Mediation

National information concerning Directive 2008/52/EC

General information

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters seeks to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settlement of disputes by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial proceedings.

The competent authorities according to article 6 (3) of the Directive are the authorities competent to receive requests asking that the content of a written agreement resulting from mediation is made enforceable.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Sovittelu - Belgia

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta panna tarvittaessa täytäntöön sovittelulla aikaansaatu sopimus, ovat rauhantuomari, summaarisen menettelyn tuomari (politierechter), alioikeus, kauppatuomioistuin, alempi työtuomioistuin, muutoksenhakutuomioistuin, ylempi työtuomioistuin ja nopeutetussa menettelyssä tuomioistuimen presidentti.

Ainoa ”muu toimivaltainen viranomainen”, joka tarvittaessa voi panna sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöön, on notaari, notaarin ammatin harjoittamisesta 16 päivänä maaliskuuta 1803 annetun lain 19 §:n 1 momentin nojalla.

Päivitetty viimeksi: 28/07/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Bulgaria

Kansallista LainsäädäntöäPDF(1069 Kb)bg


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Viranomaisia, joilla on direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimivalta vastaanottaa hakemuksia, ovat piirituomioistuimet (rayonen sad).

Sovittelua koskevan lain (Zakon za mediatsiata) 18 §:n (joka koskee sopimuksen vahvistamista täytäntöönpanokelpoiseksi) 1 momentin mukaisesti riita-asian sovittelussa aikaansaatu sopimus vastaa tuomioistuimessa tehtyä sovintoa, ja sille on saatava piirituomioistuimen hyväksyntä.

Sovittelua koskevan lain 18 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin hyväksyy sopimuksen sen jälkeen kun osapuolet ovat ensin vahvistaneet sen, edellyttäen, että sopimus ei ole lain tai hyvien tapojen vastainen.

Päivitetty viimeksi: 18/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Tšekki

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamiseksi toimivaltaisia viranomaisia Tšekissä ovat

– kaikki piirituomioistuimet (okresní soud) asioissa, joiden osalta näillä tuomioistuimilla on asiallinen toimivalta kansallisen prosessioikeuden säännösten nojalla
– kaikki aluetuomioistuimet (krajský soud) asioissa, joiden osalta näillä tuomioistuimilla on asiallinen toimivalta kansallisen prosessioikeuden säännösten nojalla
– kaikki notaarit.

Päivitetty viimeksi: 29/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Sovittelu - Saksa

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovintosopimuksen luonteesta riippuu, mille viranomaiselle täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus toimitetaan. Näiden sopimusten täytäntöönpanoon sovelletaan yleisiä sääntöjä.

Sovintosopimuksen täytäntöönpano Saksassa edellyttää, että se on tehty tuomioistuimessa tai että tuomioistuin on hyväksynyt sen (siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung eli ZPO) 794 §:n 1 momentin 1 kohta, perheoikeudellisissa ja riidattomissa asioissa noudatettavaa menettelyä koskevan lain (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG) 86 §:n 1 momentin 2 kohta ja 156 §:n 1 momentin 2 kohta; 86 §:n 3 kohta ja 36 §).

Tätä varten sovintosopimus on laadittava notaarin antaman täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan (siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 5 kohta ja 797 §; FamFG:n 86 §:n 1 momentin 3 kohta ja siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 5 kohta), lastensuojeluviraston (Jugendamt) antaman, elatusapua koskevan täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan (sosiaaliturvalain kahdeksas osa, lasten ja nuorten suojelu (Sozialgesetzbuch, Achtes Buch, Kinder- und Jugendhilfe, (SGB VIII)), asianajajien välillä tehdyn, täytäntöönpanokelpoiseksi julistetun sovintoratkaisun (siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 4b kohta, 796a § ja 796b §) tai hyväksytyn sovitteluelimen antaman täytäntöönpanokelpoisen sovintoratkaisun (siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 1 kohta ja 797a §) perusteella. Toimivaltaisia viranomaisia ovat tuomioistuimet, joilla on yleisten sääntöjen mukaan toimivalta, tai notaarit tai sovitteluelimen toimipaikan alioikeus.

