Mediacja

Informacje krajowe dotyczące dyrektywy nr 2008/52/WE


Informacje ogólne

Link otworzy się w nowym oknieDyrektywa 2008/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych ma na celu ułatwienie dostępu do alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz promowanie polubownego rozwiązywania sporów przez zachęcanie do korzystania z mediacji oraz przez zapewnienie wyważonej relacji między mediacją a postępowaniem sądowym.

Właściwe organy zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy to organy właściwe do przyjmowania wniosków o możliwość nadania pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji klauzuli wykonalności.

Dyrektywę stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

W europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” można znaleźć informacje dotyczące stosowania dyrektywy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Przydatna strona

Link otworzy się w nowym oknieARCHIWALNA strona europejskiego atlasu sądowego (zamknięta 30 września 2017 r.)


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2019

Mediacja - Belgia


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

„Sądami” właściwymi do nadania, w razie potrzeby, klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji są: sędzia pokoju, sędzia (politierechter), sąd pierwszej instancji, sąd gospodarczy, trybunał ds. zatrudnienia, sąd odwoławczy, sąd ds. pracy oraz prezes sądu w postępowaniu incydentalnym.

Jedynym „innym organem”, który może, w razie potrzeby, nadać ugodzie zawartej w drodze mediacji klauzulę wykonalności jest notariusz, na podstawie art. 19 ust. 1 belgijskiej ustawy o notariacie z 16 marca 1803r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 28/07/2017

Mediacja - Bułgaria


Prawodawstwa krajowegoPDF(1069 Kb)bg


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organami właściwymi do przyjmowania wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy są sądy rejonowe.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o mediacji zatytułowanego „Wykonalność ugód” ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym ma tę samą moc co ugoda sądowa, przy czym podlega zatwierdzeniu przez sąd rejonowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o mediacji sąd zatwierdza ugodę po jej uzgodnieniu przez strony, o ile nie jest ona sprzeczna z ustawą bądź zasadami współżycia społecznego.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/01/2019

Mediacja - Czechy


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W Republice Czeskiej organami właściwymi do przyjmowania wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy, są:

- wszystkie sądy rejonowe (okresní soudy) w sprawach, w których zgodnie z krajowym prawem procesowym sądy te mają właściwość rzeczową;
- wszystkie sądy okręgowe (krajské soudy) w sprawach, w których zgodnie z krajowym prawem procesowym sądy te mają właściwość rzeczową;
- wszyscy notariusze.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 30/07/2019

Mediacja - Niemcy


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organami właściwymi do przyjmowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności są różne podmioty w zależności od rodzaju ugody zawartej w drodze mediacji. Kwestię wykonalności ugód zawartych w drodze mediacji regulują przepisy ogólne.

Oznacza to, że w Niemczech ugoda zawarta w drodze mediacji może zostać wykonana jedynie wówczas, gdy została zawarta w postępowaniu sądowym lub została zatwierdzona przez sąd (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, art. 794 ust. 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego (ZPO); art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz art. 156 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach rodzinnych i niespornych (FamFG); art. 86 ust. 1 pkt 3 oraz art. 36 FamFG); na podstawie aktów notarialnych podlegających wykonaniu (vollstreckbare notarielle Urkunden, art. 794 ust. 1 pkt 5 oraz art. 797 ZPO, art. 86 ust. 1 pkt 3 FamFG, art. 794 ust. 1 pkt 5 ZPO) lub instrumentów podlegających wykonaniu wydanych przez Urząd ds. Dzieci i Młodzieży dotyczących świadczeń alimentacyjnych (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, art. 59 ust. 1, zdanie pierwsze, pkt 3 i 4, oraz art. 60 część VIII kodeksu praw socjalnych (SGB)), bądź na podstawie podlegających wykonaniu ugód sporządzonych przez prawników (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, art. 794 ust. 1 pkt 4b, art. 796a i 796b ZPO) lub też na podstawie podlegającej wykonaniu ugody zawartej przed uznanym podmiotem zajmującym się rozwiązywaniem sporów (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, art. 794 ust. 1 pkt 1 oraz art. 797a ZPO). Właściwość przysługuje sądom bądź notariuszom zgodnie z przepisami ogólnymi lub sądowi właściwemu dla miejscowości, w której znajduje się biuro podmiotu zajmującego się rozstrzyganiem sporów.

