Mediácia

Vnútroštátne informácie týkajúce sa smernice 2008/52/ES


Všeobecné informácie

V Odkaz sa zobrazí v novom oknesmernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach sa odzrkadľuje snaha uľahčiť prístup k alternatívnemu riešeniu sporov a podporovať riešenie sporov v priateľskom duchu prostredníctvom nabádania na používanie mediácie a zabezpečením vyváženého vzťahu medzi mediáciou a súdnym konaním.

Príslušnými orgánmi podľa článku 6 ods. 3 smernice sú orgány príslušné na prijímanie žiadostí požadujúcich, aby obsah písomnej zmluvy, ktorá je výsledkom mediácie, bol vykonateľný.

Smernicu uplatňujú všetky členské štáty Európskej únie s výnimkou Dánska.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania smernice.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiaci odkaz

Odkaz sa zobrazí v novom okneARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 19/02/2019

Mediácia - Belgicko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Súdy“, ktoré sú príslušné rozhodovať o vykonateľnosti dohody, ktorá je výsledkom mediácie, v prípade potreby sú: zmierovací súd, policajný súd, prvostupňový súd, obchodný súd, pracovný tribunál, odvolací súd, pracovný súd a v prípade predbežného konania predseda súdu.

Jediným „iným orgánom“, ktorý v prípade potreby môže rozhodovať o vykonateľnosti dohody, ktorá je výsledkom mediácie, je notár na základe článku 19 ods. 1 zákona o výkone notárskej činnosti zo 16. marca 1803.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 28/07/2017

Mediácia - Bulharsko


Vnútroštátneho právaPDF(1069 Kb)bg


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Orgány príslušné na prijímanie žiadostí podľa článku 6 ods. 1 a 2 smernice sú okresné súdy.

Podľa článku 18 ods. 1 zákona o mediácii s nadpisom „Vykonateľnosť urovnania“ má urovnanie právneho sporu dosiahnuté prostredníctvom mediácie účinok súdneho zmieru a podlieha schváleniu okresnými súdmi krajiny.

Podľa článku 18 ods. 2 zákona o mediácii súd schváli urovnanie po tom, ako ho schvália strany sporu za predpokladu, že nie je v rozpore so zákonom alebo s dobrými mravmi.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 04/01/2019

Mediácia - Česká republika


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Orgánmi príslušnými pre prijímanie žiadostí v zmysle čl. 6 ods. 1 a 2 smernice sú v Českej republike:

- ktorýkoľvek okresný súd vo veciach, v ktorých by boli podľa vnútroštátneho procesného práva vecne príslušné okresné súdy,
- ktorýkoľvek okresný súd vo veciach, v ktorých by boli podľa vnútroštátneho procesného práva vecne príslušné krajské súdy,
- ktorýkoľvek notár.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/03/2020

Mediácia - Nemecko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Zodpovednosť za prijímanie návrhov na vyhlásenie vykonateľnosti závisí od povahy dohody, ktorá je výsledkom mediácie. Vykonateľnosť dohody, ktorá je výsledkom mediácie, sa riadi všeobecnými pravidlami.

Znamená to, že dohody, ktoré sú výsledkom mediácie, sa môžu v Nemecku vykonať iba ako súdny alebo súdom schválený zmier [gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, § 794 ods. 1 bod 1 občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „ZPO“); § 86 ods. 1 bod 2 a § 156 ods. 2 uvedeného zákona o postupoch v rodinných veciach a nesporových veciach (FamFG); § 86 ods. 1 bod 3 a § 36 FamFG] na základe vykonateľných notárskych dokladov (vollstreckbare notarielle Urkunden, § 794 ods. 1 bod 5 a § 797 ZPO; § 86 ods. 1 bod 3 FamFG, § 794 ods. 1 bod 5 ZPO) alebo vykonateľných dokladov z Úradu starostlivosti o mládež týkajúcich sa vyživovacej povinnosti (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, § 59 ods. 1 prvá veta body 3 a 4 a § 60 zväzku VIII zákonníka sociálneho zabezpečenia (SGB)] alebo na základe zmierov vypracovaných právnikmi a vyhlásených za vykonateľné (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, § 794 ods. 1 bod 4b, § 796a a 796b ZPO) alebo na základe vykonateľných zmierov dosiahnutých pred uznanými subjektmi riešenia sporov (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, § 794 ods.1 bod 1 a § 797a ZPO). Právomoc patrí súdom alebo notárom príslušným podľa všeobecných pravidiel, alebo miestnemu súdu v mieste, v ktorom sídlia subjekty riešenia sporov.