Jos sovintosopimuksessa on muotovirhe, minkä vuoksi se ei ole täytäntöönpanokelpoinen, sen sisällön vahvistamista on haettava tuomioistuimelta, jolla on yleisten sääntöjen mukaan toimivalta. Kyseinen tuomioistuin voi määrätä sopimuksen täytäntöönpantavaksi.

Päivitetty viimeksi: 22/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Viro

Sovitteludirektiivi 2008/52/EY on saatettu osaksi Viron lainsäädäntöä Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelusta annetulla lailla.


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi vahvistamista koskeva hakemus tehdään sille käräjäoikeudelle (maakohus), jonka tuomiopiirissä sovittelu tapahtui. Käräjäoikeuksien yhteystiedot ovat saatavilla tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla. Hakemuksesta peritään 50 euron suuruinen valtion käsittelymaksu.

Valantehneen asianajajan tai notaarin välityksellä (Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelulain 2 §:n 2 ja 3 momentti) toteutetun sovittelumenettelyn päätteeksi tehdyn sopimuksen voi vahvistaa myös notaari.Notaarien yhteystietoja voi hakea sivulta Kuinka löydän notaarin. Notaarin palkkio on 51,13 euroa.

Sopimuksen täytäntöönpanosta säädetään sovittelulain 14 §:ssä. Menettelystä, jolla tuomioistuin julistaa sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi, säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 6271 ja 6272 §:ssä. Notaari vahvistaa sopimuksen asiakirjojen vahvistamisesta annetussa laissa säädettyä menettelyä noudattaen ja määrää velallisen velvollisuuden välittömästä pakkotäytäntöönpanosta.

Päivitetty viimeksi: 08/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Irlanti

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

1. Jos tuomioistuin, jossa kanne on nostettu, ehdottaa osapuolille sovittelua, ja tämä sovittelu johtaa sopimukseen, kyseisellä tuomioistuimella on toimivalta vastaanottaa sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamista koskeva hakemus.

2. Kaikissa muissa tapauksissa viranomainen, jolla on toimivalta vastaanottaa täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamista koskevia hakemuksia, on Master of the High Court.

Päivitetty viimeksi: 29/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Kreikka

Kansallista LainsäädäntöäPDF(312 Kb)el


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamispyyntöjen vastaanottamiseksi toimivaltainen viranomainen on sen tuomiopiirin, jonka alueella sovittelu tapahtui, yhden tuomarin kokoonpanossa toimivan alioikeuden kirjaamo.

Päivitetty viimeksi: 02/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Espanja

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Toimivaltainen tuomioistuin Espanjassa on sovittelusopimuksen vahvistanut tuomioistuin, kun sovittelu aloitettiin oikeudenkäynnin kuluessa, tai sen alueen alioikeus, jossa sovittelusopimus allekirjoitettiin, kun sopimus vahvistettiin sovittelumenettelyssä.

Päivitetty viimeksi: 22/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Ranska

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelulla aikaansaatu sopimus voidaan vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi siinä tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen tutkimaan pääasian.

Julkiset Linkki avautuu uuteen ikkunaannotaarit, jotka toimivat sovittelijoina, voivat vahvistaa sovittelulla aikaansaadut sopimukset täytäntöönpanokelpoisiksi edellyttäen, että sopimus on tehty heidän läsnä ollessaan ja he ovat antaneet sitä koskevan täytäntöönpanomääräyksen.

