Vahendus

Riigi teave seoses direktiiviga 2008/52/EÜ


Üldine teave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta Lingil klikates avaneb uus akendirektiiviga 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades soovitakse hõlbustada alternatiivsete vaidluste lahendamise menetluste kättesaadavust ja edendada vaidluste rahumeelset lahendamist, soodustades vahendusmenetluse kasutamist ning tagades tasakaalu vahendus- ja kohtumenetluste vahel.

Direktiivi artikli 6 lõike 3 kohased pädevad asutused on need asutused, kelle pädevuses on võtta vastu taotlused, mille eesmärk on pöörata täitmisele vahendamismenetluse tulemusena saadud kirjaliku kokkuleppe sisu.

Direktiiv kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides peale Taani.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet direktiivi kohaldamise kohta.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduv link

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 06/10/2020

Vahendus - Belgia


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vahendusmenetluse kokkuleppe täidetavaks tunnistamise õigus on vajaduse korral rahukohtunikul, politseikohtu kohtunikul, esimese astme kohtul, kaubanduskohtul, töökohtul, apellatsioonikohtul, kõrgemal töökohtul ja hagi tagamise puhul kohtu esimehel.

Lisaks kohtule võib vahendusmenetluse kokkulepet täidetavaks tunnistada ka notar vastavalt 16. märtsi 1803. aasta notariaadiseaduse artikli 19 lõikele 1.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/07/2017

Vahendus - Bulgaaria


Õigusesse ülevõtminePDF(1069 Kb)bg


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Direktiivi artikli 6 lõigete 1 ja 2 alusel taotluste vastu võtmise pädevus on piirkondlikel kohtutel.

Vahendusmenetluse seaduse paragrahvi 18 (kokkuleppe täidetavus) lõike 1 kohaselt on õigusvaidluses vahenduse teel saavutatud kokkuleppel kohtulahendi jõud ja selle peab heaks kiitma piirkondlik kohus.

Sama seaduseparagrahvi 18 lõike 1 kohaselt kinnitab kohus poolte saavutatud kokkuleppe tingimusel, et see ei ole vastuolus seadusega ega üldtunnustatud moraalinormidega.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/09/2020

Vahendus - Tšehhi


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Tšehhi Vabariigis on täidetavaks tunnistamise pädevus direktiivi artikli 6 lõigete 1 ja 2 alusel:

- kõikidel piirkonnakohtutel asjades, mida neil kohtutel on siseriikliku menetlusõiguse kohaselt sisuline pädevus lahendada;
- kõikidel maakohtutel asjades, mida neil kohtutel on siseriikliku menetlusõiguse kohaselt sisuline pädevus lahendada;
- kõikidel notaritel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 29/03/2021

Vahendus - Saksamaa

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Täidetavaks tunnistamise taotluste vastuvõtmise pädevus sõltub vahendusmenetluse kokkuleppe laadist. Täidetavuse suhtes kehtivad üldreeglid.

Saksamaal saab vahendusmenetluse kokkuleppeid täita ainult siis, kui kokkulepped on kohtulikud või kohtu poolt kinnitatud (tsiviilmenetluse seadustiku (ZPO) artikli 794 lõike 1 punkt 1; perekonnaõiguslike asjade ja hagita asjade menetlusseaduse (FamFG) artikli 86 lõike 1 punkt 2 ning artikli 156 lõige 2; FamFG artikli 86 lõike 1 kolmas lõik ning artikkel 36) või vormistatud notariaalaktina (ZPO artikli 794 lõike 1 punkt 5, ZPO artikkel 797; FamFG artikli 86 lõike 1 punkt 3, ZPO artikli 794 lõike 1 punkt 5) või noorte sotsiaalhoolekandeameti elatist reguleeriva täidetava dokumendina (sotsiaalseadustiku (SGB) VIII köite (abi lastele ja noorukitele) artikli 59 lõike 1 esimese lause punktid 3 ja 4 ning artikkel 60), advokaatide vahendatud kohtuvälise kokkuleppena (ZPO artikli 794 lõike 1 punkt 4b, artiklid 796a ja 796b) või tunnustatud vaidluste lahendamise organi vahendusel saavutatud täidetava kokkuleppena (ZPO artikli 794 lõike 1 punkt 1 ja artikkel 797a). Pädevus on üldreeglite kohaselt pädevatel kohtutel või notaritel või vaidluste lahendamise organi asukoha järgsel kohalikul kohtul.