Ak dohoda, ktorá vznikla mediáciou, nemá náležitú formu a v dôsledku toho nie je v súčasnej podobe vykonateľná, musí sa jej obsah predložiť súdu príslušnému podľa všeobecných pravidiel, ktorý potom môže nariadiť jej vykonateľnosť.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 04/10/2016

Mediácia - Estónsko


Smernica o mediácii 2008/52/ES sa transponovala do estónskeho práva prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o mediácii.


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Žiadosť o dosiahnutie vykonateľnosti obsahu písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, sa musí predložiť miestnemu súdu (maakohus), v ktorého jurisdikcii prebiehala mediácia. V niektorých prípadoch môže platnosť dohody, ktorá je výsledkom procesu mediácie, potvrdiť notár. Dohoda sa tým stáva vykonateľnou. Kontaktné údaje notárov nájdete po kliknutí na odkaz „Ako nájsť notára“.

Ak zúčastnené strany vedú spor vo veciach týkajúcich sa detí, môžu sa obrátiť na miestne orgány, ktoré im odporučia mediačné služby pre rodiny financované miestnymi orgánmi pod podmienkou, že sú tieto služby potrebné. Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Podľa zákona o zmierovacom postupe mediácia nie je bezplatná. Poplatok za mediáciu je predmetom dohody medzi mediátorom a zúčastnenými stranami. Podľa údajov na webovom sídle Združenia mediátorov stojí jedno stretnutie v rámci rodinnej mediácie 70 EUR. Náklady na mediáciu si strany sporu delia rovným dielom.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 21/01/2020

Mediácia - Írsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

1. Ak súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie konania, vyzve strany, aby využili mediáciu a výsledkom mediácie je dohoda, tento súd bude príslušný na príjem žiadosti o vyhlásenie vykonateľnosti uzavretej dohody.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch bude príslušným orgánom na príjem žiadosti o vyhlásenie vykonateľnosti sudca vrchného súdu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/11/2019

Mediácia - Grécko


Vnútroštátneho právaPDF(312 Kb)el


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Orgánom, ktorý je príslušný na prijímanie žiadostí v súlade s článkom 6 ods. 1 a 2 smernice, je sekretariát jednočlenného súdu prvého stupňa kraja, v ktorom mediácia prebiehala.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 02/12/2019

Mediácia - Španielsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Príslušným súdom v Španielsku je v prípadoch vykonávania dohôd, ktoré sú výsledkom začatého mediačného konania, keď konanie ešte prebieha, súd, ktorý dohodu schválil, a v prípadoch dohôd uzatvorených na základe mediačného konania prvostupňové súdy príslušné podľa miesta, kde bola podpísaná dohoda, ktorá je výsledkom mediácie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Mediácia - Francúzsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Na vyhlásenie vykonateľnosti dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie, sú príslušné súdy vecne príslušné o veci rozhodovať.

Dohody, ktoré sú výsledkom mediácie, môžu vyhlásiť za vykonateľné Odkaz sa zobrazí v novom oknenotári v úlohe sprostredkovateľov mediácie, ak bola dohoda uzatvorená pred nimi a pripojili k nej vyhlásenie o vykonateľnosti.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 13/01/2020

Mediácia - Chorvátsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Príslušné orgány v Chorvátskej republike na prijímanie žiadostí v súlade s článkom 6 ods. 1 a 2 smernice sú:

– vo veciach patriacich do právomoci obchodných súdov:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

– v ostatných veciach:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknezszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 23/05/2019