Päivitetty viimeksi: 13/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Kroatia

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Kroatiassa seuraavat viranomaiset ovat toimivaltaisia vastaanottamaan 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja pyyntöjä:

- kauppatuomioistuinten tuomiovaltaan kuuluvissa asioissa:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Linkki avautuu uuteen ikkunaanured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

- muissa asioissa:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Linkki avautuu uuteen ikkunaanzszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Päivitetty viimeksi: 23/05/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Italia

Kansallista LainsäädäntöäPDF(476 Kb)it


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Euroopan parlamentin ja neuvoston 21. toukokuuta 2008 antaman direktiivin 2008/52/EY 6 artiklan 3 kohdassa vaadittujen tietojen osalta on huomattava, että Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 28/2010 12 §:n 1 momentin mukaan mainitun direktiivin 2 artiklassa tarkoitetuissa rajatylittävissä riidoissa sopimuspöytäkirjan hyväksyy sen tuomiopiirin tuomioistuimen puheenjohtaja, jossa sopimus on pantava täytäntöön.

Päivitetty viimeksi: 24/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Kypros

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Kyproksen tasavalta on nimennyt piirituomioistuimet (District Courts) toimivaltaisiksi ottamaan vastaan hakemuksia 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 07/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Latvia

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Tämän artiklan täytäntöönpanon osalta Latvian viranomaiset vahvistavat, että Latvian tasavallassa alioikeus (käräjäoikeus) vastaanottaa pyynnöt sovittelulla aikaansaatujen kirjallisten sopimusten määräämisestä täytäntöönpanokelpoisiksi. Nämä sopimukset voidaan määrätä täytäntöönpanokelpoisiksi ainoastaan siltä osin, kuin tästä mahdollisuudesta säädetään tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 1215/2012. Ennen 10. tammikuuta 2015 vireille tulleisiin menettelyihin sovelletaan kuitenkin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 44/2001.

Päivitetty viimeksi: 16/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Liettua

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelumenettelyn käyttämisestä riita-asioissa 15 päivänä heinäkuuta 2008 annetun lain 6 §:n 3 momentin mukaan tilanteissa, joissa sovittelulla ratkaistava riita ei ole samanaikaisesti tuomioistuimen ratkaistavana, ratkaisuehdotus voidaan riidan osapuolten yhteisestä pyynnöstä esittää tuomioistuimelle vahvistettavaksi siviiliprosessilain XXXIX luvun mukaisessa yksinkertaisessa menettelyssä. Vahvistuspyyntö on esitettävä sellaisen tuomioistuinpiirin alioikeudessa, jonka alueella jokin riidan osapuolista asuu tai jonka alueella osapuolella on rekisteröity toimipaikka.

Päivitetty viimeksi: 21/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Luxemburg

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Direktiivin 2008/52/EY 6 artiklan mukaisesti tehty hakemus on toimitettava sen piirituomioistuimen (tribunal d’arrondissement) presidentille, jonka tuomiopiirissä sen henkilön kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sijaitsee, jota vastaan sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa haetaan. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Luxemburgissa, hakemus toimitetaan sen piirituomioistuimen presidentille, jonka tuomiopiirissä sovittelulla aikaansaatu sopimus pannaan täytäntöön.

Osoitteet:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Päivitetty viimeksi: 26/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Unkari

Kansallista LainsäädäntöäPDF(1648 Kb)hu


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Osapuolet voivat vahvistuttaa sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi. Osapuolet voivat pyytää tuomioistuinta tai julkista notaaria (közjegyző) vahvistamaan sopimuksen tuomioistuimen päätöksellä tai sisällyttämään sopimuksen viralliseksi todistettuun asiakirjaan (közokirat), joka voidaan julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi myöhemmin.

