Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti

Informacije za posamezne države v zvezi z Uredbo (EU) 2016/1104


Evropska unija je junija 2016 sprejela Povezava se odpre v novem oknuuredbo o premoženjskopravnih posledicah registriranih mednarodnih partnerskih skupnosti, katere cilj je pomagati parom pri vsakodnevnem upravljanju premoženja in pri njegovi razdelitvi v primeru prenehanja partnerske skupnosti ali smrti enega od partnerjev. Uredba je bila sprejeta v okviru postopka okrepljenega sodelovanja s strani 18 držav EU: Švedske, Belgije, Grčije, Hrvaške, Slovenije, Španije, Francije, Portugalske, Italije, Malte, Luksemburga, Nemčije, Češke, Nizozemske, Avstrije, Bolgarije, Finske in Cipra. Ostale države EU se lahko izvajanju uredbe pridružijo kadar koli (v tem primeru se morajo pridružiti tudi izvajanju uredbe glede premoženjskih razmerij med zakoncema).

Uredba bo registriranim mednarodnim partnerskim skupnostim zagotovila pravno varnost in zmanjšala stroške sodnih postopkov, saj bodo pari jasno vedeli, katera nacionalna sodišča bodo obravnavala vprašanja v zvezi z njihovim premoženjem in katero nacionalno pravo se bo uporabilo za reševanje teh zadev. Uredba bo tudi olajšala priznavanje in izvrševanje odločb o premoženjskih zadevah, ki so bile izdane v eni državi EU, v drugi državi EU. Ker je treba premoženje para v primeru smrti enega od partnerjev razdeliti, bo uredba prav tako olajšala uporabo pravil EU o čezmejnem dedovanju. Uredba se uporablja od 29. januarja 2019.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 27/02/2019

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Belgija


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti: prvostopenjsko sodišče, konkretneje družinsko sodišče (tribunal de la famille).

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah:

  • za vložitev ugovora: prvostopenjsko sodišče, konkretneje družinsko sodišče (tribunal de la famille);
  • za vložitev pritožbe: pritožbeno sodišče (Cour d'appel).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Zoper odločbo pritožbenega sodišča se lahko vloži le pritožba na kasacijsko sodišče (Cour de Cassation).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni drugih organov, ki bi ustrezali merilom iz člena 3(2).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 17/09/2019

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Češka


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

V Češki republiki so za to pristojna okrajna sodišča [okresní soudy].

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Uporabijo se lahko samo izredna pravna sredstva, in sicer:

ničnostna tožba [zmatečnost];

predlog za obnovo postopka [žaloba na obnovu řízení];

zahtevek za revizijo [dovolání].

Vsa našteta izredna pravna sredstva se vložijo pri sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

V Češki republiki ni tovrstnih organov.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 14/04/2020

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Grčija


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za razglasitev izvršljivosti odločitve v zvezi s premoženjskimi razmerji med zakoncema in premoženjskopravnimi posledicami registriranih partnerskih skupnosti na zahtevo katere koli od zainteresiranih strank je na podlagi člena 44(1) zadevnih uredb pristojno sodišče prve stopnje s sodnikom posameznikom (Monomeles Protodikeio) v nepravdnem postopku (člen 740 in naslednji zakonika o civilnem postopku).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Za pritožbe v kontradiktornih postopkih zoper odločitve o zahtevah za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 49(2) zadevnih uredb je pristojno prizivno sodišče (Efeteio). V skladu s sodno prakso kasacijskega sodišča to poteka v obliki prijave/pritožbe, o kateri na prvi in zadnji stopnji odloča prizivno sodišče z odstopanjem od pravila iz člena 12(2) zakonika o civilnem postopku.

Odločitev prizivnega sodišča na podlagi člena 50 zadevnih uredb, kakor je opisana pod točko (b), se lahko izpodbija s kasacijsko pritožbo.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni relevantno.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 19/11/2020

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Španija


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti je pristojno prvostopenjsko sodišče (Juzgado de Primera Instancia) v kraju stalnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva priznavanje ali izvrševanje, oziroma v kraju izvršbe.

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Pritožba zoper odločbo. Za obravnavanje pritožb je pristojno deželno sodišče (Audiencia Provincial).