Kui vahendusmenetluse kokkulepe ei ole vormistatud õigesti ja ei kujuta seetõttu endast täitekorraldust, peab selle täidetavust arutama pädev kohus kooskõlas üldreeglitega. Pädev kohus võib kokkuleppe täidetavaks tunnistada.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/06/2020

Vahendus - Eesti


Vahendusmenetluse direktiiv 2008/52/EÜ on Eesti õigusesse üle võetud  Lingil klikates avaneb uus akenlepitusseadusega.


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe täidetavaks tunnistamise taotlus esitatakse sellele maakohtule, kelle tööpiirkonnas vahendusmenetlus aset leidis. Maakohtute kontaktandmed on kättesaadavad kohtute Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel. Avalduselt tuleb tasuda riigilõivu 50 eurot.

Vandeadvokaadi või notari vahendusel (Lingil klikates avaneb uus akenlepitusseaduse § 2 p-d 2 ja 3) toimunud lepitusmenetluse tulemusel sõlmitud kokkuleppe võib tõestada ka notar. Notarite kontaktandmed on leitavad portaali "Leia notar" funktsionaalsuse kaudu. Toimingult tuleb tasuda notari tasu 51,13 eurot.

Kokkulepete täidetavus on reguleeritud lepitusseaduse §-s 14. Kokkulepete kohtu poolt täidetavaks tunnistamine on reguleeritud Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse seadustiku §-des 6271 ja 6272. Notar tõestab kokkuleppe tõestamisseaduses sätestatud korras koos võlgniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 24/04/2020

Vahendus - Iirimaa


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

1. Kui kohus, kus menetlus on algatatud, kutsub pooli üles kasutama vahendusmenetlust ja selle tulemusel saavutatakse kokkulepe, on nimetatud kohus pädev vastu võtma kokkuleppe täidetavaks tunnistamise taotlust.

2. Kõikidel muudel juhtudel on täidetavaks tunnistamise taotluste vastuvõtmise pädevus kõrgema astme kohtu hindajal.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 29/03/2021

Vahendus - Kreeka


Õigusesse ülevõtminePDF(312 Kb)el


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Kreekas on direktiivi artikli 6 lõigete 1 ja 2 kohane täidetavaks tunnistamise pädevus selle üheliikmelise esimese astme kohtu kantseleil, kelle tööpiirkonnas vahendusmenetlus toimus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 02/11/2020

Vahendus - Hispaania


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Hispaanias on pädev kohus see kohus, kes kinnitas kohtumenetluse toimumise ajal vahendusmenetluse tulemusel saavutatud kokkuleppe, ja juhul kui kokkulepe sõlmiti ainult vahendusmenetluse tulemusel, esimese astme kohus, kelle tööpiirkonnas vahenduskokkulepe alla kirjutati.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/04/2020

Vahendus - Prantsusmaa


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kokkulepete täidetavaks tunnistamisel on pädevad need kohtud, kellel oleks samas asjas kohtuvaidluse lahendamise pädevus. Lingil klikates avaneb uus akenNotarid võivad vahendusmenetluse läbiviijatena pöörata täitmisele vahendusmenetluse kokkuleppeid, kui nad on kokkuleppe ametliku dokumendina koostanud ja lisanud sellele täidetavaks tunnistamise sätte.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/01/2020

Vahendus - Horvaatia


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Horvaatias on direktiivi artikli 6 lõigete 1 ja 2 alusel taotluste vastu võtmise pädevus

–  kaubanduskohtute jurisdiktsiooni jäävates asjades:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

faks: +385 1 4920 871

e-post: Lingil klikates avaneb uus akenured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

– muudes asjades:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

faks: +385 1 4920 260

e-post: Lingil klikates avaneb uus akenzszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/05/2019