Päivitetty viimeksi: 27/03/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Malta

Kansallista LainsäädäntöäPDF(146 Kb)mt


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Maltan lakien 474 luvussa olevan sovittelulain mukaisesti riidan osapuolet voivat yhdessä pyytää, että sovittelun tuloksena saavutetun kirjallisen sovinnon sisältö todetaan täytäntöönpanokelpoiseksi Maltan lakien 12 luvussa olevan siviiliprosessilain määräysten mukaisesti. Yksikin osapuoli voi tätä pyytää, jos toinen osapuoli siihen nimenomaisesti suostuu. Sovinnon sisältö katsotaan täytäntöönpanokelpoiseksi, paitsi jos se jossain yksittäistapauksessa on kansallisen lain vastainen. Sovinnon sisällön määräämisestä täytäntöönpanokelpoiseksi päättää tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen tuomiossaan, päätöksessään tai antamassaan alkuperäisessä asiakirjassa sen maan lakien mukaisesti, jossa pyyntö on tehty. Eri tuomioistuinten toimivallasta ks. Maltan lakien 12 luku. Toimivaltainen viranomainen on Maltan sovittelukeskus (Ċentru ta' Medjazzjoni għal Malta), osoite Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Päivitetty viimeksi: 14/07/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Alankomaat

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Seuraavilla tuomioistuimilla tai muilla viranomaisilla on toimivalta ottaa vastaan direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja hakemuksia:

I Tuomioistuimet

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Osapuolten välillä sovittelussa aikaansaatu sopimus voidaan osapuolten hakemuksesta vahvistaa notaarin asiakirjalla, joka on Alankomaissa täytäntöönpanokelpoinen siviiliprosessilain (Rv) 430 §:n 1 momentin nojalla.

Seuraavan linkin kautta löytyvät kaikki Alankomaiden notaarintoimistojen yhteystiedot: Kuinka löydän notaarin

Päivitetty viimeksi: 06/07/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Itävalta

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21 päivänä toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY 6 artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa:

Saadakseen sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen vahvistettua täytäntöönpanokelpoiseksi sovittelun osapuolet voivat kääntyä notaarin (Notar) puoleen. Tällöin ne voivat joko tehdä sopimuksen suoraan notaarin luona tai pyytää notaaria vahvistamaan jo tehdyn kirjallisen sopimuksen viralliseksi asiakirjaksi notaariohjesäännön (Notariatsordnung) 54 §:n mukaisesti Osapuolet voivat myös pyytää mitä tahansa piirituomioistuinta (Bezirksgericht) vahvistamaan siviiliasiassa sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Puola

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Viranomainen, jolla on toimivalta ottaa vastaan hakemukset sovittelussa aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamiseksi, on siviiliprosessilain 18313 artiklan nojalla:

- asiaa käsittelevä tuomioistuin, jos sovitteluun on päädytty tuomioistuimen kehotuksesta,

- jos asia on soviteltu tuomioistuimen ulkopuolella (sopimuksen perusteella), toimivalta kuuluu sille tuomioistuimelle, joka olisi toimivaltainen käsittelemään asian yleisen tai yksinomaisen toimivallan perusteella, ks. siviiliprosessilain 28–30 ja 38–42 §. Käytännössä tämä tarkoittaa sen paikkakunnan tuomioistuinta, jossa on velallisen asuin- tai toimipaikka tai jossa esimerkiksi kiinteistö sijaitsee. Kun kyseessä ovat vanhempien ja lasten väliset suhteet, toimivaltainen on velkojan asuinpaikan tuomioistuin.

Päivitetty viimeksi: 13/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Portugali

Kansallista LainsäädäntöäPDF(249 KB)pt


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelusta annetun direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on se tuomioistuin, jolla on lain nro 29/2013 14 §:n 2 momentin mukaan asiallinen toimivalta riita-asiassa. Kyseisessä laissa säädetään sovitteluun Portugalissa sovellettavista yleisperiaatteista sekä siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden sovitteluun, sovittelijoihin ja julkiseen sovitteluun sovellettavasta oikeudellisesta kehyksestä.

Siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 64 ja 65 §:ssä on sääntöjä asiallisesta toimivallasta. Siviiliprosessilain 64 §:ssä säädetään, että tuomioistuimilla on toimivalta asioissa, joita ei ole lain perusteella uskottu muiden tuomioistuinten toimivaltaan. Siviiliprosessilain 65 §:ssä säädetään, että tuomioistuinjärjestelmää koskevat lait määräävät sen, mitkä asiat kuuluvat asiasisältönsä perusteella erityistuomioistuinten ja -jaostojen toimivaltaan.

Tuomioistuinjärjestelmästä säädetään 26. elokuuta 2013 annetussa laissa nro 62/2013 (sellaisena kuin se on muutettuna) ja 26. maaliskuuta 2014 annetussa asetuksessa nro 49/2014 (sellaisena kuin se on muutettuna).

Päivitetty viimeksi: 21/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Romania

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelusta ja sovittelijan ammatin järjestämisestä annetun lain nro 192/2006, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, 58 ja 59 §:ssä säädetään, että jos riidan osapuolet pääsevät sovintoratkaisuun, voidaan tehdä kirjallinen sopimus, joka sisältää kaikki osapuolten sopimat ehdot ja jolla on yksityisen asiakirjan arvo. Pääsääntöisesti sopimuksen laatii sovittelija, elleivät osapuolet ja sovittelija sovi toisin.

Osapuolten sopimukseen ei saa sisältyä lainsäädännön tai yleisen järjestyksen vastaisia määräyksiä. Jos laissa edellytetään aineellisten ja muodollisten edellytysten täyttymistä, sovittelusopimuksen laillisuuden voivat tarkastaa ja todistaa joko osapuolia sovittelumenettelyssä avustaneet asianajajat tai notaari taikka sovittelijan osapuolten suostumuksella valitsema muu asianajaja tai notaari.

Sovittelusopimus, jonka osapuolten asianajaja, notaari tai sovittelijan osapuolten suostumuksella valitsema asianajaja tai notaari on tarkistanut ja vahvistanut, on täytäntöönpanokelpoinen.

Jos sovittelu koskee kiinteän omaisuuden omistusoikeuden tai muiden esineoikeuksien siirtämistä, perinnönjakoa tai perintöasioita ehdottoman pätemättömyyden uhalla, sovittelijan laatima sovittelusopimus esitetään notaarille tai tuomioistuimelle, jotta nämä voivat tarkastaa sovittelusopimuksen aineelliset ja muodolliset edellytykset laissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti ja antaa tarvittaessa virallisen asiakirjan tai tuomioistuimen päätöksen oikeudellisten menettelyjen mukaisesti. Tapauksen mukaan joko notaari tai tuomioistuin tarkastaa sovittelusopimusten aineellisten ja muodollisten edellytysten täyttymisen. Niitä voidaan muuttaa ja täydentää osapuolten suostumuksella. Nämä velvoitteet sitovat sovittelijaa myös silloin kun sovittelusopimus muodostaa esineoikeuden kiinteään omaisuuteen, muuttaa sitä tai lakkauttaa sen. Näitä velvoitteita sovelletaan kaikissa tapauksissa, joissa laki edellyttää tiettyjen aineellisten ja muodollisten vaatimusten täyttämistä pätemättömyyden uhalla. Jos laissa edellytetään julkistamisvelvollisuuden täyttämistä, notaarin tai toimivaltaisen tuomioistuimen on kirjattava oikeaksi vahvistettu sopimus tai tuomioistuimen päätös kiinteistörekisteriin.

Osapuolten aikaansaama sopimus sitoo osapuolia.

Osapuolet voivat pyytää notaaria vahvistamaan aikaansaadun sopimuksen. Tällainen sovittelun tuloksena tehdyn sopimuksen vahvistava asiakirja on täytäntöönpanokelpoinen. Jos sovittelusopimus koskee perintöasiaa ja se on tehty ennen perintötodistuksen laatimista, toimivalta kuuluu lain mukaan notaarille.

