Mediacija

Nacionalne informacije v zvezi z Direktivo 2008/52/ES


Splošne informacije

Cilj Povezava se odpre v novem oknuDirektive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah je olajšati dostop do alternativnega reševanja sporov in spodbuditi mirno reševanje sporov s spodbujanjem uporabe mediacije in zagotavljanjem uravnoteženega odnosa med mediacijo in sodnimi postopki.

Pristojni organi v skladu s členom 6(3) Direktive so organi, ki so pristojni za sprejemanje zahtev za razglasitev izvršljivosti vsebine pisnega dogovora, doseženega v mediaciji.

Direktiva se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi direktive.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadevna povezava

Povezava se odpre v novem oknuARHIVIRANO spletišče Evropskega pravosodnega atlasa (zaprto 30. septembra 2017)


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 19/02/2019

Mediacija - Belgija


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

„Sodni organi“, pristojni za izvršitev dogovora, doseženega v mediaciji, so: mirovni sodnik, sodnik policijskega sodišča, sodišče prve stopnje, gospodarsko sodišče, delovno sodišče, prizivno sodišče, višje delovno sodišče ter predsednik sodišča v primeru skrajšanega postopka.

Edini „drugi organ“, ki lahko po potrebi izvrši dogovor, dosežen v mediaciji, je notar (na podlagi člena 19(1) Zakona o notariatu z dne 16. marca 1803).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 28/07/2017

Mediacija - Bolgarija


Nacionalna zakonodajaPDF(1069 Kb)bg


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Za sprejemanje zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive so pristojna okrožna sodišča.

V skladu s členom 18(1) zakona o mediaciji z naslovom „Izvršljivost poravnave“ ima poravnava, dosežena v pravnem sporu prek mediacije, enako pravno moč kot sodna poravnava in jo mora odobriti okrožno sodišče.

V skladu s členom 18(2) zakona o mediaciji sodišče odobri poravnavo, potem ko je bila potrjena s strani strank, če ni v nasprotju z zakonom ali sprejetimi moralnimi načeli.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 04/01/2019

Mediacija - Češka


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Organi, ki so v Češki republiki pristojni za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive:

– vsa okrajna sodišča v zadevah, v katerih bi bila ta sodišča po nacionalnem procesnem pravu stvarno pristojna,
– vsa okrožna sodišča v zadevah, v katerih bi bila ta sodišča po nacionalnem procesnem pravu stvarno pristojna,
– vsi notarji.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 30/07/2019

Mediacija - Nemčija


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojnost za sprejemanje zahtev za razglasitev izvršljivosti je odvisna od vrste mediacijskega sporazuma. Za izvršljivost mediacijskih sporazumov veljajo splošna pravila.

To pomeni, da se mediacijski sporazumi v Nemčiji lahko izvršijo samo kot sodne ali sodno potrjene poravnave (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, člen 794(1)(1) zakona o civilnem postopku (Zivilprozessordnung – ZPO); člen 86(1)(2) in člen 156(2) zakona o postopku v družinskopravnih zadevah in nepravdnih zadevah (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG); člen 86(1)(3) in člen 36 FamFG), na podlagi izvršljivih notarskih listin (vollstreckbare notarielle Urkunden, člen 794(1)(5) in člen 797 ZPO; člen 86(1)(3) FamFG, člen 794(1)(5) ZPO) ali izvršljivih listin urada za socialno varstvo mladih o preživnini (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, člen 59(1), prvi stavek, točki 3 in 4, in člen 60 knjige VIII Zakonika o socialni varnosti (Sozialgesetzbuch – SGB VIII)), na podlagi poravnav, ki jih pripravijo odvetniki in so razglašene za izvršljive (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, člen 794(1)(4b) ter člena 796a in 796b ZPO), ali na podlagi izvršljivih poravnav, sklenjenih pred priznanimi organi za reševanje sporov (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, člen 794(1)(1) in člen 797a ZPO). Pristojna so sodišča ali notarji v skladu s splošnimi pravili oziroma okrajno sodišče v kraju, kjer ima organ za reševanje sporov sedež.