Vahendus - Itaalia


Õigusesse ülevõtminePDF(476 Kb)it


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/52/EÜ artikli 6 lõikega 3 nõutud teave on Lingil klikates avaneb uus akenesitatud määruse nr 28/2010 artikli 12 lõikes 1. Direktiivi artiklis 2 osutatud piiriüleste vaidluste puhul kinnitab kirjaliku kokkuleppe selle kohtu esimees, kelle tööpiirkonnas kokkulepe täitmisele kuulub.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/01/2021

Vahendus - Küpros


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Küprose Vabariik on määranud artikli 6 lõigete 1 ja 2 kohaste taotluste vastuvõtmisel pädevaks kohtuks piirkonnakohtud.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 07/09/2020

Vahendus - Läti


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Selle artikli rakendamise kohta esitavad Läti ametiasutused järgmise teabe: Läti Vabariigis on vahendusmenetluse kirjalike kokkulepete täidetavaks tunnistamise taotluste lahendamise pädevus piirkondlikel (linna-) kohtutel. Samuti teavitavad Läti ametiasutused sellest, et vahendusmenetluse kirjalikke kokkuleppeid saab Lätis täidetavaks tunnistada vaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrusega (EL) nr 1215/2012 (kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) ning enne 10. jaanuari 2015 algatatud menetluste korral nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) ettenähtud juhtudel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 16/04/2021

Vahendus - Leedu


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vastavalt Leedu Vabariigi 15. juulil 2008 vastu võetud seaduse (mis käsitleb tsiviilasjades kasutatavat lepitusvahendust) artikli 6 lõikele 3 võib olukorras, kus vaidlust lahendatakse lepitusvahenduse korras ja samal ajal ei toimu asjas kohtumenetlust, esitada vahenduse tulemusel saavutatud kokkuleppe poolte vastastikusel taotlusel kohtule kinnitamiseks lihtsustatud korras vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku peatükile XXXIX. Kokkuleppe kinnitamise taotlus esitatakse poolte valikul piirkonnakohtule, kelle tööpiirkonnas vaidluse üks pool elab või kus asub ühe poole registrijärgne asukoht.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 21/10/2019

Vahendus - Luksemburg


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Direktiivi 2008/52/EÜ artiklile 6 vastav taotlus esitatakse selle ringkonnakohtu esimehele, kelle tööpiirkonnas on selle isiku alaline elukoht (või viimase puudumisel tavapärane elukoht), kelle vastu vahendusmenetluse kokkuleppe täitmist taotletakse. Kui asjaomasel isikul puudub Luksemburgis alaline või tavapärane elukoht, esitatakse taotlus selle ringkonnakohtu esimehele, kelle tööpiirkonnas vahendusmenetluse kokkulepe täitmisele kuulub.

Aadressid:

Luxembourg'i ringkonnakohus (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Diekirchi ringkonnakohus (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 26/02/2020

Vahendus - Ungari


Õigusesse ülevõtminePDF(1648 Kb)hu


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Pooled saavad lasta vahendusmenetluse kokkuleppe täitmisele pöörata. Nad võivad pöörduda kohtu või notari (közjegyző) poole, et kokkulepe kinnitataks kohtumäärusega või ametliku dokumendina (közokirat), mida saab hiljem täitmisele pöörata.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 27/03/2017

Vahendus - Malta


Õigusesse ülevõtminePDF(146 Kb)mt


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Malta vahendusmenetluse seaduse (Malta seadustekogu 474. peatükk) alusel võivad mõlemad pooled või üks pool teise poole sõnaselgel nõusolekul taotleda, et vahenduse tulemusel sõlmitud kirjalik kokkulepe pööratakse täitmisele Malta tsiviilkohtumenetluse ja -korralduse seadustiku (Malta seadustekogu 12. peatükk) alusel. Selline kokkulepe kuulub täitmisele, välja arvatud juhul, kui selle sisu on vastuolus siseriikliku õigusega. Kokkuleppe võib täitmisele pöörata kohus või muu pädev ametiasutus oma otsuse või määruse või mis tahes muu autentse vahendiga, mis on kooskõlas selle liikmesriigi õigusega, kus taotlus tehti. Eri kohtute pädevuse kohta leiab teavet Malta seadustekogu 12. peatükist. Pädev ametiasutus on Malta vahenduskeskus (Ċentru ta' Medjazzjoni għal Malta), Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 14/07/2016

Vahendus - Holland


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Direktiivi artikli 6 lõigete 1 ja 2 alusel on pädevad järgmised kohtud või muud asutused:

I Kohtud:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Poolte saavutatud kokkuleppe võib nende taotlusel kinnitada notariaalaktina, mida saab seejärel Madalmaades jõustada tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 430 lõike 1 alusel.