Sovittelusopimuksen osapuolet voivat pyytää tuomioistuimelta päätöstä keskinäisen sopimuksensa vahvistamisesta. Toimivalta kuuluu tällöin tuomioistuimelle, jonka tuomiopiiriin kuuluu kumman tahansa osapuolen koti- tai asuinpaikka tai tapauksen mukaan toimipaikka tai paikka, jonka alueella sovittelusopimus on tehty. Päätös, jolla tuomioistuin vahvistaa osapuolten sopimuksen, tehdään suljetuin ovin. Se on täytäntöönpanokelpoinen (siviiliprosessilain 438–441 § soveltuvin osin).

Sovittelusta ja sovittelijan ammatin järjestämisestä annetun lain nro 192/2006, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, 63 §:nmukaan silloin, kun riita-asia on ratkaistu sovittelun avulla, tuomioistuin tekee osapuolten pyynnöstä ja oikeudellisia edellytyksiä noudattaen päätöksen, jossa osapuolten yhteisymmärrys vahvistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi (sovintoratkaisu; siviiliprosessilain 438–441 § soveltuvin osin). Sovintoratkaisu tehdään kirjallisena, ja se muodostaa tuomiolauselman. Tämä lain säännösten mukaisesti annettu ratkaisu on täytäntöönpanokelpoinen.

Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaanottavat edellä mainitut hakemukset direktiivin 6 artiklan 3 kohdan 1 ja 2 alakohdan mukaisesti ovat alueelliset tuomioistuimet (judecătoria); alioikeudet (tribunalul); muutoksenhakutuomioistuin (curtea de apel); korkein oikeus (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Luettelo sovittelijoista ja julkisista notaareista on julkaistu sähköisen oikeuden verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 22/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Slovenia

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetun lain (Slovenian tasavallan virallinen lehti 56/2008, 6.6.2008) 14 §:n 2 momentin mukaan osapuolet voivat sopia, että riita-asiassa tehty sovinto vahvistetaan notaarin antamalla välittömästi täytäntöönpanokelpoisella todistuksella, tuomioistuimen määräyksellä tai välimiesoikeuden ratkaisulla.

1. Välittömästi täytäntöönpanokelpoisen notaarintodistuksen laatiminen:

Välittömästi täytäntöönpanokelpoisen todistuksen laatii notaari (Notaarilain 2 ja 3 artikla, kolmas virallinen konsolidoitu versio, Slovenian tasavallan virallinen lehti 2/2007 virallisissa lehdissä 33/2007 ja 45/2008 julkaistuin muutoksin).

Ajantasaista tietoa notaareista on Slovenian notaarikamarin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanNotarska zbornica Slovenije) verkkosivuilla.

Päivitetty viimeksi: 30/01/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Slovakia

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Seuraavilla viranomaisilla on kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan lain (97/1963) 68 a §:n mukaisesti (menettelysäännöt sellaisina kuin ne ovat muutettuna) toimivalta vastaanottaa direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia hakemuksia edellyttäen, että kyseisessä laissa säädetyt ehdot täyttyvät:

a) avioliittoa koskevissa asioissa Bratislavan aluetuomioistuin (krajský súd);

b) piirituomioistuin (okresný súd), jonka toimivaltaan lapsen asuinpaikka kuuluu, tai jos lapsella ei ole asuinpaikkaa, piirituomioistuin, jonka alueella lapsi oleskelee. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, Bratislavan I piirituomioistuin on toimivaltainen tapauksissa, jotka liittyvät lapsen huoltoon tai tapaamisoikeuteen;

c) jos toimivaltaista tuomioistuinta ei voida määrittää kohdan b perusteella, tuomioistuin, jolla on toimivalta määrätä päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta tai täytäntöönpanovaltuutuksesta. Jos päätös ei edellytä täytäntöönpanoa, toimivalta on yleisellä tuomioistuimella, joka on toimivaltainen tunnustettavan päätöksen kohteena olevaan henkilöön nähden; jos tällaista tuomioistuinta ei ole, toimivaltainen viranomainen on Trnavan piirituomioistuin.