Če mediacijski sporazum ni sestavljen v ustrezni obliki in zato ni izvršilni naslov, je treba izvršljivost vsebine sporazuma zahtevati pri sodišču, pristojnem v skladu s splošnimi pravili, ki lahko odredi izvršitev zadevnega sporazuma.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 04/10/2016

Mediacija - Estonija


Direktiva 2008/52/ES o mediaciji je bila v estonsko zakonodajo prenesena z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o spravnem postopku.


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Zahtevo za razglasitev izvršljivosti vsebine pisnega dogovora, doseženega v mediaciji, je treba vložiti pri okrajnem sodišču, na območju katerega je potekala mediacija. V nekaterih primerih lahko notar potrdi dogovor, dosežen v mediaciji, ki tako postane izvršljiv. Za kontaktne podatke notarjev kliknite na povezavo „Poišči notarja“.

Če so stranke v sporu v zadevah, v katere so vključeni otroci, se lahko obrnejo na lokalne organe, ki jih bodo napotili na službe za družinsko mediacijo, ki jih financirajo lokalni organi, pod pogojem, da obstaja potreba po njihovih storitvah. Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Mediacija v skladu z zakonom o spravnem postopku ni brezplačna. Plačilo za mediacijo je predmet dogovora med mediatorjem in strankama v sporu. Po podatkih na spletišču združenja mediatorjev stane en sestanek v okviru družinske mediacije 70 EUR. Stroški mediacije se enakovredno razdelijo med stranki.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 21/01/2020

Mediacija - Irska


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

1. Če sodišče, pri katerem je vložena tožba, stranke pozove k mediaciji, ki se konča s sklenitvijo sporazuma, je to sodišče pristojno za sprejem zahteve za razglasitev izvršljivosti sporazuma.

2. V vseh ostalih primerih je za sprejem zahtev za razglasitev izvršljivosti pristojen procesni sodnik višjega sodišča (Master of the High Court).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 25/11/2019

Mediacija - Grčija


Nacionalna zakonodajaPDF(312 Kb)el


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive je pristojno tajništvo sodišča prve stopnje s sodnikom posameznikom (Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου), v okrožju katerega je potekala mediacija.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 02/12/2019

Mediacija - Španija


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojna sodišča v Španiji so: sodišče, ki je potrdilo dogovor, kadar se izvršitev dogovorov, doseženih v mediaciji, začne med postopkom, v primerih dogovorov, sklenjenih po koncu postopka mediacije, pa sodišča prve stopnje, na območju katerih je dogovor, dosežen v mediaciji, podpisan.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 12/03/2019

Mediacija - Francija


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Za izvršljivost poravnav, doseženih z mediacijo, so pristojna sodišča, ki bi bila stvarno pristojna za odločanje v obravnavanem sporu.

Povezava se odpre v novem oknuNotarji lahko tako kot mediatorji določijo izvršljivost poravnav, doseženih z mediacijo, če so prejeli akt, sklenjen pred njimi, in predložili potrdilo o izvršljivosti.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 13/01/2020

Mediacija - Hrvaška


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V Republiki Hrvaški so za sprejemanje zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) pristojni naslednji organi:

– v zadevah iz stvarne pristojnosti gospodarskih sodišč:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: +385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Povezava se odpre v novem oknuured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Povezava se odpre v novem oknuhttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

– v ostalih zadevah:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Povezava se odpre v novem oknuzszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 23/05/2019

Mediacija - Italija


Nacionalna zakonodajaPDF(476 Kb)it


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Informacija v skladu s členom 6(3) Direktive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008: Pisni dogovor v čezmejnih sporih iz člena 2 Direktive v skladu s prvim odstavkom člena 12 Povezava se odpre v novem oknuZakonodajnega odloka št. 28/2010 potrdi predsednik sodišča v sodnem okrožju, v katerem je dogovor treba izvršiti.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 03/01/2020

