Медиация

Национална информация относно Директива 2008/52/ЕО


Обща информация

Връзката отваря нов прозорецДиректива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси цели да улесни достъпа до алтернативно разрешаване на спорове и да насърчи приятелското уреждане на спорове посредством насърчаване използването на медиация и осигуряване на балансирано съотношение между медиацията и съдебното производство.

Компетентните органи съгласно член 6, параграф 3 от директивата са органите, които са компетентни да приемат молби за придаване на изпълнителна сила на съдържанието на постигнато в резултат на медиация писмено споразумение.

Директивата се прилага между всички държави-членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Директивата.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецАРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 19/02/2019

Медиация - Белгия


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Съдилищата“, компетентни при необходимост за изпълнението на споразумение, постигнато в резултат на медиация, са: мировият съдия, съдиите от съда за дребни престъпления, първоинстанционният съд, търговският съд, съдът по трудовоправни спорове, апелативният съд, апелативният съд по трудовоправни спорове при обезпечителни производства, председателят на съда.

Единствените „други органи“, които при необходимост могат да разпоредят изпълнението на споразумение, постигнато в резултат на медиация, са нотариусите въз основа на член 19, параграф 1 от Закона от 16 март 1803 г. за нотариалната дейност.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/07/2017

Медиация - България


Националното законодателствоPDF(1069 Kb)bg


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Органите, които са компетентни да получават молби, съгласно чл.6, пар.1 и 2 на Директивата са районните съдилища.

Съгласно чл.18 "Придаване на изпълнителна сила на споразумението", ал. 1 от Закона за медиацията, споразумение по правен спор, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната.

Съгласно чл.18, ал.2 от Закона за медиацията, съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/01/2019

Медиация - Чешка република


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

В Чешката република органите, компетентни да приемат молби съгласно член 6, параграфи 1 и 2 от директивата, са:

- всички районни съдилища по въпроси, по които съгласно националното процесуално право тези съдилища са материално компетентни;
- всички окръжни съдилища по въпроси, по които съгласно националното процесуално право тези съдилища са материално компетентни;
- всички нотариуси.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/07/2019

Медиация - Германия


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Компетентността за приемане на искания за декларация за изпълняемост зависи от вида на споразумението, постигнато чрез медиация. Изпълняемостта на споразуменията, постигнати чрез медиация, се урежда от общите правила.

Ето защо споразуменията, постигнати чрез медиация, могат да бъдат изпълнени само ако са под формата на съдебни спогодби или спогодби, одобрени от съд (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, член 794, параграф 1, точка 1 от Гражданскопроцесуалния кодекс (Zivilprozessordnung, наричан по-нататък „ZPO“); член 86, параграф 1, точка 2 и член 156, параграф 2 от Закона за производството по семейни и охранителни дела (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, наричан по-нататък „FamFG“); член 86, параграф 1, точка 3 и член 36 от FamFG), въз основа на подлежащи на изпълнение нотариални актове (vollstreckbare notarielle Urkunden, член 794, параграф 1, точка 5, и член 797 от ZPO; член 86, параграф 1, точка 3 от FamFG и член 794, параграф 1, точка 5 от ZPO) или подлежащи на изпълнение документи на Службата за младежта, отнасящи се до издръжка (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, член 59, параграф 1, първо изречение, точки 3 и 4 и член 60 от осма книга („Помощ за деца и младежи“) на Социалния кодекс (Sozialgesetzbuch, SGB VIII), въз основа на постигнати между адвокати и обявени за изпълними спогодби (член 794, параграф 1, точка 4b, член 796a и член 796b от ZPO) или въз основа на подлежащи на изпълнение спогодби, постигнати пред признати органи за решаване на спорове (член 794, параграф 1, точка 1 и параграф 797a от ZPO). Компетентни съгласно общите правила са съдилищата или нотариусите, съответно местния съд по седалището на органа за решаване на спорове.

Ако поради липса на съответна форма споразумението, постигнато чрез медиация, не представлява изпълнително основание, неговото съдържание трябва да бъде предявено пред компетентния съгласно общите правила съд, който впоследствие може да разпореди неговото изпълнение.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/10/2016

Медиация - Естония


Директива 2008/52/ЕО относно медиацията е транспонирана в естонското право чрез Връзката отваря нов прозорецЗакона за помирението.


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Искането за предоставяне на изпълнителна сила на съдържанието на писмено споразумение, постигнато в резултат на медиация, се подава пред окръжния съд (maakohus), в рамките на чиято териториална компетентност е била извършена медиацията. В определени случаи нотариусите също са компетентни да заверяват споразумения, постигнати в резултат на медиация, с което им придават изпълнителна сила. Можете да намерите данните за контакт на нотариусите чрез функцията „Намиране на нотариус“ на този портал.

