Sovittelu

Direktiiviä 2008/52/EY koskevat kansalliset tiedot


Yleisiä tietoja

Tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21 päivänä toukokuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston Linkki avautuu uuteen ikkunaandirektiivillä 2008/52/EY pyritään parantamaan vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta ja edesauttamaan riitojen sovinnollista ratkaisua edistämällä sovittelun käyttöä ja varmistamalla, että sovittelu ja tuomioistuinkäsittely ovat tasapainoisessa suhteessa toisiinsa.

Toimivaltaisia viranomaisia ovat direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan viranomaiset, joilla on toimivalta vastaanottaa hakemuksia, joissa pyydetään sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön vahvistamista täytäntöönpanokelpoiseksi.

Direktiiviä sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa direktiivin soveltamisesta.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkki

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 19/02/2019

Sovittelu - Belgia


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta panna tarvittaessa täytäntöön sovittelulla aikaansaatu sopimus, ovat rauhantuomari, summaarisen menettelyn tuomari (politierechter), alioikeus, kauppatuomioistuin, alempi työtuomioistuin, muutoksenhakutuomioistuin, ylempi työtuomioistuin ja nopeutetussa menettelyssä tuomioistuimen presidentti.

Ainoa ”muu toimivaltainen viranomainen”, joka tarvittaessa voi panna sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöön, on notaari, notaarin ammatin harjoittamisesta 16 päivänä maaliskuuta 1803 annetun lain 19 §:n 1 momentin nojalla.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 28/07/2017

Sovittelu - Bulgaria


Kansallista LainsäädäntöäPDF(1069 Kb)bg


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Viranomaisia, joilla on direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimivalta vastaanottaa hakemuksia, ovat piirituomioistuimet (rayonen sad).

Sovittelua koskevan lain (Zakon za mediatsiata) 18 §:n (joka koskee sopimuksen vahvistamista täytäntöönpanokelpoiseksi) 1 momentin mukaisesti riita-asian sovittelussa aikaansaatu sopimus vastaa tuomioistuimessa tehtyä sovintoa, ja sille on saatava piirituomioistuimen hyväksyntä.

Sovittelua koskevan lain 18 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin hyväksyy sopimuksen sen jälkeen kun osapuolet ovat ensin vahvistaneet sen, edellyttäen, että sopimus ei ole lain tai hyvien tapojen vastainen.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 04/01/2019

Sovittelu - Tšekki


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamiseksi toimivaltaisia viranomaisia Tšekissä ovat

– kaikki piirituomioistuimet (okresní soud) asioissa, joiden osalta näillä tuomioistuimilla on asiallinen toimivalta kansallisen prosessioikeuden säännösten nojalla
– kaikki aluetuomioistuimet (krajský soud) asioissa, joiden osalta näillä tuomioistuimilla on asiallinen toimivalta kansallisen prosessioikeuden säännösten nojalla
– kaikki notaarit.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/08/2018

Sovittelu - Saksa


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovintosopimuksen luonteesta riippuu, mille viranomaiselle täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus toimitetaan. Näiden sopimusten täytäntöönpanoon sovelletaan yleisiä sääntöjä.

Sovintosopimuksen täytäntöönpano Saksassa edellyttää, että se on tehty tuomioistuimessa tai että tuomioistuin on hyväksynyt sen (siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung eli ZPO) 794 §:n 1 momentin 1 kohta, perheoikeudellisissa ja riidattomissa asioissa noudatettavaa menettelyä koskevan lain (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG) 86 §:n 1 momentin 2 kohta ja 156 §:n 1 momentin 2 kohta; 86 §:n 3 kohta ja 36 §).