Mediacija - Ciper


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Republika Ciper je določila, da so za obravnavo zahtevkov v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 6 pristojna okrožna sodišča (District Courts).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 18/04/2019

Mediacija - Latvija


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Uradno sporočilo latvijskih organov v zvezi z izvajanjem tega člena: V Republiki Latviji so za sprejem zahtev za razglasitev izvršljivosti pisnih dogovorov, doseženih v mediaciji, pristojna okrožna (mestna) sodišča. Pisni dogovori, doseženi v mediaciji, se v Latviji lahko razglasijo za izvršljive le v skladu z Uredbo (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah oziroma – za postopke, začete pred 10. januarjem 2015 –Uredbo Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 06/02/2019

Mediacija - Litva


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V skladu s členom 6(3) zakona Republike Litve o mediaciji v civilnih sporih, sprejetega 15. julija 2008, se v sporih, ki se rešujejo v postopku mediacije in se ne obravnavajo istočasno pred sodiščem, lahko poravnava na skupno zahtevo strank v sporu predloži sodišču v potrditev po poenostavljenem postopku iz poglavja XXXIX zakonika Republike Litve o civilnem postopku. Zahteva za potrditev poravnave se vloži pri okrožnem sodišču, ki ga izbereta stranki v sporu v okrožju, v katerem ima ena od strank prebivališče ali registrirani sedež.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Mediacija - Luksemburg


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Zahteva v skladu s členom 6 Direktive 2008/52/ES se vloži pri predsedniku okrožnega sodišča (Tribunal d'arrondissement), na območju katerega ima oseba, zoper katero se zahteva izvršitev dogovora, doseženega v mediaciji, stalno prebivališče oziroma na območju katerega ta oseba prebiva. Če ta oseba nima niti stalnega prebivališča niti ne prebiva v Luksemburgu, se zahteva posreduje predsedniku okrožnega sodišča, na območju katerega je treba dogovor, dosežen v mediaciji, izvršiti.

Naslovi:

Okrožno sodišče v Luxembourgu

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Okrožno sodišče v Diekirchu

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Mediacija - Madžarska


Nacionalna zakonodajaPDF(1648 Kb)hu


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Stranki lahko dosežeta, da je vsebina sporazuma, doseženega z mediacijo, izvršljiva. Od sodišča ali notarja (közjegyző) lahko zahtevata, da s sodno ali notarsko odločbo potrdi sporazum ali ga vključi v javno listino (közokirat), ki jo je mogoče pozneje izvršiti.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 27/03/2017

Mediacija - Malta


Nacionalna zakonodajaPDF(146 Kb)mt


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Na podlagi poglavja 474 Zakonodaje Malte – zakona o mediaciji lahko stranke oziroma ena od strank ob izrecnem soglasju ostalih strank zahtevajo razglasitev izvršljivosti vsebine pisnega dogovora, doseženega v mediaciji, v skladu z določbami poglavja 12 Zakonodaje Malte – zakonika o organizaciji in civilnem postopku. Vsebina takšnega dogovora je izvršljiva, razen če je v zadevnem primeru vsebina dogovora v nasprotju z nacionalno zakonodajo. Vsebino dogovora lahko sodišče ali drug pristojni organ v skladu z zakonodajo države članice, v kateri se vloži zahteva, razglasi za izvršljivo s sodbo, odločbo ali javno listino. Za pristojnost različnih sodišč glej poglavje 12 Zakonodaje Malte. Pristojni organ je Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 14/07/2016

Mediacija - Nizozemska


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) so pristojni naslednji sodni oziroma drugi organi:

I Sodišča:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Stranki lahko zahtevata, da se dogovor, dosežen v mediaciji, sestavi v obliki notarske listine, ki je na Nizozemskem izvršljiva v skladu s členom 430(1) Zakonika o civilnem postopku (Rv).