Madalmaade notarite aadressid: Leia notar


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/07/2016

Vahendus - Austria


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/52/EÜ (vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 6 lõike 3 kohaselt esitatakse järgmine teave.

Vahendusmenetluse tulemusel saadud kirjaliku kokkuleppe täitmisele pööramiseks võivad asjaomase menetluse pooled pöörduda notari (Notar) poole. Võimalik on sõlmida kokkulepe alles notari juures või lasta notaril kinnitada olemasolev kirjalik kokkulepe ametliku juriidilise dokumendina vastavalt notariaadiseaduse (Notariatsordnung) paragrahvile 54. Pooled võivad sõlmida ringkonnakohtus (Bezirksgericht) kokkuleppe tsiviilasja vahendusmenetluse tulemusel saavutatud kirjaliku kokkuleppe täitmisele pööramise kohta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 25/03/2021

Vahendus - Poola


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 18313 kohaselt on vahendusmenetluse tulemusel saavutatud kirjalike kokkulepete täidetavaks tunnistamise taotluste vastuvõtmisel pädev asutus

- kohtus toimunud vahendusmenetluse korral asja arutanud kohus

- kohtuväliselt toimunud (lepingulise) vahendusmenetluse korral kohus, kellel on pädevus arutada asja üldise või ainupädevuse alusel tsiviilkohtumenetluse artiklites 28–30 ja 38–42 sätestatud korras. Pädev võib olla võlgniku alalise või tavapärase elukoha järgne kohus või näiteks vara asukoha järgne kohus. Vanemate ja laste vahelistes suhetes on pädev võlgniku alalise elukoha järgne kohus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/06/2019

Vahendus - Portugal


Õigusesse ülevõtminePDF(249 KB)pt


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vahendusmenetluse direktiivi artikli 6 lõikele 3 vastav pädev kohus on kohus, millel on seaduse nr 29/2013 (millega sätestatakse vahenduse üldpõhimõtted ning tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvat vahendust, vahendajate tegevust ja avalikku vahendusmenetlust reguleeriv õiguslik kord Portugalis) artikli 14 lõike 2 alusel pädevus asjaomases küsimuses.

Sisulist pädevust reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklites 64 ja 65 sisalduvate eeskirjadega. Artiklis 64 on sätestatud, et kohtutel on pädevus asjades, mis ei ole määratud menetlemiseks muud liiki kohtutele, ning artiklis 65 on märgitud, et see, millise kohtu või millise eripädevusega kohtu töövaldkonda asi selle sisu tõttu kuulub, määratakse kindlaks kohtukorralduse seaduste alusel.

Kohtukorralduse seadused on 26. augusti 2013. aasta seadus nr 62/2013 selle muudetud kujul ja 27. märtsi 2014. aasta dekreet-seadus nr 49/2014 selle muudetud kujul.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 21/09/2020

Vahendus - Rumeenia


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Lepitusmenetlust ja lepitaja kutseala korraldust käsitleva seaduse nr 192/2006 (selle muudetud ja täiendatud redaktsioonis) artiklite 58 ja 59 järgi võib juhul, kui vaidlusepooled on jõudnud kokkuleppele, koostada kirjaliku kokkuleppe, mis sisaldab kõiki kokkulepitud tingimusi ja millel on eraõigusliku dokumendi staatus.


Üldjuhul koostab kokkuleppe lepitaja, välja arvatud juhul, kui pooled ja lepitaja on kokku leppinud teisiti.

Poolte kokkulepe ei tohi sisaldada seaduse ega avaliku korraga vastuolus olevaid sätteid. Kui kokkuleppele on seaduses kehtestatud sisulised ja vormilised nõuded, võivad lepituskokkulepet kontrollida ja seda kinnitada kas pooli lepituse vältel abistanud advokaadid või notar või poolte nõusolekul lepitaja valitud muu advokaat või notar.