Jeżeli ugoda nie została prawidłowo sporządzona, a zatem ze względu na uchybienia formalne nie przysługuje jej przymiot wykonalności, jej treść należy przedstawić w sądzie, który jest właściwy w danej sprawie zgodnie z przepisami ogólnymi. Sąd ten może następnie zarządzić wykonanie tej ugody.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2016

Mediacja - Estonia


Dyrektywa w sprawie mediacji 2008/52/WE została wprowadzona do porządku krajowego Link otworzy się w nowym oknieustawą o polubownym rozstrzyganiu sporów.


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie pisemnej zawartej w postępowaniu mediacyjnym należy wnieść do sądu rejonowego w okręgu, w którym przeprowadzono mediację. W niektórych przypadkach ugodę zawartą w drodze mediacji może zatwierdzić notariusz; w następstwie dokonania przez niego tej czynności ugoda podlega wykonaniu. Aby znaleźć dane kontaktowe notariuszy, należy kliknąć na link „ Znajdź notariusza”.

Jeżeli spór dotyczy dzieci, strony mogą się zwrócić do lokalnych organów, które skierują je do służb zajmujących się mediacją w sprawach rodzinnych finansowanych przez te organy, o ile zachodzi potrzeba skorzystania z ich usług. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Na podstawie ustawy o polubownym rozstrzyganiu sporów mediacja nie jest bezpłatna. Strony i mediator uzgadniają między sobą wysokość opłaty za jej przeprowadzenie. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Stowarzyszenia Mediatorów w 2013 r. sesja mediacji rodzinnej kosztowała 60 EUR. Strony ponoszą koszty mediacji po połowie.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 22/05/2019

Mediacja - Irlandia


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

1. Jeśli sąd, do którego została wniesiona sprawa, zachęci strony do skorzystania z mediacji i w wyniku mediacji zostanie zawarta ugoda, sąd ten jest właściwy do przyjęcia wniosku o nadanie takiej ugodzie klauzuli wykonalności.

2. W innych przypadkach organem właściwym do przyjmowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności jest Master of the High Court.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/11/2019

Mediacja - Grecja


Prawodawstwa krajowegoPDF(312 Kb)el


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organem właściwym do przyjmowania wniosków zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy jest sekretariat sądu pierwszej instancji orzekającego w składzie jednoosobowym (Μονομελούς Πρωτοδικείου) dla okręgu, w którym prowadzono mediację.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 02/12/2019

Mediacja - Hiszpania


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Sądami właściwymi w Hiszpanii w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności ugodom zawartym w drodze mediacji prowadzonych w okresie, w którym toczy się postępowanie, są sądy, które zatwierdziły ugodę, a w sprawach, w których doszło do zawarcia ugody po postępowaniu mediacyjnym, sądy pierwszej instancji właściwe dla miejsca zawarcia ugody.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Mediacja - Francja


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Sądami właściwymi do nadawania klauzul wykonalności ugodom zawartym w drodze mediacji są sądy właściwe rzeczowo do rozpoznania sprawy.

Link otworzy się w nowym oknieNotariusz, działający w charakterze mediatora, może stwierdzić wykonalność ugody zawartej w drodze mediacji, jeśli dana ugoda została zawarta przed nim i jeśli nadał jej klauzulę wykonalności.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 27/09/2019

Mediacja - Chorwacja


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W Chorwacji organami właściwymi do przyjmowania wniosków na podstawie art. 6.ust. 1. i ust. 2. są:

- w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Link otworzy się w nowym oknieured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Link otworzy się w nowym okniehttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

- w innych sprawach:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Link otworzy się w nowym okniezszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/05/2019