Päivitetty viimeksi: 24/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Suomi

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Toimivaltainen tuomioistuin

Tässä luvussa tarkoitettu sovinto voidaan vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sovinnon osapuolella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos kenelläkään osapuolella ei ole kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, toimivaltainen tuomioistuin on Helsingin käräjäoikeus. Tiedot toimivaltaisista käräjäoikeuksista on sähköisessä muodossa saatavilla oikeusministeriön ylläpitämillä verkkosivuilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Päivitetty viimeksi: 08/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Ruotsi

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ovat piirituomioistuimet (tingsrätterna). Se, mikä piirituomioistuin on toimivaltainen, riippuu siitä, missä sovittelun tuloksena syntynyt sopimus on tehty. Jos toimivaltaista tuomioistuinta ei löydy tämän säännön mukaisesti (jos esimerkiksi sopimus on tehty Ruotsin ulkopuolella), toimivaltainen viranomainen on Värmlannin piirituomioistuin. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus on osoitettava piirituomioistuimelle, jonka tuomiopiirin alueella jommallakummalla osapuolella on vakinainen asuinpaikka.

Jos kummankaan osapuolen vakinainen asuinpaikka ei ole Ruotsissa, toimivaltainen tuomioistuin on Värmlannin piirituomioistuin.

Värmlands tingsrätt
Postiosoite: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Puh.: + 46 (0)54 14 84 00
Faksi: + 46 (0)54 18 47 35
S-posti: varmlands.tingsratt@dom.se

Päivitetty viimeksi: 26/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Englanti ja Wales

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Jos sovittelulla aikaansaatua rajatylittävää sopimusta ei ole aikaisemmin julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi missään muussa EU:n jäsenvaltiossa, sen täytäntöönpanoa Englannissa ja Walesissa haetaan seuraavasti:

• Jos hakija on jo asianosaisena Englannissa tai Walesissa sijaitsevassa tuomioistuimessa vireillä olevassa, soviteltavaan asiaan liittyvässä menettelyssä, hakemus jätetään kyseiseen tuomioistuimeen.

• Jos hakija ei ole asianosaisena Englannissa tai Walesissa sijaitsevassa tuomioistuimessa vireillä olevassa menettelyssä, ja sovittelu koskee siviili- tai kauppaoikeudellista (muttei perheoikeudellista) asiaa, sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa haetaan joko High Court -tuomioistuimelta tai sellaiselta jäljempänä luetellulta siviilioikeudellisia asioita käsittelevältä tuomioistuimelta, joka olisi toimivaltainen käsittelemään asian, jos se käsiteltäisiin oikeudenkäyntimenettelyssä (sovittelun sijasta). Hakemuksen voi esimerkiksi jättää sen tuomiopiirin tuomioistuimeen, jonka alueella yhdellä tai useammalla asianosaisella on kotipaikka, tai silloin kun soviteltava asia koskee maaomaisuutta, sen tuomiopiirin tuomioistuimeen, jossa maaomaisuus sijaitsee.

• Jos sovittelu koskee perheoikeudellista asiaa ja jos hakija ei ole asianosaisena siihen liittyvässä, Englannissa tai Walesissa sijaitsevassa tuomioistuimessa vireillä olevassa menettelyssä, hakemus jätetään perheoikeudellisia asioita käsittelevään tuomioistuimeen, joka olisi toimivaltainen käsittelemään asian, jos se käsiteltäisiin oikeudenkäyntimenettelyssä (sovittelun sijasta). Koska tuomioistuimen toimivalta perheoikeudellisissa asioissa määräytyy kiistan kohteen tai sopimuksen sisällön perusteella, asianosaisten on käännyttävä sellaisen tuomiopiirin tuomioistuimen puoleen, jossa yhdellä tai useammalla asianosaisella on kotipaikka. Vaihtoehtoisesti asianosaiset voivat hakea lainopillista apua oikeuspaikan valintaan omalta asianajajaltaan Englannissa tai Walesissa.