Poolte advokaatide või notari või poolte nõusolekul lepitaja valitud advokaadi või notari poolt kontrollitud ja kinnitatud lepituskokkulepe on täitmisele pööratav.

Kui vaidluse ese puudutab omandi- või muu asjaõiguse üleminekut, vara jagamist või pärimisasju, tuleb lepitaja koostatud lepituskokkuleppe kehtivuseks see esitada notarile või kohtule, et notar või kohus saaks lepituskokkuleppe alusel kontrollida seaduses sätestatud korras, kas kokkulepe vastab sisulistele ja vormiliste nõuetele, ja anda vastavalt seadusega ette nähtud menetlusele välja kas ametliku dokumendi või kohtuotsuse. Lepituskokkulepete puhul kontrollitakse sisuliste ja vormiliste nõuete täitmist ning notar või kohus võib vajaduse korral neid poolte nõusolekul muuta või täiendada. Need kohustused on lepitaja jaoks siduvad, sealhulgas juhtudel, kui lepituskokkuleppega seatakse, muudetakse või laiendatakse kinnisasjaga seotud õigusi. Need kohustused kehtivad igas olukorras, kus sisulised või vormilised nõuded on seadusega ette nähtud. Vastasel korral on kokkulepe tühine. Kui seadusega on ette nähtud avalikustamise nõue, nõuab notar või kohus tõestatud lepingu või kohtuotsuse kandmist kinnistusraamatusse.

Poolte saavutatud kokkulepe on poolte jaoks siduv.

Pooled võivad taotleda notarilt kokkuleppe tõestamist. Notari koostatud dokument, millega lepituskokkulepe tõestatakse, on täitmisele pööratav. Kui lepituskokkulepe puudutab pärimisasja ja kokkulepe sõlmiti enne pärimistunnistuse väljaandmist, on seaduse alusel pädev notar.

Pooled võivad pöörduda kokkulepe kinnitamiseks kohtusse. Pädev on ükskõik kumma poole elu- või viibimiskoha järgne kohus, või kui see on asjakohane, registrijärgse asukoha kohus või kohus, kelle tööpiirkonnas lepituskokkulepe sõlmiti. Otsus, millega poolte kokkulepe kinnitatakse, tehakse kinnisel istungil ja see on täitmisele pööratav (kohaldatakse vastavalt tsiviilkohtumenetluse artikleid 438–441).

Lepitusmenetlust ja lepitaja kutseala korraldust käsitleva seaduse nr 192/2006 (selle muudetud redaktsioonis) artiklis 63 on sätestatud, et kui vaidlus on lahendatud lepitusmenetluse teel, teeb kohus poolte taotlusel ja kooskõlas õiguslike tingimustega otsuse, millega kinnitatakse poolte kokkulepe (tehing), kohaldades vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikleid 438–441. Tehing sõlmitakse kirjalikult ning see lisatakse kohtuotsuse resolutsiooni. Seaduse alusel tehtud kokkuleppeotsus on täitmisele pööratav.

Direktiivi artikli 6 lõike 3 alusel määratud kohtud või pädevad asutused, kellel on õigus võtta vastu taotlusi vastavalt sama artikli lõigetele 1 ja 2, on järgmised: esimese astme kohtud (judecătoria ja tribunalul), apellatsioonikohtud ja kassatsioonikohus.

Lepitajate ja notarite nimekiri on avaldatud e-õiguskeskkonna veebisaidil:


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 21/04/2021

Vahendus - Sloveenia


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vastavalt tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvat vahendusmenetlust käsitleva seaduse (Sloveeni Vabariigi Ametlik Teataja nr 56/2008, 6. juuni 2008) artikli 14 lõikele 2 võivad pooled kokku leppida, et vaidluse lahendamise kokkulepe koostatakse vahetult täidetava notariaalaktina, kohtuliku kokkuleppena või vahekohtu otsusena.

1. Vahetult täidetava notariaalakti koostamine:

Vahetult täidetava notariaalakti koostamise eest vastutavad notarid (notariaadiseaduse artiklid 2 ja 3, Sloveeni Vabariigi Ametlik Teataja nr 2/2007 – kolmas ametlikult konsolideeritud redaktsioon, muudetud Ametlikus Teatajas nr 33/2007 ja nr 45/2008).