Mediacja - Włochy


Prawodawstwa krajowegoPDF(476 Kb)it


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W odniesieniu w szczególności do informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy wspólnotowej, należy podkreślić, że zgodnie z art. 12 ust. 1 Link otworzy się w nowym okniedekretu legislacyjnego nr 28/2010 w sporach o charakterze transgranicznym, o których mowa w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r., pisemną ugodę zatwierdza prezes sądu, w którego okręgu ma ona zostać wykonana.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2019

Mediacja - Cypr


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Republika Cypryjska wskazała sądy rejonowe jako sądy właściwe do przyjmowania wniosków zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/04/2019

Mediacja - Łotwa


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W odniesieniu do wdrożenia tego artykułu władze łotewskie niniejszym informują, że w Republice Łotewskiej wnioski o nadanie klauzuli wykonalności ugodom zawartym w drodze mediacji rozpatrują sądy rejonowe (miejskie). Jednocześnie władze łotewskie niniejszym informują, że sporządzonym na piśmie ugodom zawartym w drodze mediacji można nadać klauzulę wykonalności jedynie w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych lub w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych wszczętych przed dniem 10 stycznia 2015 r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/02/2019

Mediacja - Litwa


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych w Republice Litewskiej, przyjętej w dniu 15 lipca 2008 r., jeśli spór poddany pod rozstrzygnięcie w drodze mediacji nie jest jednocześnie przedmiotem postępowania sądowego, ugodę można przedstawić sądowi do zatwierdzenia w trybie uproszczonym, o którym mowa w rozdziale XXXIX kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej, na wspólny wniosek stron sporu. Wniosek o zatwierdzenie ugody wnosi się do sądu rejonowego wybranego przez strony sporu w okręgu, w którym jedna ze stron sporu ma miejsce zamieszkania lub w którym znajduje się jej siedziba.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/10/2019

Mediacja - Luksemburg


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Wniosek, o którym mowa w art. 6 dyrektywy 2008/52/WE, składa się do prezesa sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub, w braku miejsca zamieszkania, miejsca stałego pobytu osoby, przeciwko której dochodzi się wykonania ugody zawartej w drodze mediacji. Jeśli osoba ta nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca stałego pobytu w Luksemburgu, wniosek składa się do prezesa sądu rejonowego, właściwego dla miejsca wykonania ugody zawartej w drodze mediacji.

Adresy:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 14/01/2019

Mediacja - Węgry


Prawodawstwa krajowegoPDF(1648 Kb)hu


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Strony mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji. Mogą one zwrócić się do sądu o zatwierdzenie ugody w drodze postanowienia, bądź do notariusza (közjegyző) o włączenie ugody do treści dokumentu urzędowego(közokirat), którym następnie można nadać klauzulę wykonalności.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2017

Mediacja - Malta


Prawodawstwa krajowegoPDF(146 Kb)mt


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 474 Zbioru praw Malty obydwie strony lub jedna z nich, za wyraźną zgodą strony przeciwnej, mogą złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w wyniku mediacji na podstawie przepisów rozdziału 12 Zbioru praw Malty – kodeks organizacji i postępowania cywilnego. Treść takiej ugody będzie wykonalna, o ile w konkretnym przypadku nie jest ona sprzeczna z przepisami prawa krajowego. Klauzulę wykonalności może nadać sąd lub inny właściwy organ w orzeczeniu sądowym, decyzji lub dokumencie urzędowym, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek o jej nadanie. Właściwość poszczególnych sądów została określona w rozdziale 12 Zbioru praw Malty. Organem właściwym jest Maltański Ośrodek Mediacji, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 14/07/2016

Mediacja - Niderlandy


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Następujące sądy lub inne organy są właściwe do przyjmowania wniosków złożonych zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2:

I Sądy:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Na wniosek stron można włączyć ugodę zawartą przez strony do aktu notarialnego, który może zostać następnie wykonany w Niderlandach na podstawie art. 430 ust. 1 niderlandzkiego kodeksu postępowania cywilnego.