Ако страните не могат да постигнат съгласие по въпроси, свързани с децата, те могат да се обърнат към местните органи, които ги насочват към орган за семейна медиация, финансиран от тях, ако прибягването до такава услуга е необходимо. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Съгласно Закона за помирението процедурата не е безплатна. Заплащането се договаря между медиатора и участващите страни. Според данните, предоставени от уебсайта на сдружението на медиаторите, през 2013 г. цената за един сеанс семейна медиация е била 60 евро. Разходите за медиация се разделят поравно между страните.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/05/2019

Медиация - Ирландия


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

1. В случаите, когато при заведен иск пред даден съд, този съд прикани страните да използват медиация и в резултат на медиацията се постигне споразумение, същият съд е компетентен до получи молбата за обявяване на изпълнителната сила на споразумението.

2. Във всички останали случаи компетентният орган за получаване на молби за обявяване на изпълнителната сила е председателят на Висшия съд (Master of the High Court).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/11/2019

Медиация - Гърция


Националното законодателствоPDF(312 Kb)el


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Органът, компетентен да приема молби съгласно член 6, параграфи 1 и 2 от директивата, е деловодството на едноличния съдебен състав на първоинстанционния съд в чийто район се е състояла медиацията.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 02/12/2019

Медиация - Испания


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

В Испания компетентните съдилища са съдът, одобрил споразумението, в случай на изпълнение на споразумения, постигнати в резултат на процедурата по медиация, започната по време на висящо производство, и първоинстанционните съдилища по мястото на подписване на споразумението, постигнато в резултат на медиация, в случай на споразумения, сключени съгласно процедура по медиация.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/03/2019

Медиация - Франция


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Съдилищата, компетентни за придаването на изпълнителна сила на споразуменията, сключени в резултат на медиация, са съдилищата, материално компетентни да разгледат спора по същество.

Връзката отваря нов прозорецНотариусите могат, в качеството си на медиатори, да придадат изпълнителна сила на споразуменията, сключени в резултат на медиация, когато са получили акта, сключен пред тях, и са го снабдили с изпълнително основание.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/09/2019

Медиация - Хърватия


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

В Хърватия органите, компетентни да приемат молби по член 6, параграфи 1 и 2 са:

— по дела, касаещи въпроси от материалната компетентност на търговските съдилища:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

Тел.: + 385 1 4897 222

Факс: +385 1 4920 871

e-mail: Връзката отваря нов прозорецured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Връзката отваря нов прозорецhttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

— в останалите случаи:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

Тел.: +385 1 4801 111

Факс: +385 1 4920 260

e.mail: Връзката отваря нов прозорецzszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 23/05/2019

Медиация - Италия


Националното законодателствоPDF(476 Kb)it


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Във връзка с информацията по член 6, параграф 3 от директивата на Общността се посочва, че по силата на член 12, алинея 1 от Законодателен указ Връзката отваря нов прозорец№ 28/2010 при презграничните спорове, уредени с член 2 от Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г., протоколът се утвърждава от председателя на съда, в чийто район трябва да бъде изпълнено споразумението.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 08/05/2019

Медиация - Кипър


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

За получаването на молба в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2, Република Кипър определи за компетентни районните си съдилища (District Courts).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/04/2019

Медиация - Латвия


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Що се отнася до прилагането на този член, с настоящото латвийските органи уведомяват, че в Република Латвия молби за придаване на изпълнителна сила на писмени споразумения, постигнати в резултат от медиация, се подават до районните (градските) съдилища. Същевременно латвийските органи уведомяват, че на писмени споразумения, постигнати в резултат от медиация, може да бъде придадена изпълнителна сила, доколкото това е предвидено в Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела или в Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела за производствата, образувани преди 10 януари 2015 г.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/02/2019

Медиация - Литва


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Съгласно член 6, параграф 3 от Закона за помирителната медиация по гражданскоправни спорове на Република Литва, приет на 15 юли 2008 г., когато спорът, който се решава чрез помирителна медиация, не е едновременно висящ и пред съда, по общо искане на страните по спора споразумението може да бъде подадено до съда за одобрение по реда на опростеното производство, уредено в Глава XXXIX от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва. Молбата за одобрение на споразумението се подава до избрания от страните по спора районен съд, в чийто съдебен район пребивава или се намира седалището на една от страните по спора.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 21/10/2019

Медиация - Люксембург


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Искането по член 6 на Директива 2008/52/ЕО се подава до председателя на районния съд (Président du Tribunal d'arrondissement), на чиято територия пребивава или живее лицето, срещу което се търси изпълнение на споразумението, получено в резултат на медиация. Ако лицето нито пребивава, нито живее в Люксембург, искането се подава до председателя на районния съд, на чиято територия трябва да бъде изпълнено споразумението.