Postopek za izpodbijanje odločbe v zvezi s pritožbo, ki jo izda deželno sodišče, ima lahko obliko izrednega pravnega sredstva zaradi kršitve postopka (recurso extraordinario por infracción procesal) ali kasacijske pritožbe (recurso de casación).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

V Španiji ni organov z lastnostmi in področjem delovanja iz člena 3(2) v okviru uporabe te uredbe.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 22/05/2020

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Francija


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Zahteve iz člena 44 se predložijo direktorju tajništva (directeur de greffe) okrožnega sodišča (tribunal de grande instance) (člena 509-1 in 509-2 zakonika o civilnem postopku), če se zahteva nanaša na sodno odločbo ali poravnavo, ali predsedniku notarske zbornice oziroma v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti njegovemu namestniku (člen 509-3 zakonika o civilnem postopku), če se zahteva nanaša na javno listino.

Pristojni sodni organ, pri katerem se vložijo pravna sredstva iz člena 49(2), je predsednik okrožnega sodišča (člen 509-9 zakonika o civilnem postopku).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Za izpodbijanje dokončne odločbe, ki jo izda predsednik okrožnega sodišča, je treba vložiti kasacijsko pritožbo.

Razlogi za vložitev kasacijske pritožbe so po svoji naravi različni (kršitev prava, prekoračitev pooblastil, nepristojnost sodišča, neobstoj pravne podlage, pomanjkljiva obrazložitev, nasprotujoče si sodbe ipd.), vendar sodnik ne glede na razlog odloča le o ustrezni uporabi prava. Kasacijsko sodišče torej preveri, da z odločbo ni prišlo do kršitve zakonodaje ali kršitve pravnih pravil, vendar ne ugotavlja dejstev.

La Cour de cassation (kasacijsko sodišče)

5, quai de l’horloge

75055 Paris

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni relevantno.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 20/05/2020

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Hrvaška


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Zahteve za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in pravna sredstva zoper odločitve o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2) se vložijo pri občinskih sodiščih.

Pristojna sodišča so:

vsa občinska sodišča na podlagi zakona o območjih in sedežih sodišč (Narodne novine, št. 128/14).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Na podlagi veljavne nacionalne zakonodaje v Republiki Hrvaški ne obstaja mehanizem, s katerim bi se lahko za namene člena 50 še naprej izpodbijale odločitve v zvezi s pravnim sredstvom, oziroma ne obstajajo sodišča, pri katerih bi se lahko vložila nadaljnja pravna sredstva.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

V Republiki Hrvaški so na podlagi zakona o sodiščih (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) za obravnavanje nepravdnih zadev in izvršb pristojna občinska sodišča. Po veljavni nacionalni zakonodaji Republike Hrvaške tako ni drugih pristojnih organov ali pravnih strokovnjakov v skladu s členom 3(2) Uredbe, ki bi bili pristojni za obravnavanje premoženjskih razmerij med zakoncema ter ki izvajajo sodne funkcije ali delujejo na podlagi pooblastil, ki jih nanje prenese sodni organ, ali pod nadzorom sodnega organa.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 18/09/2019

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Italija


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavo zahtev za razglasitev izvršljivosti je v skladu s členom 44(1) pristojno pritožbeno sodišče.

Za obravnavo pritožb zoper odločitve o zahtevah za razglasitev izvršljivosti je v skladu s členom 49(2) pristojno vrhovno kasacijsko sodišče.

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Zoper odločitev o pritožbi se je mogoče pritožiti:

1) s predlogom za obnovo postopka v skladu s členom 391a in 391b zakonika o pravdnem postopku;

2) z ugovorom tretjega v skladu s členom 391b zakonika o pravdnem postopku.

Zoper odločitev se lahko vloži zahteva za popravek, če na sodbo vplivajo vsebinske napake ali računske pomote.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Za namene člena 3(2) so pravni organi tudi:

odvetniki, ki opravljajo svoje naloge v okviru pogajanj z asistenco [negoziazione assistita] v skladu s členom 6 Zakonskega odloka št. 132 iz leta 2014,

in matičarji, ki opravljajo svoje naloge v okviru postopka poenostavitve v skladu s členom 12 Zakonskega odloka št. 132 iz leta 2014.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 06/04/2020

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Ciper


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Sodišča, ki so pristojna za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti, so družinska sodišča. Pravna sredstva zoper odločbe o takšnih zahtevah obravnava drugostopenjsko sodišče za družinske zadeve (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Razsodbo o pravnem sredstvu je mogoče izpodbijati s pritožbenim postopkom iz člena 25 zakona št. 14/60 o sodiščih in z izrednim pravnim sredstvom v skladu s členom 155 ustave.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni relevantno.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 17/02/2020

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Luksemburg


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1):

predsednik okrajnega sodišča (tribunal d'arrondissement)

Kontaktni podatki:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (okrajno sodišče v Luxembourgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 4759811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (okrajno sodišče v Diekirchu)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: +352 8032141

Sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2):

Cour d’appel siégeant en matière d’appel civil (pritožbeno sodišče za civilne zadeve)

Kontaktni podatki:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 4759811

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50:

Cour de cassation (kasacijsko sodišče)

Kontaktni podatki:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 475981-369/373

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

/


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 04/05/2020

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Avstrija


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) Uredbe je pristojno izvršilno sodišče (Exekutionsgericht) ali okrožno sodišče (Bezirksgericht), na območju katerega ima toženec stalno prebivališče ali sedež.