Seznam naslovov vseh notarskih pisarn na Nizozemskem je na voljo na: Najti notarja


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 06/07/2016

Mediacija - Avstrija


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V skladu s členom 6(3) Direktive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah se zagotovijo naslednje informacije:

Za pridobitev izvršilnega naslova v zvezi s pisnim dogovorom, doseženim v postopku mediacije, se lahko stranki v postopku obrneta na notarja. Dogovor se lahko sklene neposredno pred notarjem ali pa notar že sklenjen pisni dogovor potrdi v skladu s členom 54 zakona o notariatu (Notariatsordnung), s čimer ta dogovor postane javna listina. Stranki lahko pred katerim koli okrožnim sodiščem (Bezirksgericht) skleneta sodno poravnavo o vsebini pisnega dogovora, doseženega v postopku mediacije v civilni zadevi.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 12/01/2018

Mediacija - Poljska


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V skladu s členom 18313 zakonika o civilnem postopku je za sprejem zahtev za razglasitev izvršljivosti pisnega dogovora, doseženega v mediaciji, pristojno:

– v primeru sodne mediacije: sodišče, ki obravnava zadevo,

– v primeru izvensodne (pogodbene) mediacije: sodišče, ki bi bilo pristojno za obravnavanje zadeve na podlagi splošne ali izključne pristojnosti, kakor je določeno v členih 28–30 in 38–42 zakonika o civilnem postopku. To je sodišče v kraju stalnega prebivališča ali sedeža dolžnika ali na primer na območju, kjer je nepremičnina. V razmerjih med starši in otroki je to sodišče v kraju stalnega prebivališča upnika.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 13/06/2019

Mediacija - Portugalska


Nacionalna zakonodajaPDF(249 KB)pt


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojno sodišče za namene člena 6(3) direktive o mediaciji je sodišče, ki je stvarno pristojno v skladu s členom 14(2) zakona št. 29/2013, ki določa splošna načela mediacije na Portugalskem ter pravno ureditev mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, mediatorjev in javne mediacije.

Člena 64 in 65 zakonika o civilnem postopku vsebujeta pravila o stvarni pristojnosti. Člen 64 določa, da so sodišča pristojna za zadeve, ki niso dodeljene drugemu sodnemu organu, člen 65 pa določa, da predpisi o organizaciji pravosodja določajo, katere zadeve spadajo zaradi svoje vsebine v pristojnost specializiranih sodišč in oddelkov.

Med predpise o organizaciji pravosodja spadata zakon št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013, kakor je bil spremenjen, ter uredba-zakon št. 49/2014 z dne 27. marca 2014, kakor je bila spremenjena.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 16/01/2020

Mediacija - Romunija


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Sodišča ali organi, določeni v skladu s členom 6(3) Direktive, ki so pristojni za sprejem zahtev v skladu z odstavkoma 1 in 2:

  – okrožna sodišča,
  – razsodišča,
  – pritožbena sodišča,
  – višje pritožbeno sodišče.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 28/10/2015

Mediacija - Slovenija


Nacionalna zakonodajaPDF(177 Kb)sl


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Po določilu 2. odstavka 14. člena Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (Ur.1. RS št. 56/2008 z dne 6.6.2008) se stranke lahko sporazumejo, da se sporazum o rešitvi spora sestavi v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, poravnave pred sodiščem ali: arbitražne odločbe na podlagi poravnave.

1. sestava neposredno izvršljivega notarskega zapisa:

Za sestavo neposredno izvršljivega notarskega zapisa so pristojni notarji (2. in 3. člen Zakona o notariatu. Ur.l. RS št 2/2007 - UPB3. s kasnejšimi spremembami Ur 1. RS št. 33/2007 in 45/2008).