Wykaz adresów kancelarii notarialnych w Niderlandach jest dostępny na stronie: Znajdź notariusza


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/07/2016

Mediacja - Austria


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych podaje się następujące informacje.

Jeżeli wolą stron postępowania mediacyjnego jest, aby ich pisemne porozumienie osiągnięte w tym postępowaniu stało się tytułem wykonawczym, mają one możliwość udać się do notariusza (Notar), przed którym mogą one zawrzeć takie porozumienie w formie aktu notarialnego albo zgodnie z § 54 ustawy o ustroju notariatu (Notariatsordnung) przedstawić notariuszowi gotowy tekst porozumienia celem nadania mu waloru aktu urzędowego. Alternatywnie strony mogą udać się do dowolnego sądu rejonowego (Bezirksgericht) w celu zawarcia ugody, której treść stanowić będzie wypracowane przez nie w postępowaniu mediacyjnym pisemne porozumienie w sprawie cywilnej.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/01/2018

Mediacja - Polska


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organem właściwym do przyjmowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie pisemnej zawartej w drodze mediacji jest, na podstawie art. 18313 Kodeks postępowania cywilnego:

- w przypadku mediacji ze skierowania sądu - sąd rozpoznający sprawę,

- w przypadku mediacji pozasądowej (umownej) - sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej, tj. określonej w art. 28-30 oraz 38-42 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to sąd miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika lub np. miejsca położenia nieruchomości. W stosunkach między rodzicami a dziemi jest to sąd miejsca zamieszkania wierzyciela.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 13/06/2019

Mediacja - Portugalia


Prawodawstwa krajowegoPDF(249 KB)pt


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Na potrzeby art. 6 ust. 3 dyrektywy dotyczącej mediacji sądem właściwym jest sąd, któremu przysługuje właściwość rzeczowa do rozpoznawania określonego rodzaju spraw na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy nr 29/2013 określającej ogólne zasady postępowania mediacyjnego w Portugalii oraz wprowadzającej rozwiązania prawne regulujące mediację w postępowaniu cywilnym i handlowym, zawód mediatora oraz mediację publiczną.

Właściwość rzeczowa jest wskazana w art. 64 i art. 65 kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł 64 przewiduje, że sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy, gdy właściwość nie przysługuje innemu sądowi, natomiast art. 65 stanowi, że przepisy dotyczące właściwości określają, które sprawy, ze względu na ich przedmiot, wchodzą w zakres właściwości sądów i wydziałów szczególnych.

Na regulacje o właściwości sądów składają się ustawa nr 62/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r., zmieniona aktem wprowadzającym sprostowanie nr 42/2013 z dnia 24 października 2013 r. i zmieniona ustawą nr 40-A/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz dekret z mocą ustawy nr 49/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniony dekretem z mocą ustawy nr 86/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 29/12/2017

Mediacja - Rumunia


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Właściwymi sądami lub organami, wyznaczonymi zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy do przyjmowania wniosków na mocy ust. 1 i 2 tego artykułu, są:

  - sądy rejonowe (judecătoria);
  - sądy okręgowe (tribunalul);
  - sądy apelacyjne (curtea de apel);
  - Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 28/10/2015

Mediacja - Słowenia


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii [Ur.1. RS] nr 56/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.) strony mogą porozumieć się, że ugoda zostanie włączona do aktu notarialnego opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności, zostanie zawarta w formie ugody sądowej lub zostanie wydane orzeczenie sądu polubownego opartego na ugodzie.

1. Sporządzenie aktu notarialnego opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności:

Notariusze są odpowiedzialni za sporządzanie aktów notarialnych opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 2 i 3 ustawy o notariacie, Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 2/2007 – trzecia oficjalna wersja ujednolicona, z późn. zmianami w Dziennikach Urzędowych nr 33/2007 i 45/2008).

