Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Австрия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Семейно право – Въпроси в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства


Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост по член 44, параграф 1 от Регламента, са съдът, компетентен по въпросите на изпълнението (Exekutionsgericht), или районният съд (Bezirksgericht) по местоживеене на ответника.

Компетентен да разглежда жалби срещу решения по молби за декларация за изпълняемост е окръжният съд (Landesgericht), но жалбата трябва да бъде подадена чрез първоинстанционния съд, издал решението.

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Ревизионните жалби (Revisionsrekurs) се отправят до Върховния съд (Oberster Gerichtshof), но трябва да бъдат подадени чрез първоинстанционния съд.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

В Австрия няма други органи или правни специалисти, които да имат компетентност по смисъла на член 3, параграф 2 по въпроси, свързани с имуществените последици.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/09/2019