Tätä varten sovintosopimus on laadittava notaarin antaman täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan (siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 5 kohta ja 797 §; FamFG:n 86 §:n 1 momentin 3 kohta ja siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 5 kohta), lastensuojeluviraston (Jugendamt) antaman, elatusapua koskevan täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan (sosiaaliturvalain kahdeksas osa, lasten ja nuorten suojelu (Sozialgesetzbuch, Achtes Buch, Kinder- und Jugendhilfe, (SGB VIII)), asianajajien välillä tehdyn, täytäntöönpanokelpoiseksi julistetun sovintoratkaisun (siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 4b kohta, 796a § ja 796b §) tai hyväksytyn sovitteluelimen antaman täytäntöönpanokelpoisen sovintoratkaisun (siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 1 kohta ja 797a §) perusteella. Toimivaltaisia viranomaisia ovat tuomioistuimet, joilla on yleisten sääntöjen mukaan toimivalta, tai notaarit tai sovitteluelimen toimipaikan alioikeus.

Jos sovintosopimuksessa on muotovirhe, minkä vuoksi se ei ole täytäntöönpanokelpoinen, sen sisällön vahvistamista on haettava tuomioistuimelta, jolla on yleisten sääntöjen mukaan toimivalta. Kyseinen tuomioistuin voi määrätä sopimuksen täytäntöönpantavaksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 04/10/2016

Sovittelu - Viro


Sovitteludirektiivi 2008/52/EY on saatettu osaksi Viron lainsäädäntöä Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelulailla.


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi vahvistamista koskeva hakemus tehdään sille käräjäoikeudelle (maakohus), jonka tuomiopiirissä sovittelu tapahtui.

Joissakin tapauksissa myös notaareilla on toimivalta vahvistaa sovittelulla aikaansaatu sopimus täytäntöönpanokelpoiseksi. Notaarien yhteystietoja voi hakea sivulta Kuinka löydän notaarin.

Jos riita-asia koskee lapsia, osapuolet voivat tehdä hakemuksen kuntaviranomaisille, jotka ohjaavat heidät tarvittaessa kunnan rahoittamaan maksuttomaan perhesovitteluun.

Sovittelulain mukainen sovittelu on maksullista. Maksusta sovitaan sovittelijan ja osapuolten välillä. Sovittelijoiden liiton (Lepitajate Ühing) verkkosivuston mukaan vuonna 2013 yhden perhesovittelutapaamisen hinta oli 60 euroa. Maksu jaetaan tasan osapuolten kesken.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 22/05/2019

Sovittelu - Irlanti


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

1. Jos tuomioistuin, jossa kanne on nostettu, ehdottaa osapuolille sovittelua, ja tämä sovittelu johtaa sopimukseen, kyseisellä tuomioistuimella on toimivalta vastaanottaa sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamista koskeva hakemus.

2. Kaikissa muissa tapauksissa viranomainen, jolla on toimivalta vastaanottaa täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamista koskevia hakemuksia, on Master of the High Court.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 09/04/2018

Sovittelu - Kreikka


Kansallista LainsäädäntöäPDF(312 Kb)el


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamispyyntöjen vastaanottamiseksi toimivaltainen viranomainen on sen tuomiopiirin, jonka alueella sovittelu tapahtui, yhden tuomarin kokoonpanossa toimivan alioikeuden kirjaamo.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 19/10/2015

Sovittelu - Espanja


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Toimivaltainen tuomioistuin Espanjassa on sovittelusopimuksen vahvistanut tuomioistuin, kun sovittelu aloitettiin oikeudenkäynnin kuluessa, tai sen alueen alioikeus, jossa sovittelusopimus allekirjoitettiin, kun sopimus vahvistettiin sovittelumenettelyssä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2019

Sovittelu - Ranska


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelulla aikaansaatu sopimus voidaan vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi siinä tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen tutkimaan pääasian.