Mediácia - Taliansko


Vnútroštátneho právaPDF(476 Kb)it


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

S osobitným odkazom na informácie požadované v článku 6 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008, je potrebné poznamenať, že v zmysle článku 12 ods. 1 Odkaz sa zobrazí v novom oknelegislatívneho dekrétu č. 28/2010 v prípade cezhraničných sporov, na ktoré odkazuje článok 2 smernice, potvrdzuje písomnú dohodu predseda súdu obvodu, v ktorom sa má dohoda vykonať.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 03/01/2020

Mediácia - Cyprus


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Cyperská republika určila okresné súdy (District Courts) ako príslušné na príjem žiadostí v zmysle článku 6 ods. 1 a 2.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 18/04/2019

Mediácia - Lotyšsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Pokiaľ ide o vykonávanie tohto článku, lotyšské orgány týmto informujú, že v Lotyšskej republike žiadosti o vykonateľnosť písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, prijímajú okresné (mestské) súdy. Lotyšské orgány týmto zároveň informujú, že vykonateľnosť písomných dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie, sa môže presadzovať v Lotyšsku len do tej miery, do akej je to ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1215/2012 Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach alebo v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 06/02/2019

Mediácia - Litva


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Podľa článku 6 ods. 3 zákona o zmierovacej mediácii v občianskoprávnych sporoch Litovskej republiky, ktorý bol prijatý 15. júla 2008, keď sa spor rieši prostredníctvom zmierovacej mediácie a vec nebola zároveň predložená súdu, je možné na základe spoločnej žiadosti strán sporu predložiť dohodu o riešení sporu na schválenie v rámci zjednodušeného postupu ustanoveného v kapitole XXXIX Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky. Žiadosť o schválenie riešenia sa predloží okresnému súdu, ktorý si zvolia strany sporu v okrese, v ktorom má jedna zo strán sporu bydlisko alebo sídlo.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Mediácia - Luxembursko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Žiadosť v zmysle článku 6 smernice 2008/52/ES sa podáva u predsedu okresného súdu, v ktorého obvode má osoba, proti ktorej sa požaduje vykonanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie, bydlisko. V prípade, že nemá bydlisko ani pobyt v Luxembursku, sa žiadosť podá u predsedu okresného súdu, v ktorého obvode sa táto osoba obvykle zdržuje.

Adresy:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Mediácia - Maďarsko


Vnútroštátneho právaPDF(1648 Kb)hu


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Obsah dohody, ktorá je výsledkom mediácie, môžu urobiť vykonateľným strany tejto dohody. Môžu požiadať súd alebo verejného notára (közjegyző), aby dohodu potvrdil rozhodnutím alebo ju urobil súčasťou úradného dokumentu (közokirat), ktorý možno následne vykonať.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 27/03/2017

Mediácia - Malta


Vnútroštátneho právaPDF(146 Kb)mt


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Podľa kapitoly 474 Zbierky zákonov Malty, zákona o mediácii, môžu strany, alebo jedna z nich s výslovným súhlasom druhej, požiadať, aby bol obsah písomnej dohody vyplývajúcej z mediácie vykonateľný podľa ustanovení kapitoly 12 Zbierky zákonov Malty – občianskeho súdneho poriadku. Obsah takejto dohody nebude vykonateľný, pokiaľ je v danom prípade v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Vykonateľnosť obsahu dohody môže zabezpečiť súd alebo iný príslušný orgán rozsudkom, rozhodnutím alebo verejnou listinou v súlade s právom členského štátu, v ktorom je žiadosť podaná. Informácie o príslušnosti jednotlivých súdov nájdete v kapitole 12 Zbierky zákonov Malty. Príslušný orgán je mediačné stredisko Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 14/07/2016

Mediácia - Holandsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Súdy alebo iné orgány, ktoré sú príslušné na prijímanie žiadostí v súlade s článkom 6 ods. 1 a 2:

I. Súdy:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Dohoda o vyriešení sporu dosiahnutá stranami sporu sa môže na žiadosť strán sporu uviesť v notárskej zápisnici, ktorej vykonanie sa potom môže v Holandsku presadzovať podľa článku 430 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (rev.)