Ažurirani podatki o notarjih so dosegljivi pri Notarski zbornici Slovenije: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.notar-z.si/seznam-notarjev


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 30/01/2017

Mediacija - Slovaška


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Organi, pristojni za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive, so v skladu s členom 68a zakona št. 97/1963 o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, kakor je bil spremenjen, in pogoji iz tega zakona:

(a) območno sodišče v Bratislavi v zakonskih sporih;

(b) okrožno sodišče, ki je pristojno v kraju prebivališča otroka, ali, če tega ni, okrožno sodišče, na območju katerega otrok trenutno prebiva. Če takega sodišča ni, je v zadevah v zvezi s pravico do varstva in vzgoje ali pravico do stikov pristojno okrožno sodišče Bratislava I;

(c) sodišče, ki je pristojno za odreditev izvršitve sodne odločbe ali izdajo dovoljenja za začetek izvršbe, kadar sodne pristojnosti ni mogoče določiti v skladu s točko (b). V primeru odločb, ki ne zahtevajo izvršbe, je pristojno splošno sodišče, v katerega pristojnost sodi oseba, zoper katero je treba odločbo priznati; če takega sodišča ni, je pristojno okrožno sodišče v Trnavi.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 08/11/2018

Mediacija - Finska


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojno sodišče

Poravnavo v smislu tega poglavja lahko razglasi za izvršljivo okrožno sodišče (käräjäoikeus), na območju katerega ima stranka poravnave stalno prebivališče. Če nobena od strank nima stalnega prebivališča na Finskem, je pristojno okrožno sodišče v Helsinkih (Helsingin käräjäoikeus). Informacije o pristojnih okrožnih sodiščih so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, ki jo upravlja ministrstvo za pravosodje.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 23/12/2019

Mediacija - Švedska


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojni organi v skladu s členom 6(3): okrožna sodišča (tingsrätterna). Krajevna pristojnost okrožnega sodišča je odvisna od kraja sklenitve sporazuma o mediaciji. Če na podlagi tega pravila ni pristojno nobeno sodišče, na primer kadar je sporazum sklenjen zunaj Švedske, je pristojno okrožno sodišče Värmland. Zahteva za razglasitev izvršljivosti se vloži pri okrožnem sodišču, na območju katerega ima ena stranka običajno prebivališče.

Če nobena stranka nima običajnega prebivališča na Švedskem, je pristojno okrožno sodišče Värmland.

Värmlands tingsrätt
Poštni naslov: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Faks: + 46 (0)54 18 47 35
E-pošta: varmlands.tingsratt@dom.se


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 29/10/2015

Mediacija - Anglija in Wales


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Če želite v Angliji in Walesu uveljavljati vsebino v EU sklenjenega čezmejnega mediacijskega sporazuma, ki predhodno ni bil razglašen za izvršljivega v drugi državi članici EU, morate za to vložiti zahtevo v skladu z naslednjimi postopki:

• če ste udeleženi v postopku pred sodiščem v Angliji in Walesu, ki je povezan z zadevo, v kateri je potekala mediacija, morate zahtevo vložiti pri tem sodišču;

• če niste udeleženi v postopku pred sodiščem v Angliji in Walesu ter se mediacija nanaša na civilno in gospodarsko zadevo (pri tem so izključene družinskopravne zadeve), morate zahtevo za razglasitev izvršljivosti mediacijskega sporazuma vložiti bodisi pri višjem sodišču (High Court) bodisi pri katerem koli drugem sodišču s spodnjega seznama, ki ima oznako, da obravnava „civilne“ zadeve, in je pristojno za z njimi povezane postopke, kadar postopek (in ne mediacija) že poteka. Na primer, zahtevo lahko vložite pri sodišču, na območju katerega ima prebivališče ena ali več strank, ali če se mediacijska zadeva nanaša na zemljišče, pri sodišču, pristojnem za okrožje, v katerem leži zemljišče;