Julkiset Linkki avautuu uuteen ikkunaannotaarit, jotka toimivat sovittelijoina, voivat vahvistaa sovittelulla aikaansaadut sopimukset täytäntöönpanokelpoisiksi edellyttäen, että sopimus on tehty heidän läsnä ollessaan ja he ovat antaneet sitä koskevan täytäntöönpanomääräyksen.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2018

Sovittelu - Kroatia


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Kroatiassa seuraavat viranomaiset ovat toimivaltaisia vastaanottamaan 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja pyyntöjä:

- kauppatuomioistuinten tuomiovaltaan kuuluvissa asioissa:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Linkki avautuu uuteen ikkunaanured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

- muissa asioissa:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Linkki avautuu uuteen ikkunaanzszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 23/05/2019

Sovittelu - Italia


Kansallista LainsäädäntöäPDF(476 Kb)it


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Euroopan parlamentin ja neuvoston 21. toukokuuta 2008 antaman direktiivin 2008/52/EY 6 artiklan 3 kohdassa vaadittujen tietojen osalta on huomattava, että Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 28/2010 12 §:n 1 momentin mukaan mainitun direktiivin 2 artiklassa tarkoitetuissa rajatylittävissä riidoissa sopimuspöytäkirjan hyväksyy sen tuomiopiirin tuomioistuimen puheenjohtaja, jossa sopimus on pantava täytäntöön.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/05/2019

Sovittelu - Kypros


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Kyproksen tasavalta on nimennyt piirituomioistuimet (District Courts) toimivaltaisiksi ottamaan vastaan hakemuksia 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/04/2019

Sovittelu - Latvia


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Tämän artiklan täytäntöönpanon osalta Latvian viranomaiset vahvistavat, että Latvian tasavallassa alioikeus (käräjäoikeus) vastaanottaa pyynnöt sovittelulla aikaansaatujen kirjallisten sopimusten määräämisestä täytäntöönpanokelpoisiksi. Nämä sopimukset voidaan määrätä täytäntöönpanokelpoisiksi ainoastaan siltä osin, kuin tästä mahdollisuudesta säädetään tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 1215/2012. Ennen 10. tammikuuta 2015 vireille tulleisiin menettelyihin sovelletaan kuitenkin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 44/2001.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 06/02/2019

Sovittelu - Liettua


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelumenettelyn käyttämisestä riita-asioissa 15 päivänä heinäkuuta 2008 annetun lain 6 §:n 3 momentin mukaan tilanteissa, joissa sovittelulla ratkaistava riita ei ole samanaikaisesti tuomioistuimen ratkaistavana, ratkaisuehdotus voidaan riidan osapuolten yhteisestä pyynnöstä esittää tuomioistuimelle vahvistettavaksi siviiliprosessilain XXXIX luvun mukaisessa yksinkertaisessa menettelyssä. Vahvistuspyyntö on esitettävä sellaisen tuomioistuinpiirin alioikeudessa, jonka alueella jokin riidan osapuolista asuu tai jonka alueella osapuolella on rekisteröity toimipaikka.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 13/06/2018

Sovittelu - Luxemburg


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Direktiivin 2008/52/EY 6 artiklan mukaisesti tehty hakemus on toimitettava sen piirituomioistuimen (tribunal d’arrondissement) presidentille, jonka tuomiopiirissä sen henkilön kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sijaitsee, jota vastaan sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa haetaan. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Luxemburgissa, hakemus toimitetaan sen piirituomioistuimen presidentille, jonka tuomiopiirissä sovittelulla aikaansaatu sopimus pannaan täytäntöön.