Ajakohastatud teavet notarite kohta saab Sloveenia Notarite Kojalt (Lingil klikates avaneb uus akenNotarska zbornica Slovenije).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/01/2017

Vahendus - Slovakkia


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Direktiivi artikli 6 lõigete 1 ja 2 kohaselt on täidetavaks tunnistamise taotluste vastuvõtmise pädevus vastavalt seaduse nr 97/1963 (rahvusvahelise era- ja menetlusõiguse kohta, muudetud) paragrahvile 68a, tingimusel et seaduses sätestatud tingimused on täidetud:

a) Bratislava piirkonnakohtul (perekonnasjad);

b) lapse alalise elukoha järgsel ringkonnakohtul ja kui lapsel puudub alaline elukoht, tema tavapärase elukoha järgsel kohalikul kohtul. Kui selline kohus puudub, on pädevus lapse hooldusõiguse küsimustes või lapsega suhtlemise õiguse reguleerimise küsimustes Bratislava I ringkonnakohtul;

c) kohtul, kelle pädevusse kuulub otsuse täidetavaks tunnistamine või täitmise määramine, kui kohtu pädevust ei ole võimalik määrata vastavalt punktis b kirjeldatule. Selliste otsuste korral, mida ei tule täidetavaks tunnistada, on pädev asutus see üldkohus, kelle tööpiirkonnas elab isik, kelle vastu tehtud otsus tuleb täidetavaks tunnistada. Kui selline kohus puudub, on pädev asutus Trnava ringkonnakohus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 27/04/2020

Vahendus - Soome


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Pädev kohus

Vahendusmenetluse kokkuleppe võib lasta täidetavaks tunnistada selles piirkonnakohtus, mille tööpiirkonnas asub kokkuleppe poole peamine või alaline elukoht. Kui kummagi poole peamine ega alaline elukoht ei asu Soomes, on pädevus Helsingi piirkonnakohtul. Pädevate kohtute kohta saab teavet justiitsministeeriumi hallatavalt veebisaidilt Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/03/2021

Vahendus - Rootsi


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikli 6 lõike 3 alusel pädevad asutused on piirkonnakohtud (tingsrätterna). Konkreetses asjas pädev piirkonnakohus sõltub vahenduskokkuleppe sõlmimise kohast. Kui selle põhimõtte kohaselt ei ole pädev ükski kohus, näiteks kui kokkulepe sõlmiti väljaspool Rootsit, on pädev Värmlandi piirkonnakohus. Täidetavaks tunnistamise taotlus esitatakse sellele piirkonnakohtule, kelle tööpiirkonnas on ühe poole tavapärane elukoht.

Kui ühegi poole tavapärane elukoht ei asu Rootsis, on pädev Värmlandi piirkonnakohus.

  Värmlands tingsrätt
  Postiaadress: Box 188 SE-651 05 Karlstad
  Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
  Faks: + 46 (0)54 18 47 35
  E-post: varmlands.tingsratt@dom.se


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 26/10/2020

Vahendus - Inglismaa ja Wales


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Kui Te soovite täita Inglismaal või Walesis ELi piiriülest vahendusmenetluse kokkulepet, mida ei ole üheski liikmesriigis varem täidetavaks tunnistatud, peate esitama taotluse vastavalt allpool kirjeldatud menetlustele.

Kui te osalete vahendatavas küsimuses käimasolevas menetluses Inglismaa või Walesi kohtus, peaksite esitama taotluse sellele kohtule;

Kui te ei osale käimasolevas menetluses Inglismaa või Walesi kohtus ning vahendusmenetluse esemeks on tsiviil- või kaubandusasi (kuid mitte perekonnaasi), peaksite esitama taotluse vahendusmenetluses saavutatud kokkuleppe täidetavaks tunnistamise kohta kas kõrgema astme kohtule või mis tahes muule allpool toodud, tsiviilasju lahendavale kohtule, kelle pädevusse kuuluks asjaomane menetlus siis, kui vahendusmenetluse asemel oleks algatatud kohtumenetlus. Näiteks võite esitada taotluse ühe või mitme poole elukohajärgsesse maakohtusse või, juhul kui vahendusmenetluse esemeks on maa, selle asukohajärgne rahukohus;