Адреси:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 14/01/2019

Медиация - Унгария


Националното законодателствоPDF(1648 Kb)hu


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Възможно е страните да придадат изпълнителна сила на съдържанието на споразумение между тях, постигнато в резултат на медиация. Те могат да поискат от съда или от публичен нотариус (közjegyző) да одобри споразумението с решение или да го включи в удостоверителен акт (közokirat), който впоследствие може да бъде изпълнен по принудителен ред.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/03/2017

Медиация - Малта


Националното законодателствоPDF(146 KB)mt


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Според глава 474 от Законите на Малта — Закон за медиацията — страните или една от тях, с изричното съгласие на другата, могат да поискат съдържанието на писмено споразумение, постигнато чрез медиация, да бъде обявено за подлежащо на изпълнение в съответствие с разпоредбите на глава 12 от Законите на Малта — Организационен и гражданско-процесуален кодекс. Съдържанието на такова споразумение подлежи на изпълнение, освен ако в дадения случай съдържанието на въпросното споразумение противоречи на националното право. Съдържанието на споразумението може да бъде обявено от съда или друг компетентен орган за подлежащо на изпълнение чрез издаването на съдебно решение или решение или чрез автентичен акт в съответствие с правото на държавата членка, в която е направено искането. Относно компетентността на различните съдилища вж. глава 12 от Законите на Малта. Компетентният орган е Малтийският център по медиация, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 14/07/2016

Медиация - Холандия


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Следните съдилища или други органи са компетентни да приемат молби в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2:

I Съдилища:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Споразумение за решаване на спора, постигнато от страните, може по тяхно искане да бъде удостоверено в нотариален акт, като след това споразумението може да бъде изпълнено в Нидерландия по силата на член 430, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс (Rv).

За списък с адресите на всички нотариални кантори в Нидерландия, посетете: Намиране на нотариус


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 05/07/2016

Медиация - Австрия


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Информацията, която следва, се предоставя в съответствие с член 6, параграф 3 от Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

От една страна, за да се получи изпълнително основание за писмено споразумение, постигнато в процедура по медиация, страните по тази процедура могат да се обърнат към нотариус (Notar), пред който е възможно или непосредствено да сключат споразумението, или да придадат на вече сключено писмено споразумение сила на публичен акт, като нотариусът формално удостовери споразумението в съответствие с член 54 от Кодекса на нотариалната дейност (Notariatsordnung). От друга страна, страните могат да сключат спогодба пред всеки районен съд (Bezirksgericht) относно съдържанието на писмено споразумение по гражданскоправен въпрос, постигнато в процедура по медиация.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/01/2018

Медиация - Полша


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Съгласно член 18313 от Гражданския процесуален кодекс органът компетентен да получава молби за изпълнение на писмени споразумения, постигнати в резултат на медиация, е:

- при съдебна медиация: съдът, разглеждащ делото,

- при извънсъдебна (договорна) медиация: съдът, който съгласно членове 28-30 и членове 38-42 от Гражданския процесуален кодекс би имал обща или изключителна компетентност да разгледа делото. Това е съдът по местоживеенето или седалището на длъжника или например по местонахождението на недвижимия имот. При отношения между родители и деца това е съдът по местоживеенето на кредитора.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/06/2019

Медиация - Португалия


Националното законодателствоPDF(249 KB)pt


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

За целите на член 6, параграф 3 от Директивата относно медиацията компетентен е съдът, който има предметна компетентност по въпроса по силата на член 14, алинея 2 от Закон № 29/2013, в който се уреждат основните принципи, приложими към медиацията в Португалия, и се съдържа правната уредба на гражданската и търговската медиация, медиаторите и публичната медиация.

Правилата за предметната компетентност се съдържат в членове 64 и 65 от Гражданския процесуален кодекс. В член 64 се предвижда, че по делата, които не са възложени на друг вид съдилища, са компетентни общите съдилища, а в член 65 се предвижда, че законите за съдебната организация определят кои дела, с оглед на техния предмет, са подсъдни на съдилищата и отделенията със специална компетентност.