Osoitteet:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/01/2019

Sovittelu - Unkari


Kansallista LainsäädäntöäPDF(1648 Kb)hu


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Osapuolet voivat vahvistuttaa sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi. Osapuolet voivat pyytää tuomioistuinta tai julkista notaaria (közjegyző) vahvistamaan sopimuksen tuomioistuimen päätöksellä tai sisällyttämään sopimuksen viralliseksi todistettuun asiakirjaan (közokirat), joka voidaan julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi myöhemmin.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 27/03/2017

Sovittelu - Malta


Kansallista LainsäädäntöäPDF(146 Kb)mt


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Maltan lakien 474 luvussa olevan sovittelulain mukaisesti riidan osapuolet voivat yhdessä pyytää, että sovittelun tuloksena saavutetun kirjallisen sovinnon sisältö todetaan täytäntöönpanokelpoiseksi Maltan lakien 12 luvussa olevan siviiliprosessilain määräysten mukaisesti. Yksikin osapuoli voi tätä pyytää, jos toinen osapuoli siihen nimenomaisesti suostuu. Sovinnon sisältö katsotaan täytäntöönpanokelpoiseksi, paitsi jos se jossain yksittäistapauksessa on kansallisen lain vastainen. Sovinnon sisällön määräämisestä täytäntöönpanokelpoiseksi päättää tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen tuomiossaan, päätöksessään tai antamassaan alkuperäisessä asiakirjassa sen maan lakien mukaisesti, jossa pyyntö on tehty. Eri tuomioistuinten toimivallasta ks. Maltan lakien 12 luku. Toimivaltainen viranomainen on Maltan sovittelukeskus (Ċentru ta' Medjazzjoni għal Malta), osoite Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/07/2016

Sovittelu - Alankomaat


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Seuraavilla tuomioistuimilla tai muilla viranomaisilla on toimivalta ottaa vastaan direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja hakemuksia:

I Tuomioistuimet

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Osapuolten välillä sovittelussa aikaansaatu sopimus voidaan osapuolten hakemuksesta vahvistaa notaarin asiakirjalla, joka on Alankomaissa täytäntöönpanokelpoinen siviiliprosessilain (Rv) 430 §:n 1 momentin nojalla.

Seuraavan linkin kautta löytyvät kaikki Alankomaiden notaarintoimistojen yhteystiedot: Kuinka löydän notaarin


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 06/07/2016

Sovittelu - Itävalta


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21 päivänä toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY 6 artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa:

Saadakseen sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen vahvistettua täytäntöönpanokelpoiseksi sovittelun osapuolet voivat kääntyä notaarin (Notar) puoleen. Tällöin ne voivat joko tehdä sopimuksen suoraan notaarin luona tai pyytää notaaria vahvistamaan jo tehdyn kirjallisen sopimuksen viralliseksi asiakirjaksi notaariohjesäännön (Notariatsordnung) 54 §:n mukaisesti Osapuolet voivat myös pyytää mitä tahansa piirituomioistuinta (Bezirksgericht) vahvistamaan siviiliasiassa sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/01/2018

Sovittelu - Puola


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Viranomainen, jolla on toimivalta ottaa vastaan hakemukset sovittelussa aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamiseksi, on siviiliprosessilain 18313 artiklan nojalla:

- asiaa käsittelevä tuomioistuin, jos sovitteluun on päädytty tuomioistuimen kehotuksesta,

- jos asia on soviteltu tuomioistuimen ulkopuolella (sopimuksen perusteella), toimivalta kuuluu sille tuomioistuimelle, joka olisi toimivaltainen käsittelemään asian yleisen tai yksinomaisen toimivallan perusteella, ks. siviiliprosessilain 28–30 ja 38–42 §. Käytännössä tämä tarkoittaa sen paikkakunnan tuomioistuinta, jossa on velallisen asuin- tai toimipaikka tai jossa esimerkiksi kiinteistö sijaitsee. Kun kyseessä ovat vanhempien ja lasten väliset suhteet, toimivaltainen on velkojan asuinpaikan tuomioistuin.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 13/06/2019

Sovittelu - Portugali


Kansallista LainsäädäntöäPDF(263 Kb)pt


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelusta annetun direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on se tuomioistuin, jolla on lain nro 29/2013 14 §:n 2 momentin mukaan asiallinen toimivalta riita-asiassa. Kyseisessä laissa säädetään sovitteluun Portugalissa sovellettavista yleisperiaatteista sekä siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden sovitteluun, sovittelijoihin ja julkiseen sovitteluun sovellettavasta oikeudellisesta kehyksestä.