Kui te ei osale käimasolevas menetluses Inglismaa või Walesi kohtus ja vahendusmenetluse esemeks on perekonnaasi, peaksite esitama taotluse perekonnaasju lahendavale kohtule, kelle pädevusse kuuluks asjaomane menetlus siis, kui vahendusmenetluse asemel oleks algatatud kohtumenetlus. Kuna perekonnaasjades sõltub pädeva kohtu valik konkreetselt vaidlusest/kokkuleppe sisust, peaksid asjaomased pooled esitama päringu ühe või mitme poole elukohajärgsele maakohtule. Asjaomased pooled võivad pädeva kohtu kohta õigusnõu saamiseks pöörduda ka perekonnaasju lahendava advokaadi poole Inglismaal või Walesis;

Kui Te soovite täita Inglismaal või Walesis ELi piiriülest vahendusmenetluse kokkulepet, mis on mõnes liikmesriigis varem täidetavaks tunnistatud, peate esitama taotluse vastavalt allpool kirjeldatud menetlustele.

Tsiviil- ja kaubandusasjades (muud kui perekonnaasjad) vastavalt nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrusele (EÜ) nr 1215/2012 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades tuleks taotlus esitada vaid kõrgema astme kohtule;

Perekonnaasjades

i. vastavalt nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrusele (EÜ) nr 1215/2012; ja/või

ii. vastavalt nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega;

Pädevate kohtute ajakohastatud loetelu leiate, kui klõpsate järgmisel lingil: Leia kohus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/04/2016

Vahendus - Põhja-Iirimaa


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Kui te soovite täita Põhja-Iirimaal vahendusmenetluse kokkulepet, peate esitama taotluse vastavalt allpool kirjeldatud menetlustele.

• Kui te ei ole veel kohtumenetlust alustanud, peaksite esitama taotluse vahekohtumenetluses saavutatud kokkuleppe täidetavaks tunnistamiseks kas kõrgema astme kohtusse või mõnda muusse kohtusse (vt lisatud link).

• Kui te juba osalete Põhja-Iirimaal käimasolevas kohtumenetluses, peaksite esitama taotluse vahekohtumenetluses saavutatud kokkuleppe täidetavaks tunnistamiseks kohtusse, kus teie asi on menetlusse võetud.

Kohtute nimekiri on esitatud järgmisel veebisaidil: Leia kohus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 25/02/2019

Vahendus - Šotimaa


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Piiriülese vahenduse (Šotimaa) 2011. aasta eeskirjadega on rakendatud direktiiv 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. See direktiiv võimaldab muuta vahendusmenetluse kokkulepped liikmesriikides täidetavaks. Šotimaa eeskirju kohaldatakse piiriüleste vaidluste suhtes (st juhul kui ühe vaidluse poole alaline elu- või asukoht või peamine elukoht on muus liikmesriigis kui teise poole oma) teatavates tsiviil- ja kaubandusasjades.

Kui te soovite täita vahendusmenetluse kokkulepet Šotimaal, võib järgida ühte järgmisest kahest menetlusest:

 • Te võite taotleda sessioonikohtult (Court of Session) või šerifikohtult (Sheriff Court) vahendusmenetluse kokkuleppe kohtulikuks muutmist (interpone). See muudab kokkuleppe kohtuotsuseks.
 • Teise võimalusena võite kinnitamata kirjalikke kokkuleppeid registreerida kõrgema tsiviilkohtu või šerifikohtu registris. Kokkuleppe registreerimiseks kõrgema tsiviilkohtu registris tuleks pöörduda Šotimaa registrite halduri poole. Teavet kõrgema tsiviilkohtu registri kohta leiab siit. Kui kokkulepe on registreeritud, saab sellest autentne dokument.

Kohtu poolt kirjeldatud viisil kinnitatud või kohtu registreeritud kokkulepped võivad olla täidetavad muudes ELi liikmesriikides.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/02/2020

Vahendus - Gibraltar


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vahekohtumenetluse kokkuleppe täidetavaks tunnistamise taotlus tuleks esitada ülemkohtu sekretärile järgmisel aadressil:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Telefon: + 350 2007 8808
Faks: + 350 2007 7118


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 20/03/2017