Законите за съдебната организация включват Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г., поправен с Поправка № 42/2013 от 24 октомври 2013 г. и изменен със Закон № 40-A/2016 от 22 декември 2016 г., както и Наредба-закон № 49/2014 от 27 март 2014 г., изменена с Наредба-закон № 86/2016 от 27 декември 2016 г.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 29/12/2017

Медиация - Румъния


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Компетентни да приемат молби съгласно член 6, параграфи 1 и 2 от директивата са следните съдилища или други органи, определени в съответствие с член 6, параграф 3:

  - районните съдилища;
  - трибуналите;
  - апелативните съдилища;
  - Върховният касационен съд.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/10/2015

Медиация - Словения


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Съгласно член 14, параграф 2 от Закона за медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (Държавен вестник на Република Словения № 56/2008 от 6 юни 2008 г.) страните могат да се споразумеят, че споразумението за решаване на спора ще бъде сключено под формата на подлежащо на незабавно изпълнение нотариално вписване, съдебна спогодба или арбитражно решение въз основа на споразумение.

1. Съставяне на подлежащо на незабавно изпълнение нотариално вписване:

Нотариусите отговарят за съставянето на подлежащите на незабавно изпълнение нотариални вписвания (членове 2 и 3 от Закона за нотариусите, Държавен вестник на Република Словения № 2/2007 — 3та официална консолидирана версия, с последващи изменения в Държавен вестник № 33/2007 и № 45/2008).

Актуална информация за нотариусите може да бъде получена от Нотариалната камара на Словения (Връзката отваря нов прозорецNotarska zbornica Slovenije):


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/01/2017

Медиация - Словакия


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Органите, компетентни да получават молби в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2 от Директивата, са посочените в член 68a от Закон № 97/1 за международното частно и процесуално право, както е изменен, при условие, че са спазени условията, посочени в закона:

a) окръжният съд на Братислава (за семейноправни въпроси)

б) районният съд в района по постоянно местожителство на детето, а ако детето няма такова, съдът в района по местопребиваване на детето. Ако няма такъв съд, е компетентен районният съд Братислава І, ако делото засяга уреждането на правото на лични отношения с детето.

в) съдът, компетентен за издаването на изпълнителен лист за дадено решение или за неговото изпълнение, ако компетентността не се урежда по буква б). В случай на решения, които не се нуждаят от изпълнение, компетентният орган е общият съд, компетентен за лицето, срещу когото е взето решението, което трябва да бъде признато; ако не съществува такъв съд, компетентният съд е районният съд на Търнава.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 08/11/2018

Медиация - Финландия


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Компетентен съд

Районният съд, в района на който се намира местоживеенето или обичайното местопребиваване на страна по споразумението, за което става въпрос в настоящата глава, може да придадена изпълнителна сила на това споразумение. Ако местоживеенето или обичайното местопребиваване на никоя от страните не се намира във Финландия, компетентният съд е Районният съд на Хелзинки. Информация относно компетентните районни съдилища може да бъде намерена в електронен вариант на Връзката отваря нов прозорецhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html— уебсайт, поддържан от Министерството на правосъдието.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 20/07/2018

Медиация - Швеция


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Компетентни органи в съответствие с член 6, параграф 3 са районните съдилища (tingsrätterna). Кой е компетентният районен съд зависи от това къде е сключено споразумението, постигнато в резултат на медиация. Ако няма компетентен съд в съответствие с това правило, например ако споразумението е сключено извън Швеция, компетентен е районният съд на Värmland. Молба за издаване на декларация за обявяване на изпълнителната сила се подава до районния съд, който е компетентен за мястото на обичайно местопребиваване на една от страните.

Ако нито една от страните не пребивава обичайно в Швеция, компетентен е районният съд на Värmland.

Värmlands tingsrätt
Postal adress: Box 188 SE-651 05 Karlstad

Телефон: + 46 (0)54 14 84 00
Факс: + 46 (0)54 18 47 35
ел. поща: varmlands.tingsratt@dom.se


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 29/10/2015

Медиация - Англия и Уелс


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Ако търсите принудително изпълнение в Англия и Уелс на съдържанието на трансгранично споразумение на ЕС, постигнато в резултат на медиация, на което не е била придадена изпълнителна сила преди това в друга държава — членка на ЕС, следва да подадете молба в този смисъл в съответствие със следните процедури:

• Ако участвате в текущо производство пред съд в Англия и Уелс, което се отнася до въпросите, предмет на медиацията, следва да подадете молбата до този съд.