Siviiliprosessilain 64 ja 65 §:ssä on sääntöjä asiallisesta toimivallasta. Sen 64 §:ssä säädetään, että tuomioistuimilla on toimivalta asioissa, jotka eivät kuulu muiden tuomioistuinten toimivaltaan, ja sen 65 §:ssä säädetään, että tuomioistuinjärjestelmää koskevat lait määräävät sen, mitkä asiat kuuluvat asiasisältönsä perusteella erityistuomioistuinten ja -jaostojen toimivaltaan.

Tuomioistuinjärjestelmästä säädetään 26. elokuuta 2013 annetussa laissa nro 62/2013, jota on muutettu 24. lokakuuta 2013 annetulla oikaisulla nro 42/2013, 22. joulukuuta 2016 annetulla lailla nro 40-A/2016 sekä 27. maaliskuuta 2014 annetulla asetuksella nro 49/2014, jota on puolestaan muutettu 27. joulukuuta 2016 annetulla asetuksella nro 86/2016.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 29/12/2017

Sovittelu - Romania


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimet tai muut viranomaiset, joilla on toimivalta vastaanottaa 1 ja 2 kohdan mukaisia hakemuksia:

  - alueelliset tuomioistuimet (judecătorie)
  - alioikeudet (tribunal)
  - muutoksenhakutuomioistuimet (curte de apel)
  - korkein oikeus ja kassaatiotuomioistuin (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 28/10/2015

Sovittelu - Slovenia


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetun lain (Slovenian tasavallan virallinen lehti 56/2008, 6.6.2008) 14 §:n 2 momentin mukaan osapuolet voivat sopia, että riita-asiassa tehty sovinto vahvistetaan notaarin antamalla välittömästi täytäntöönpanokelpoisella todistuksella, tuomioistuimen määräyksellä tai välimiesoikeuden ratkaisulla.

1. Välittömästi täytäntöönpanokelpoisen notaarintodistuksen laatiminen:

Välittömästi täytäntöönpanokelpoisen todistuksen laatii notaari (Notaarilain 2 ja 3 artikla, kolmas virallinen konsolidoitu versio, Slovenian tasavallan virallinen lehti 2/2007 virallisissa lehdissä 33/2007 ja 45/2008 julkaistuin muutoksin).

Ajantasaista tietoa notaareista on Slovenian notaarikamarin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanNotarska zbornica Slovenije) verkkosivuilla.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 30/01/2017

Sovittelu - Slovakia


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Seuraavilla viranomaisilla on kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan lain (97/1963) 68 a §:n mukaisesti (menettelysäännöt sellaisina kuin ne ovat muutettuna) toimivalta vastaanottaa direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia hakemuksia edellyttäen, että kyseisessä laissa säädetyt ehdot täyttyvät:

a) avioliittoa koskevissa asioissa Bratislavan aluetuomioistuin (krajský súd);

b) piirituomioistuin (okresný súd), jonka toimivaltaan lapsen asuinpaikka kuuluu, tai jos lapsella ei ole asuinpaikkaa, piirituomioistuin, jonka alueella lapsi oleskelee. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, Bratislavan I piirituomioistuin on toimivaltainen tapauksissa, jotka liittyvät lapsen huoltoon tai tapaamisoikeuteen;

c) jos toimivaltaista tuomioistuinta ei voida määrittää kohdan b perusteella, tuomioistuin, jolla on toimivalta määrätä päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta tai täytäntöönpanovaltuutuksesta. Jos päätös ei edellytä täytäntöönpanoa, toimivalta on yleisellä tuomioistuimella, joka on toimivaltainen tunnustettavan päätöksen kohteena olevaan henkilöön nähden; jos tällaista tuomioistuinta ei ole, toimivaltainen viranomainen on Trnavan piirituomioistuin.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/11/2018