Zoznam adries všetkých notárskych úradov v Holandsku nájdete na webovej stránke: Ako nájsť notára


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 06/07/2016

Mediácia - Rakúsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Podľa článku 6 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach sa môžu poskytovať tieto informácie:

Na dosiahnutie vykonania exekučného titulu prostredníctvom písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, sa strany mediácie môžu obrátiť na notára. Dohodu pritom môžu uzavrieť buď priamo pred notárom alebo zabezpečia, aby sa existujúca písomná dohoda stala verejnou listinou tým, že ju notár úradne overí v súlade s § 54 Notárskeho poriadku (Notariatsordnung). Naproti tomu možno dospieť k súdnemu vyrovnaniu aj pred ktorýmkoľvek okresným súdom (Bezirksgericht), a to na základe písomnej dohody dosiahnutej počas mediácie v občianskoprávnej veci.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 12/01/2018

Mediácia - Poľsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Podľa článku 18313 občianskeho súdneho poriadku je orgánom príslušným prijímať žiadosti o výkon písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie:

– V prípade mediácie súdom: súd prejednávajúci danú vec.

– V prípade mimosúdnej mediácie (zmluvnej): súd, ktorý by bol príslušný na prejednanie veci v súlade s pravidlami o všeobecnej alebo výlučnej príslušnosti, t. j. podľa článkov 28 až 30 a 38 až 42 občianskeho súdneho poriadku. Môže ísť o súd, v ktorého obvode sa nachádza miesto pobytu alebo bydlisko dlžníka, príp. majetok. V prípade vzťahov medzi rodičmi a deťmi ide o súd, v ktorého obvode sa nachádza miesto oprávneného.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 13/06/2019

Mediácia - Portugalsko


Vnútroštátneho právaPDF(249 KB)pt


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Príslušný súd v zmysle článku 6 ods. 3 smernice o mediácii je vecne príslušný súd podľa článku 14 ods. 2 zákona č. 29/2013, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady týkajúce sa mediácie v Portugalsku, ako aj právna úprava týkajúca sa občianskoprávnej a obchodnej mediácie, mediátorov a verejnej mediácie.

Články 64 a 65 občianskeho súdneho poriadku obsahujú pravidlá týkajúce sa vecnej príslušnosti. V článku 64 sa stanovuje, že všeobecné súdy sú príslušné vo veciach, ktoré nie sú pridelené iným súdom, pričom v článku 65 sa stanovuje, že právne predpisy o organizácii súdnictva určujú, ktoré veci sú na základe vecnej príslušnosti v kompetencii súdov a oddelení s osobitnou právomocou.

Právne predpisy týkajúce sa organizácie súdnictva tvorí zákon č. 62/2013 z 26. augusta 2013, v znení zmien, a legislatívne nariadenie č. 49/2014 z 27. marca 2014, v znení zmien.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 16/01/2020

Mediácia - Rumunsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Príslušnými súdmi alebo inými orgánmi určenými v súlade s článkom 6 ods. 3 smernice, ktoré sú príslušné na prijímanie žiadostí podľa článku 6 ods. 1 a 2, sú :

  - okresné súdy,
  - tribunály,
  - odvolacie súdy,
  - Najvyšší kasačný súd.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 28/10/2015

Mediácia - Slovinsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Podľa článku 14 ods. 2 zákona o mediácii v občianskych a obchodných veciach (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 56/2008 zo 6. júna 2008), strany sporu sa môžu dohodnúť, že dohoda o vyriešení sporu bude mať formu okamžite vykonateľnej notárskej zápisnice, rozhodnutia o súdnom vyriešení sporu alebo rozhodcovského rozhodnutia o vyriešení sporu.

1. Vypracovanie okamžite vykonateľnej notárskej zápisnice:

Notári sú zodpovední za vypracovanie okamžite vykonateľnej notárskej zápisnice (články 2 a 3 zákona o notároch, Úradný vestník Slovinskej republiky č. 2/2007 – 3. oficiálna verzia v znení následných zmien a doplnení uverejnených v Úradnom vestníku č. 33/2007 a č. 45/2008).

