biex tittratta r-rikorsi kontra deċiżjonijiet dwar talbiet għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà, skont it-tifsira tal-Artikolu 49(2), hija l-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni [Suprema Corte di Cassazione].

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Id-deċiżjoni mogħtija fl-appell tista’ tiġi kkontestata:

1) b’rikors għal rieżami skont l-Artikoli 391-bis, 391-ter tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili;

2) b’oppożizzjoni minn terzi skont l-Artikolu 391-ter tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

Tista’ ssir ukoll talba għall-korrezzjoni tad-deċiżjoni jekk is-sentenza jkun fiha żball materjali jew ta’ kalkolu.

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

Għall-finijiet tal-Artikolu 3(2), l-awtoritajiet ġudizzjarji jinkludu wkoll:

l-avukati, meta jwettqu d-dmirijiet tagħhom skont l-iskema ta’ negozjar assistit skont l-Artikolu 6 tad-Digriet Liġi nru 132 tal-2014

u l-Uffiċjali tal-Istat Ċivili, meta jwettqu d-dmirijiet tagħhom skont l-iskema ta’ semplifikazzjoni prevista mill-Artikolu 12 tad-Digriet Liġi nru 132 tal-2014.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 03/10/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - Ċipru


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Il-qrati b’kompetenza fuq rikorsi għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà huma l-Qrati tal-Familja. L-appelli kontra d-deċiżjonijiet fuq dawn ir-rikorsi jinstemgħu mill-Qorti tal-Familja tat-Tieni Istanza (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Il-proċeduri biex tiġi kkontestata deċiżjoni mogħtija fl-appell hija l-proċedura tal-appell stabbilita fl-Artikolu 25 tal-Liġi dwar il-Qrati tal-Ġustizzja, il-Liġi 14/60, u l-ħruġ ta’ mandati skont l-Artikolu 155 tal-Kostituzzjoni.

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

Mhux applikabbli


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 20/09/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - Lussemburgu


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li jittrattaw it-talbiet għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà skont l-Artikolu 44(1):

Il-President tal-Qorti Distrettwali (Tribunal d’arrondissement)

Dettalji ta’ kuntatt:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L–9237 Diekirch

Tel: 00352 803214-1

Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li jittrattaw ir-rikorsi ta’ appell kontra d-deċiżjonijiet meħuda dwar dawn it-talbiet skont l-Artikolu 49(2):

il-Qorti tal-Appell imlaqqa’ f’materji ta’ appell ċivili (Cour d’appel siégeant en matière d’appel civil)

Dettalji ta’ kuntatt:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: 00352 475981-1

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50:

Cour de cassation

Dettalji ta’ kuntatt:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: 475981-369/373

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

/


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 04/10/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - Awstrija


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Il-qrati b’ġuriżdizzjoni fuq talbiet għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà skont l-Artikolu 44(1) tar-Regolament huma l-Qorti tal-Eżekuzzjoni (Exekutionsgericht) jew il-Qorti Distrettwali (Bezirksgericht) ta’ fejn ikun domiċiljat il-konvenut.

Il-qorti b’ġuriżdizzjoni fuq l-appelli minn deċiżjonijiet fuq talbiet għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà hija l-Qorti Reġjonali superjuri (Landesgericht); madankollu, l-appell irid jiġi ppreżentat mal-qorti tal-ewwel istanza li ħadet id-deċiżjoni.

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-appelli fuq punt ta’ dritt (Revisionsrekurs) jsiru quddiem il-Qorti Suprema (Oberster Gerichtshof) iżda jridu jiġu ppreżentati lill-qorti tal-ewwel istanza.

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

Fl-Awstrija, ma hemmx awtoritajiet jew professjonisti legali oħrajn kompetenti skont it-tifsira tal-Artikolu 3(2) fi kwistjonijiet ta’ konsegwenzi fuq il-proprjetà.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 16/09/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - Portugall


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Il-qrati jew l-awtoritajiet b’kompetenza fuq rikorsi għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà skont l-Artikolu 4491) huma kif ġej:

- is-sezzjoni ċivili lokali (juízo local cível), jekk teżisti; jew

- is-sezzjoni ġenerali (juízo de competência genérica) tal-qorti distrettwali (tribunal de comarca) li għandha ġuriżdizzjoni.

Skont l-Artikolu 49(2), l-appelli minn deċiżjonijiet fuq dawn ir-rikorsi jistemgħu mill-qrati tal-appell ((Tribunais da Relação).