Sovittelu - Suomi


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Toimivaltainen tuomioistuin

Tässä luvussa tarkoitettu sovinto voidaan vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sovinnon osapuolella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos kenelläkään osapuolella ei ole kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, toimivaltainen tuomioistuin on Helsingin käräjäoikeus. Tiedot toimivaltaisista käräjäoikeuksista on sähköisessä muodossa saatavilla oikeusministeriön ylläpitämillä verkkosivuilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2018

Sovittelu - Ruotsi


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ovat piirituomioistuimet (tingsrätterna). Se, mikä piirituomioistuin on toimivaltainen, riippuu siitä, missä sovittelun tuloksena syntynyt sopimus on tehty. Jos toimivaltaista tuomioistuinta ei löydy tämän säännön mukaisesti (jos esimerkiksi sopimus on tehty Ruotsin ulkopuolella), toimivaltainen viranomainen on Värmlannin piirituomioistuin. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus on osoitettava piirituomioistuimelle, jonka tuomiopiirin alueella jommallakummalla osapuolella on vakinainen asuinpaikka.

Jos kummankaan osapuolen vakinainen asuinpaikka ei ole Ruotsissa, toimivaltainen tuomioistuin on Värmlannin piirituomioistuin.

Värmlands tingsrätt
Postiosoite: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Puh.: + 46 (0)54 14 84 00
Faksi: + 46 (0)54 18 47 35
S-posti: varmlands.tingsratt@dom.se


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 29/10/2015

Sovittelu - Englanti ja Wales


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Jos sovittelulla aikaansaatua rajatylittävää sopimusta ei ole aikaisemmin julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi missään muussa EU:n jäsenvaltiossa, sen täytäntöönpanoa Englannissa ja Walesissa haetaan seuraavasti:

• Jos hakija on jo asianosaisena Englannissa tai Walesissa sijaitsevassa tuomioistuimessa vireillä olevassa, soviteltavaan asiaan liittyvässä menettelyssä, hakemus jätetään kyseiseen tuomioistuimeen.

• Jos hakija ei ole asianosaisena Englannissa tai Walesissa sijaitsevassa tuomioistuimessa vireillä olevassa menettelyssä, ja sovittelu koskee siviili- tai kauppaoikeudellista (muttei perheoikeudellista) asiaa, sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa haetaan joko High Court -tuomioistuimelta tai sellaiselta jäljempänä luetellulta siviilioikeudellisia asioita käsittelevältä tuomioistuimelta, joka olisi toimivaltainen käsittelemään asian, jos se käsiteltäisiin oikeudenkäyntimenettelyssä (sovittelun sijasta). Hakemuksen voi esimerkiksi jättää sen tuomiopiirin tuomioistuimeen, jonka alueella yhdellä tai useammalla asianosaisella on kotipaikka, tai silloin kun soviteltava asia koskee maaomaisuutta, sen tuomiopiirin tuomioistuimeen, jossa maaomaisuus sijaitsee.

• Jos sovittelu koskee perheoikeudellista asiaa ja jos hakija ei ole asianosaisena siihen liittyvässä, Englannissa tai Walesissa sijaitsevassa tuomioistuimessa vireillä olevassa menettelyssä, hakemus jätetään perheoikeudellisia asioita käsittelevään tuomioistuimeen, joka olisi toimivaltainen käsittelemään asian, jos se käsiteltäisiin oikeudenkäyntimenettelyssä (sovittelun sijasta). Koska tuomioistuimen toimivalta perheoikeudellisissa asioissa määräytyy kiistan kohteen tai sopimuksen sisällön perusteella, asianosaisten on käännyttävä sellaisen tuomiopiirin tuomioistuimen puoleen, jossa yhdellä tai useammalla asianosaisella on kotipaikka. Vaihtoehtoisesti asianosaiset voivat hakea lainopillista apua oikeuspaikan valintaan omalta asianajajaltaan Englannissa tai Walesissa.