Aktuálne informácie o notároch možno získať od Slovinskej notárskej komory (Odkaz sa zobrazí v novom okneNotarska zbornica Slovenije).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

Mediácia - Slovensko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Orgány príslušné na prijímanie žiadostí v súlade s čl. 6 ods. 1 a 2 uvedenej smernice, sú podľa § 68a zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a pri splnení podmienok tohto zákona:

a) Krajský súd v Bratislave, ak ide o manželské veci,

b)okresný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v ktorého obvode sa zdržuje. Ak nie je taký súd, na konanie je príslušný Okresný súd Bratislava I, ak ide o zverenie dieťaťa do osobnej starostivosti alebo o úpravu styku s ním,

c) súd, ktorý je príslušný na nariadenie výkonu rozhodnutia alebo poverenia na vykonanie exekúcie, ak nie je daná jeho príslušnosť písmena b). Ak ide o rozhodnutie, ktoré nevyžaduje výkon, je príslušný všeobecný súd osoby, voči ktorej sa rozhodnutie má uznať, a ak nie je taký súd, na konanie je príslušný Okresný súd Trnava.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Mediácia - Fínsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Príslušný súd

Vykonateľnosť riešenia sporu uvedeného v tejto kapitole sa môže presadzovať na okresnom súde, ktorý má súdnu príslušnosť podľa bydliska alebo trvalého pobytu niektorej zo strán sporu. Keď žiadna zo strán nemá bydlisko alebo trvalý pobyt vo Fínsku, príslušným súdom je Okresný súd v Helsinkách. Informácie o príslušných okresných súdoch sú dostupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, ktorú spravuje ministerstvo spravodlivosti.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 23/12/2019

Mediácia - Švédsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Príslušné orgány podľa článku 6 ods. 3: okresné súdy (tingsrätterna). Príslušnosť jednotlivých okresných súdov závisí od miesta uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie. Ak podľa tohto pravidla nie je príslušný žiaden súd, napríklad v prípade, že sa dohoda podpíše za hranicami Švédska, príslušným bude okresný súd Värmlandu. Žiadosť o vyhlásenie o vykonateľnosti sa podáva na okresnom súde s právomocou v oblasti, v ktorej má jedna zo zmluvných strán obvyklý pobyt.

Ak žiadna zo zmluvných strán nemá obvyklý pobyt vo Švédsku, príslušným súdom je okresný súd Värmlandu.

Värmlands tingsrätt
Poštová adresa: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Fax: + 46 (0)54 18 47 35 
Email: varmlands.tingsratt@dom.se


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 29/10/2015

Mediácia - Anglicko a Wales


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v Anglicku a Walese vykonal obsah dohody, ktorá je výsledkom cezhraničnej mediácie v rámci EÚ a ktorá predtým nebola vyhlásená za vykonateľnú v inom členskom štáte EÚ, mali by ste podať žiadosť podľa stanovených postupov:

• ak ste stranou konania prebiehajúceho na súde v Anglicku a Walese, ktoré sa týka záležitosti, ktorá bola predmetom mediácie, mali by ste žiadosť podať tomuto súdu,

• ak nie ste stranou konania prebiehajúceho na súde v Anglicku a Walese a mediácia sa týka občianskej a obchodnej veci (s výnimkou rodinných vecí), mali by ste podať žiadosť o vyhlásenie obsahu dohody o vyriešení sporu, ktorá je výsledkom mediácie, za vykonateľný buď vyššiemu súdu alebo jednému z ďalších súdov uvedených ďalej v texte, ktoré sú označené ako súdy, ktoré sa zaoberajú „občianskymi“ vecami, ktoré by mali právomoc konať v súvisiacom konaní, ak by sa začalo konanie (a nie mediácia). Napríklad, môžete požiadať súd príslušný podľa miesta bydliska jednej alebo viacerých strán sporu alebo, keď sa vec, ktorá je predmetom mediácie, týka pozemkov, súd s miestnou príslušnosťou pre okres, v ktorom sa pozemky nachádzajú,

• ak nie ste stranou konania prebiehajúceho na súde v Anglicku a Walese a mediácia sa týka rodinnej veci, mali by ste podať žiadosť na súde, ktorý je označený ako súd zaoberajúci sa „rodinnými“ vecami a ktorý by mal právomoc konať v súvisiacom konaní, ak by sa začalo konanie (a nie mediácia). Keďže otázka príslušnosti súdu v rodinných veciach je veľmi príznačná pre spory/obsah dohody, strany, ktoré o to majú záujem, by sa mali so svojimi otázkami obrátiť priamo na súd v mieste bydliska jednej strany alebo viacerých strán sporu. Zúčastnené strany môžu na príslušnom súde prípadne požiadať o právne poradenstvo právnika so špecializáciou na rodinné právo v Anglicku a Walese.