Zaktualizowane informacje na temat notariuszy można uzyskać w Słoweńskiej Radzie Notarialnej (Link otworzy się w nowym oknieNotarska zbornica Slovenije).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 30/01/2017

Mediacja - Słowacja


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z § 68a ustawy nr 97/1963 o międzynarodowym prawie prywatnym i procesowym (z późniejszymi zmianami) – z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w ustawie – organami właściwymi do przyjmowania wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy są:

a) w sprawach małżeńskich: Sąd Okręgowy w Bratysławie (Krajský súd v Bratislave);

b) sąd rejonowy właściwy dla okręgu, w którym dziecko ma miejsce zamieszkania, a w braku tego miejsca, sąd rejonowy właściwy dla okręgu, w którym dziecko ma obecnie miejsce pobytu. Jeśli takiego sądu nie można określić, w sprawach dotyczących pieczy nad dzieckiem lub osobistej styczności z dzieckiem właściwy jest Sąd Rejonowy I w Bratysławie (Okresný súd Bratislava I);

c) sąd właściwy do nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności lub zarządzenia jego wykonania, jeśli nie można określić właściwości na podstawie lit. b). W przypadku orzeczeń niewymagających wykonania właściwym organem jest sąd powszechny właściwy dla osoby, wobec której orzeczenie ma zostać uznane. Jeśli takiego sądu nie można określić, właściwy jest Sąd Rejonowy w Trnavie (Okresný súd Trnava).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 08/11/2018

Mediacja - Finlandia


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Sąd właściwy

Ugodzie, o której mowa w tym rozdziale, klauzulę wykonalności może nadać sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu strony ugody. Jeśli żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania ani stałego miejsca pobytu w Finlandii, sądem właściwym jest sąd rejonowy dla Helsinek. Informacje na temat właściwych sądów rejonowych są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, którą prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/07/2018

Mediacja - Szwecja


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organami właściwymi zgodnie z art. 6 ust. 3 są: sądy rejonowe (tingsrätterna). Właściwy jest ten sąd rejonowy, w którym zawarto ugodę w drodze mediacji. Jeśli nie można wskazać właściwego sądu zgodnie z tą zasadą, na przykład gdy ugodę zawarto poza terytorium Szwecji, właściwy jest sąd rejonowy w Värmland. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności składa się w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na miejsce zwykłego pobytu jednej ze stron.

Jeśli żadna ze stron nie ma miejsca zwykłego pobytu w Szwecji, sądem właściwym jest sąd rejonowy w Värmland.

Värmlands tingsrätt
Adres do korespondencji: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Faks: + 46 (0)54 18 47 35
Email: varmlands.tingsratt@dom.se


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 29/10/2015

Mediacja - Anglia i Walia


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W celu wykonania w Anglii i Walii treści ugody o charakterze transgranicznym zawartej na terytorium UE, której nie została uprzednio nadana klauzula wykonalności w innym państwie członkowskim UE, należy złożyć wniosek zgodnie z określonymi poniżej procedurami.

• Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii lub Walii, wniosek należy złożyć do tego sądu.

• Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, nie toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii i Walii, a mediacja dotyczy sprawy cywilnej i handlowej (z wyłączeniem spraw rodzinnych), wniosek o nadanie klauzuli wykonalności treści ugody zawartej w drodze mediacji należy złożyć albo do Wysokiego Trybunału (High Court), albo do każdego innego sądu wymienionego poniżej, wskazanego jako sąd właściwy do spraw „cywilnych”, który miałby jurysdykcję w postępowaniu, gdyby postępowanie to (a nie mediacja) zostało wszczęte. Można np. złożyć wniosek do lokalnego sądu, w którego okręgu jedna lub więcej stron ma miejsce stałego pobytu lub, w przypadku gdy sprawa dotyczy nieruchomości, do sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, nie toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii i Walii, a mediacja dotyczy sprawy rodzinnej, wniosek należy złożyć do sądu wskazanego jako właściwy do spraw „rodzinnych”, który miałby jurysdykcję w postępowaniu, gdyby postępowanie to (a nie mediacja) zostało wszczęte. Ze względu na to, że charakter sporu lub treść ugody warunkują w znaczący sposób jurysdykcję w sprawach rodzinnych, zainteresowane strony powinny zwrócić się bezpośrednio do lokalnego sądu, w którego okręgu jedna lub więcej stron ma miejsce stałego pobytu. Innym rozwiązaniem może być zwrócenie się o poradę prawną co do właściwości sądu do prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych w Anglii i Walii.