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o zahtevah za razglasitev izvršljivosti je pristojno deželno sodišče (Landesgericht), vendar je treba pravno sredstvo vložiti pri sodišču prve stopnje, ki je izdalo odločbo.

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Pravno sredstvo glede pravnih vprašanj (Revisionsrekurs) obravnava vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof), vloži pa se pri sodišču prve stopnje.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

V Avstriji ni drugih organov ali pravnih strokovnjakov v smislu člena 3(2) s pristojnostmi na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 16/09/2019

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Portugalska


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) so pristojna naslednja sodišča ali organi:

– krajevno sodišče za civilne zadeve (juízo local cível), če obstaja, ali

– sodišče s splošno pristojnostjo (juízo de competência genérica) pod okriljem pristojnega okrajnega sodišča (tribunal de comarca).

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2) so pristojna pritožbena sodišča (tribunais da relação).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Za namene člena 50 se lahko zoper odločbo, izdano po vložitvi pravnega sredstva, vloži samo kasacijska pritožba (recurso de revista) pri vrhovnem sodišču (supremo tribunal de justiça).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni relevantno.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Finska


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Razglasitev izvršljivosti:

okrožno sodišče

Pritožba zoper odločbo okrožnega sodišča:

pritožbeno sodišče

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Zoper odločbo pritožbenega sodišča se je mogoče pritožiti pri vrhovnem sodišču, če to sodišče dopusti vložitev pritožbe (členi 1–3 poglavja 30 zakonika o sodnem postopku).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Izvršitelj, ki ga imenuje sodišče.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 02/03/2020

Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti - Švedska


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Okrožno sodišče Krajevna pristojnost

Okrožno sodišče v Nacki (Nacka tingsrätt)                Stockholmsko okrožje (Stockholms län)

Okrožno sodišče v Uppsali                                         Uppsalsko okrožje

Okrožno sodišče v Eskilstuni                                     Södermanlandsko okrožje

Okrožno sodišče v Linköpingu                                   Östergötlandsko okrožje

Okrožno sodišče v Jönköpingu                                   Jönköpinško okrožje

Okrožno sodišče v Växjöju                                        Kronoberško okrožje

Okrožno sodišče v Kalmarju                                      Kalmarsko okrožje

Okrožno sodišče v Gotlandu                                      Gotlandsko okrožje

Blekinško okrožno sodišče                                         Blekinško okrožje

Okrožno sodišče v Kristianstadu                                Občine (kommuner) Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga in Östra Göinge

Okrožno sodišče v Malmöju                                       Občine Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge in Ystad

Okrožno sodišče v Halmstadu                                    Hallandsko okrožje

Okrožno sodišče v Göteborgu                                    Občine Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla in Öckerö

Okrožno sodišče v Vänersborgu                                 Občine Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg in Åmål

Skaraborško okrožno sodišče                                     Občine Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda in Vara

Värmlandsko okrožno sodišče                                    Värmlandsko okrožje

Okrožno sodišče v Örebroju                                       Örebreško okrožje

Västmanlandsko okrožno sodišče                               Västmanlandsko okrožje

Okrožno sodišče v Falunu                                          Dalarnško okrožje

Okrožno sodišče v Gävleju                                         Gävleborško okrožje

Ångermanlandsko okrožno sodišče                            Västernorrlandsko okrožje

Okrožno sodišče v Östersundu                                   Jämtlandsko okrožje

Okrožno sodišče v Umeåju                                         Västerbottensko okrožje

Okrožno sodišče v Luleåju                                         Norrbottensko okrožje

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Pritožba (överklagande) pri pritožbenem sodišču (hövrätt) ali vrhovnem sodišču (Högsta domstolen). Pritožbo je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo sodno odločbo. Pritožba se bo obravnavala samo, če pritožbeno sodišče ali vrhovno sodišče dopusti vložitev pritožbe (prövningstillstånd).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Izvršitelj (bodelningsförrättare)

Upravitelj zapuščine (boutredningsman)

V skrajšanih postopkih v zvezi s plačilnimi nalogi ali pomočjo – izvršilni organ (Kronofogdemyndigheten)


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 30/09/2020