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v Anglicku a Walese vykonal obsah dohody, ktorá je výsledkom cezhraničnej mediácie v rámci EÚ a ktorá predtým bola vyhlásená za vykonateľnú v inom členskom štáte EÚ, mali by ste podať žiadosť podľa postupov stanovených:

v súvislosti s občianskymi a obchodnými (nie rodinnými) vecami, v nariadení Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie), pričom žiadosť by sa mala podať len na vyššom súde;

v súvislosti s rodinnými vecami:

i) v uvedenom nariadení Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 a/alebo

ii) v nariadení Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.

Aktualizovaný zoznam príslušných súdov nájdete na webovej stránke: Court and Tribunal Finder


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 12/04/2016

Mediácia - Severné Írsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v Severnom Írsku vykonal obsah dohody, ktorá je výsledkom mediácie, mali by ste podať žiadosť podľa stanovených postupov:

• Ak ste zatiaľ nezačali súdne konanie na súde, mali by ste podať žiadosť o vyhlásenie dohody o vyriešení sporu, ktorá je výsledkom mediácie, za vykonateľnú buď na vyššom súde alebo na ktoromkoľvek z ďalších súdov (pozrite uvedený odkaz na webovú lokalitu).

• Ak ste však začali konanie na súde v Severnom Írsku, mali by ste podať žiadosť o vyhlásenie dohody o vyriešení sporu, ktorá je výsledkom mediácie, za vykonateľnú na súde, na ktorom je vaša vec zaregistrovaná na vypočutie.

Zoznam súdov môžete nájsť na adrese Courts and Tribunals service


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/02/2019

Mediácia - Škótsko


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Predpismi o cezhraničnej mediácii (Škótsko) z roku 2011 sa vykonáva smernica 2008/52/ES o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Táto smernica umožňuje, aby boli dohody, ktoré sú výsledkom mediácie, vykonateľné v členských štátoch. Škótske predpisy sa uplatňujú na „cezhraničné spory“ (t. j. keď má aspoň jedna strana sporu bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, než má druhá strana) v súvislosti s určitými občianskymi a obchodnými vecami.

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v Škótsku vykonal obsah dohody, ktorá je výsledkom mediácie, môžete postupovať podľa niektorého z týchto postupov:

 • Môžete sa obrátiť na Court of Session (Najvyšší občiansky súd) alebo Sheriff Court (miestny súd), aby sa na základe svojej právomoci „vložil“ do dohody, ktorá je výsledkom mediácie. Takýmto krokom sa dohoda zmení na súdne rozhodnutie.
 • Prípadne sa na vykonanie dôkazných písomných dohôd môže vykonať písomný záznam v registri Books of Council and Session alebo v registri Sheriff Court Books. O vykonanie písomného záznamu v registri Books of Council and Session by ste mali požiadať orgán Keeper of the Registers of Scotland. Informácie o registri Books of Council and Session sú dostupné tu. Vykonaním zápisu dohody do registra na účely jej vykonania sa tento doklad stáva verejnou listinou.

Dohody, ktoré boli schválené súdom alebo sa v ich prípade vykonal písomný záznam podľa niektorého z uvedených postupov, môžu byť vykonateľné v iných členských štátoch EÚ.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 17/02/2020

Mediácia - Gibraltár


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Žiadosti o vyhlásenie obsahu dohody, ktorá je výsledkom mediácie, za vykonateľný, by sa mali adresovať Registrar of the Supreme Court (vedúcemu kancelárie najvyššieho súdu) na adresu:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Telefón: + 350 2007 8808
Fax: + 350 2007 7118


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 20/03/2017