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Għall-għanijiet tal-Artikolu 50, deċiżjoni mogħtija fl-appell tista’ tiġi kkontestata biss permezz ta’ appell fuq punt ta’ liġi (recurso de revista) quddiem il-Qorti Suprema tal-Ġustizzja (Supremo Tribunal de Justiça).

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

Ma japplikax.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 08/10/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - Finlandja


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà:

Il-Qorti Distrettwali

Appell minn deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali:

Il-Qorti tal-Appell

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Appell minn deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell huwa appell quddiem il-Qorti Suprema, jekk il-Qorti Suprema tawtorizza l-appell (il-Kapitolu 30, l-Artikoli 1-3 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ġudizzjarja).

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

Eżekutur maħtur mill-qorti


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 24/09/2019

Materji tal-konsegwenzi għall-proprjetà fi sħubijiet reġistrati - Svezja


L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 64(1)(a) - il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 44(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 49(2)

Qorti Distrettwali Ġuriżdizzjoni territorjali

Il-Qorti distrettwali ta’ Nacka (Nacka tingsrätt)         Il-Kontea ta’ Stokkolma (Stockholms län)

Il-Qorti distrettwali ta’ Uppsala                                  Il-Kontea ta’ Uppsala

Il-Qorti distrettwali ta’ Eskilstuna                              Il-Kontea ta’ Södermanland

Il-Qorti distrettwali ta’ Linköping                              Il-Kontea ta’ Östergötland

Il-Qorti distrettwali ta’ Jönköping                              Il-Kontea ta’ Jönköping

Il-Qorti distrettwali ta’ Växjö                                     Il-Kontea ta’ Kronoberg

Il-Qorti distrettwali ta’ Kalmar                                   Il-Kontea ta’ Kalmar

Il-Qorti distrettwali ta’ Gotland                                  Il-Kontea ta’ Gotland

Il-Qorti distrettwali ta’ Blekinge                                Il-Kontea ta’ Blekinge

Il-Qorti distrettwali ta’ Kristianstad                           Il-muniċipalitajiet (kommuner) ta’ Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga u Östra Göinge

Il-Qorti distrettwali ta’ Malmö                                   Il-muniċipalitajiet ta’ Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge u Ystad

Il-Qorti distrettwali ta’ Halmstad                               Il-Kontea ta’ Halland

Il-Qorti distrettwali ta’ Göteborg                                Il-muniċipalitajiet ta’ Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla u Öckerö

Il-Qorti distrettwali ta’ Vänersborg                            Il-muniċipalitajiet ta’ Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg u Åmål

Il-Qorti distrettwali ta’ Skaraborg                              Il-muniċipalitajiet ta’ Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda u Vara

Il-Qorti distrettwali ta’ Värmland                               Il-Kontea ta’ Värmland

Il-Qorti distrettwali ta’ Örebro                                   Il-Kontea ta’ Örebro

Il-Qorti distrettwali ta’ Västmanland                         Il-Kontea ta’ Västmanland

Il-Qorti distrettwali ta’ Falu                                       Il-Kontea ta’ Dalarna

Il-Qorti distrettwali ta’ Gävle                                     Il-Kontea ta’ Gävleborg

Il-Qorti distrettwali ta’ Ångermanland                       Il-Kontea ta’ Västernorrland

Il-Qorti distrettwali ta’ Östersund                              Il-Kontea ta’ Jämtland

Il-Qorti distrettwali ta’ Umeå                                     Il-Kontea ta’ Västerbotten

Il-Qorti distrettwali ta’ Luleå                                     Il-Kontea ta’ Norrbotten

L-Artikolu 64(1)(b) - il-proċeduri biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 50

Appell (överklagande) quddiem il-Qorti tal-Appell (hövrätt) jew il-Qorti Suprema (Högsta domstolen). L-appell irid jiġi ppreżentat quddiem il-qorti li tat is-sentenza. L-appell jinstema biss jekk il-Qorti tal-Appell jew il-Qorti Suprema jawtorizzaw l-appell (prövningstillstånd).

L-Artikolu 65(1) - il-lista tal-awtoritajiet u professjonisti legali oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 3(2)

Eżekutur (bodelningsförrättare)

Amministratur tal-patrimonju (boutredningsman)

Fi proċedimenti sommarji li jikkonċernaw ordnijiet ta’ ħlas jew għajnuna, l-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni (Kronofogdemyndigheten)


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 07/10/2019