• če niste udeleženi v postopku pred sodiščem v Angliji in Walesu ter se mediacija nanaša na družinskopravno zadevo, morate zahtevo vložiti pri sodišču, ki ima oznako, da obravnava „družinskopravne“ zadeve, in je pristojno za z njimi povezane postopke, kadar postopek (in ne mediacija) že poteka. Ker je vprašanje pristojnosti sodišča v družinskopravnih zadevah zelo specifično za spore/vsebino mediacijskega sporazuma, bi zainteresirane stranke morale zahteve nasloviti na sodišče, na območju katerega ima prebivališče ena ali več strank. Alternativno bi mogoče zainteresirane stranke želele dobiti pravni nasvet o ustreznem sodišču od odvetnika družinskega prava v Angliji in Walesu.

Če želite v Angliji in Walesu uveljavljati vsebino v EU sklenjenega čezmejnega mediacijskega sporazuma, ki je bil predhodno razglašen za izvršljivega v drugi državi članici EU, morate za to vložiti zahtevo v skladu s postopki, kot so določeni:

v zvezi s civilnimi in gospodarskimi (nedružinskopravnimi) zadevami: v Uredbi (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev); zahteva se lahko vloži le pri višjem sodišču (High Court of Justice);

v zvezi z družinskopravnimi zadevami:

i. v zgoraj navedeni Uredbi (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 in/ali

ii. v Uredbi Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo.

Posodobljen seznam pristojnih sodišč je na voljo na naslednji povezavi: Court and Tribunal Finder.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 12/04/2016

Mediacija - Severna Irska


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Če želite na Severnem Irskem uveljavljati vsebino mediacijskega sporazuma, morate za to vložiti zahtevo v skladu z naslednjimi postopki:

• če še niste začeli postopka pred sodiščem, morate zahtevo za razglasitev izvršljivosti mediacijskega sporazuma vložiti bodisi pri višjem sodišču (High Court) bodisi pri katerem koli drugem sodišču (glej navedeno povezavo);

• če pa ste že v postopku pred sodiščem na Severnem Irskem, morate zahtevo za razglasitev izvršljivosti mediacijskega sporazuma vložiti pri sodišču, ki obravnava vaš primer.

Seznam sodišč je na voljo na spletišču Sodne službe Severne Irske (Courts and Tribunals service).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 25/02/2019

Mediacija - Škotska


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

S predpisi o čezmejni mediaciji (Škotska) iz leta 2011 se izvaja Direktiva 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah. Ta direktiva omogoča izvršljivost mediacijskih sporazumov v državah članicah. Škotski predpisi se uporabljajo pri „čezmejnih“ sporih (tj. kadar ima vsaj ena stranka v sporu stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica druge stranke) v nekaterih civilnih in gospodarskih zadevah.

Če želite na Škotskem uveljavljati vsebino mediacijskega sporazuma, lahko uporabite enega od naslednjih postopkov:

 • Pri glavnem civilnem sodišču (Court of Session) ali grofijskem sodišču (Sheriff Court) lahko vložite zahtevek, da sodišče sporazumu, doseženemu z mediacijo, podeli svojo avtoriteto. S tem se bo sporazum spremenil v sodno odločbo.
 • Alternativno se lahko pisni sporazumi s potrdilom registrirajo za izvršitev v Books of Council and Session ali Sheriff Court Books. Za registracijo sporazuma v Books of Council and Session se morate obrniti na upravitelja registrov Škotske (Keeper of the Registers of Scotland). Informacije o Books of Council and Session so na voljo tukaj. Z registracijo za izvršitev sporazum postane javna listina.

Sporazumi, ki so bili potrjeni s strani sodišča ali registrirani v skladu z enim od navedenih postopkov, so lahko izvršljivi v drugih državah članicah EU.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 17/02/2020

Mediacija - Gibraltar


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Zahtevo za uveljavitev poravnalnega sporazuma je treba nasloviti na sodno tajništvo višjega sodišča, na naslov:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Telefon: +350 20078808
Telefaks: +350 20077118


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 20/03/2017