Jos tavoitteena on panna Englannissa ja Walesissa täytäntöön sovittelulla aikaansaatu rajatylittävä sopimus, joka on aikaisemmin julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi joissain muussa EU:n jäsenvaltiossa, sen täytäntöönpanoa haetaan seuraavissa säädöksissä vahvistettuja menettelyjä noudattaen:

Siviili- ja kauppaoikeudellisissa (muttei perheoikeudellisissa) asioissa hakemus voidaan jättää ainoastaan High Courtiin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2012 annetun asetuksen (EU) N:o 1215/2012 mukaisesti.

Perheoikeudellisissa asioissa:

i. noudatetaan edellä mainittua 12 päivänä joulukuuta 2012 annettua asetusta (EU) N:o 1215/2012 ja/tai

ii. noudatetaan tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa 27 päivänä marraskuuta 2003 annettua asetusta (EY) N:o 2201/2003.

Päivitetty luettelo toimivaltaisista tuomioistuimista: Court and Tribunal Finder


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/04/2016

Sovittelu - Pohjois-Irlanti


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa Pohjois-Irlannissa haetaan seuraavasti:

• Jos täytäntöönpanon hakija ei vielä ole asianosaisena missään menettelyssä, sopimuksen täytäntöönpanoa haetaan joko High Courtilta tai miltä tahansa muulta tuomioistuimelta (ks. oheinen linkki).

• Jos täytäntöönpanon hakija on jo asianosaisena Pohjois-Irlannissa sijaitsevassa tuomioistuimessa vireillä olevassa menettelyssä, sopimuksen täytäntöönpanoa haetaan siltä tuomioistuimelta, jossa asia on vireillä.

Luettelo tuomioistuimista löytyy palvelusta Courts and Tribunals


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/02/2019

Sovittelu - Skotlanti


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Vuonna 2011 annetuilla rajatylittävää sovittelua (Skotlannissa) koskevilla säädöksillä pannaan täytäntöön direktiivi 2008/52/EY tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla.  Direktiivi mahdollistaa sovittelulla aikaansaatujen sopimusten vahvistamisen täytäntöönpanokelpoisiksi.  Skotlantilaisia säädöksiä sovelletaan rajatylittäviin riita-asioihin (toisin sanoen silloin kun vähintään yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka eri jäsenvaltiossa kuin toisella asianosaisella) tietyissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa Skotlannissa haetaan seuraavasti:

 • Pyydetään Court of Session tai Sheriff Court ‑tuomioistuinta ottamaan sopimus käsiteltäväksi,  jotta siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös.
 • Vaihtoehtoisesti self-proving kirjallinen sopimus (skotlantilainen asiakirja, jonka todistusvoimaisuutta ei tarvitse erikseen todistaa) voidaan kirjata täytäntöönpanoa varten julkiseen Books of Council and Session ‑rekisteriin tai Sheriff courtin rekisteriin.  Asiakirjan kirjaamista Books of Council and Session ‑rekisteriin on pyydettävä Skotlannin rekisterinpitäjältä Keeper of the Registers of Scotland.  Lisätietoja rekisteristä löytyy linkistä. Kun sopimus rekisteröidään täytäntöönpanoa varten, siitä tulee virallisesti oikeaksi vahvistettu asiakirja.

Tuomioistuimen hyväksymät sopimukset tai kumpaan tahansa edellä mainittuun rekisteriin kirjatut sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia EU:n muissa jäsenvaltioissa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 05/09/2018

Sovittelu - Gibraltar


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Pyynnöt menettelyllä aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi osoitetaan Gibraltarin korkeimman oikeuden kirjaajalle (Registrar of the Supreme Court):

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Puhelin: + 350 2007 8808
Faksi: + 350 2007 7118


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/03/2017