W celu wykonania w Anglii i Walii treści ugody o charakterze transgranicznym zawartej na terytorium UE, której została uprzednio nadana klauzula wykonalności w innym państwie członkowskim UE, należy złożyć wniosek zgodnie z procedurami określonymi w następujących przepisach:

w odniesieniu do spraw cywilnych i handlowych (z wyłączeniem spraw rodzinnych), w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona), wniosek można złożyć wyłącznie do Wysokiego Trybunału (High Court of Justice);

w odniesieniu do spraw rodzinnych:

i. we wspomnianym wyżej rozporządzeniu Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. lub

ii. w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Zaktualizowany wykaz właściwych sądów można znaleźć pod następującym adresem: Wyszukiwanie sądów i trybunałów


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/04/2016

Mediacja - Irlandia Północna


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W celu wykonania w Irlandii Północnej treści ugody zawartej w drodze mediacji należy złożyć wniosek zgodnie z określonymi poniżej procedurami.

• Jeżeli nie wszczęto postępowania w sądzie, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji należy złożyć albo do Wysokiego Trybunału, albo do każdego innego sądu (zobacz podany link).

• Jeżeli w sądzie w Irlandii Północnej toczy się obecnie postępowanie, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji należy złożyć do sądu, w którym dana sprawa czeka na rozpoznanie.

Wykaz sądów można znaleźć na stronie Sądów i Trybunałów


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/02/2019

Mediacja - Szkocja


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Dyrektywa 2008/52/WE w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych została wprowadzona do porządku prawnego szkockimi aktami prawnymi dotyczącymi mediacji o charakterze transgranicznym z 2011 r. (Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations 2011). Dyrektywa umożliwia nadanie klauzuli wykonalności ugodom zawartym w drodze mediacji w innych państwach członkowskich. Szkockie akty prawne mają zastosowanie do sporów o charakterze transgranicznym (tj. sporów, w których przynajmniej jedna strona ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w innym państwie członkowskim niż druga strona) w niektórych sprawach cywilnych i handlowych.

Jeżeli zachodzi konieczność wykonania w Szkocji postanowień ugody zawartej w drodze mediacji, istnieje możliwość wyboru jednego z opisanych poniżej wariantów.

 • Można zatem zwrócić się do Najwyższego Sądu Cywilnego (Court of Session) bądź sądu typu Sheriff Court o zatwierdzenie ugody zawartej w drodze mediacji mocą autorytetu sądu. Po dokonaniu tej czynności przez sąd ugoda nabiera przymiotu wyroku sądowego.
 • Ewentualnie pisemne ugody mogą zostać zarejestrowane do celów wykonania w księgach Najwyższego Sądu Cywilnego (Books of Council and Session) bądź w księgach sądu typu Sheriff Court (Sheriff Court Books). Aby zarejestrować ugodę w księgach Najwyższego Sądu Cywilnego, należy wnieść odpowiedni wniosek do kierownika Registers of Scotland (Keeper of the Registers of Scotland). Informacje dotyczące tych ksiąg są dostępne tutaj. Ugodzie zarejestrowanej do celów wykonania przysługuje przymiot dokumentu urzędowego.

Ugody, które zostały zatwierdzone przez sąd bądź zarejestrowane przy użyciu jednej z metod wskazanych powyżej, mogą zostać wykonane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2019

Mediacja - Gibraltar


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji należy składać do Kancelarii Sądu Najwyższego (Registrar of the Supreme Court) pod następującym adresem:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Tel.: + 350 2007 8808
Faks: + 350 2007 7118


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/03/2017