Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Francija


64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

44. pantā minētos pieteikumus iesniedz reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) kancelejas direktoram (Directeur de greffe) (Civilprocesa kodeksa (Code de procédure civile) 509-1. pants un 509-2. pants), ja pieteikums saistīts ar tiesas nolēmumu vai tiesas izlīgumu, vai notāru palātas (Chambre des notaires) priekšsēdētājam vai tā aizvietotājam prombūtnes vai darba nespējas gadījumā (Civilprocesa kodeksa 509-3. pants), ja pieteikums saistīts ar publisku aktu.

49. panta 2. punktā minētās pārsūdzības iesniedz reģionālās tiesas priekšsēdētājam (Président) (Civilprocesa kodeksa 509-9. pants).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Reģionālās tiesas priekšsēdētāja pieņemtu galīgu nolēmumu var apstrīdēt tikai, iesniedzot kasācijas sūdzību (pourvoi en cassation) Kasācijas tiesā (Cour de cassation).

Kasācijas sūdzībai var būt dažādi pamati (spriedums pretrunā tiesību normām, ļaunprātīga varas izmantošana, piekritības trūkums, juridiska pamata neesība, juridisku iemeslu trūkums, pretrunīgi spriedumi utt.), taču visos gadījumos tiesa izskata tikai tiesību normu piemērošanu. Tas nozīmē, ka tiesa pārbauda, vai spriedums nav pretrunā tiesību normām un vai tas atbilst tiesiskuma principiem, bet tā neizskata lietas faktus.

La Cour de cassation

5 Quai de l’horloge

75055 Paris

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Neattiecas.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 25/09/2019