• Ако не участвате в текущо производство пред съд в Англия и Уелс и предмет на медиацията са гражданскоправни и търговскоправни въпроси (с изключение на семейноправни въпроси), следва да подадете молба за придаване на изпълнителна сила на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация, или до Висшия съд (High Court), или до някое друго от съдилищата, изброени по-долу, занимаващи се с „гражданскоправни“ въпроси, които биха били компетентни по сходни производства, ако такива са били започнати вместо медиацията. Можете да се обърнете с молба например към съда по местопребиваване на една или няколко от страните или, ако въпросите, предмет на медиация, засягат поземлен имот — към районния съд в чиято териториална компетентност попада поземленият имот.

• Ако не участвате в текущо производство пред съд в Англия и Уелс и предмет на медиацията са семейноправни въпроси, следва да подадете молбата до съда, който се занимава със „семейноправни“ въпроси и който би били компетентен по сходни производства, ако такива са били започнати вместо медиацията. Тъй като въпросът за съдебната компетентност по семейноправни въпроси зависи изключително от спора/съдържанието на споразумението, заинтересованите страни следва да насочат запитванията си до съда по местопребиваване на една или няколко от страните. Иначе заинтересованите страни могат да потърсят правен съвет относно подходящия съд от адвокат по семейно право в Англия и Уелс.

Ако търсите принудително изпълнение в Англия и Уелс на съдържанието на трансгранично споразумение на ЕС, постигнато в резултат на медиация, на което не е била придадена изпълнителна сила преди това в друга държава — членка на ЕС, следва да подадете молба в този смисъл в съответствие със следните процедури:

по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (с изключение на семейноправни въпроси) — Регламент (ЕО) № 1215/2012 на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, а молбата се подава само до Висшия съд (High Court of Justice);

по семейноправни въпроси:

i. гореспоменатият Регламент (EО) № 1215/2012 на Съвета от 12 декември 2012 г.; и/или

ii. Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

Актуален списък на компетентните съдилища може да бъде намерен на следния адрес: Търсачка за съдилища и трибунали


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/04/2016

Медиация - Северна Ирландия


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Ако търсите принудително изпълнение в Ирландия на съдържанието на споразумение, постигнато в резултат на медиация, следва да подадете молба в този смисъл в съответствие със следните процедури:

• Ако все още не сте започнали съдебно производство, следва да подадете молба за придаване на изпълнителна сила на споразумението, постигнато в резултат на медиация, или до Висшия съд (High Court), или до някое от останалите съдилища (вж. връзката по-долу).

• Ако сте започнали съдебно производство в съд в Северна Ирландия обаче, следва да подадете молба за придаване на изпълнителна сила на споразумението, постигнато в резултат на медиация, до съда, пред който се разглежда вашето дело.

Списък на съдилищата може да бъде намерен на страницата на Службата на съдилищата и трибуналите.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/02/2019

Медиация - Шотландия


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Разпоредбите относно трансграничната медиация (Шотландия) от 2011 г. транспонират Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Тази директива позволява да се придаде изпълнителна сила на постигнати чрез медиация споразумения в държавите членки. Шотландските разпоредби се прилагат за „трансгранични“ спорове (т.е. при които поне една страна по спора е с местоживеене или обичайно пребиваване в държава членка, различна от тази на друга страна) по някои гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

Ако търсите принудително изпълнение на съдържанието на споразумение, постигнато в резултат на медиация в Шотландия, можете да следвате една от следните процедури:

 • Може да подадете молба до Върховния съд по граждански дела (Court of Session) или до шерифски съд (Sheriff Court), с която да поискате от съда да „наложи“ своята власт върху споразумението, постигнато чрез медиация. Това ще превърне споразумението в съдебно разпореждане.
 • Алтернативно, писмени споразумения, удостоверени от свидетел, могат да бъдат вписани за изпълнение в регистъра на Върховният съд по граждански дела (Books of Council and Session) или в регистъра на шерифския съд (Sheriff Court Books). За да бъде вписвано споразумението в регистъра на Върховния съд по граждански дела, следва да подадете молба до Службата по регистрите на Шотландия (Keeper of the Registers of Scotland). Информация относно регистъра на Върховния съд по граждански дела може да намерите тук. Когато дадено споразумение е вписано за изпълнение, документът става автентичен акт.

Споразумения, които са били одобрени от съда или вписани, по който и да е от начините, посочени по-горе, подлежат на изпълнение в други държави — членки на ЕС.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 02/09/2019

Медиация - Гибралтар


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Молби за принудително изпълнение на съдържанието на споразумение, постигнато в резултат на медиация, се подават до деловодството на Върховния съд (Registrar of the Supreme Court) на адрес:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar

Телефон: + 350 2007 8808
Факс: + 350 2007 7118


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 20/03/2017