Jos tavoitteena on panna Englannissa ja Walesissa täytäntöön sovittelulla aikaansaatu rajatylittävä sopimus, joka on aikaisemmin julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi joissain muussa EU:n jäsenvaltiossa, sen täytäntöönpanoa haetaan seuraavissa säädöksissä vahvistettuja menettelyjä noudattaen:

Siviili- ja kauppaoikeudellisissa (muttei perheoikeudellisissa) asioissa hakemus voidaan jättää ainoastaan High Courtiin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2012 annetun asetuksen (EU) N:o 1215/2012 mukaisesti.

Perheoikeudellisissa asioissa:

i. noudatetaan edellä mainittua 12 päivänä joulukuuta 2012 annettua asetusta (EU) N:o 1215/2012 ja/tai

ii. noudatetaan tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa 27 päivänä marraskuuta 2003 annettua asetusta (EY) N:o 2201/2003.

Päivitetty luettelo toimivaltaisista tuomioistuimista: Court and Tribunal Finder

Päivitetty viimeksi: 12/04/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Pohjois-Irlanti

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa Pohjois-Irlannissa haetaan seuraavasti:

• Jos täytäntöönpanon hakija ei vielä ole asianosaisena missään menettelyssä, sopimuksen täytäntöönpanoa haetaan joko High Courtilta tai miltä tahansa muulta tuomioistuimelta (ks. oheinen linkki).

• Jos täytäntöönpanon hakija on jo asianosaisena Pohjois-Irlannissa sijaitsevassa tuomioistuimessa vireillä olevassa menettelyssä, sopimuksen täytäntöönpanoa haetaan siltä tuomioistuimelta, jossa asia on vireillä.

Luettelo tuomioistuimista löytyy palvelusta Courts and Tribunals

Päivitetty viimeksi: 25/02/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Skotlanti

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Vuonna 2011 annetuilla rajatylittävää sovittelua (Skotlannissa) koskevilla säädöksillä pannaan täytäntöön direktiivi 2008/52/EY tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla.  Direktiivi mahdollistaa sovittelulla aikaansaatujen sopimusten vahvistamisen täytäntöönpanokelpoisiksi.  Skotlantilaisia säädöksiä sovelletaan rajatylittäviin riita-asioihin (toisin sanoen silloin kun vähintään yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka eri jäsenvaltiossa kuin toisella asianosaisella) tietyissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa Skotlannissa haetaan seuraavasti:

 • Pyydetään Court of Session tai Sheriff Court ‑tuomioistuinta ottamaan sopimus käsiteltäväksi,  jotta siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös.
 • Vaihtoehtoisesti self-proving kirjallinen sopimus (skotlantilainen asiakirja, jonka todistusvoimaisuutta ei tarvitse erikseen todistaa) voidaan kirjata täytäntöönpanoa varten julkiseen Books of Council and Session ‑rekisteriin tai Sheriff courtin rekisteriin.  Asiakirjan kirjaamista Books of Council and Session ‑rekisteriin on pyydettävä Skotlannin rekisterinpitäjältä Keeper of the Registers of Scotland.  Lisätietoja rekisteristä löytyy linkistä. Kun sopimus rekisteröidään täytäntöönpanoa varten, siitä tulee virallisesti oikeaksi vahvistettu asiakirja.

Tuomioistuimen hyväksymät sopimukset tai kumpaan tahansa edellä mainittuun rekisteriin kirjatut sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia EU:n muissa jäsenvaltioissa.

Päivitetty viimeksi: 17/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sovittelu - Gibraltar

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Pyynnöt menettelyllä aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi osoitetaan Gibraltarin korkeimman oikeuden kirjaajalle (Registrar of the Supreme Court):

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Puhelin: + 350 2007 8808
Faksi: + 350 2007 7118

Päivitetty viimeksi: 20/03/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.