Medling

Nationell information om direktiv 2008/52/EG


Allmän information

Europaparlamentets och rådets Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område syftar till att underlätta tillgången till alternativ tvistlösning och att främja uppgörelser i godo genom att uppmuntra användningen av medling och genom att säkra ett väl avvägt samspel mellan medling och domstolsförfaranden.

Behöriga myndigheter enligt artikel 6.3 i direktivet är myndigheter som är behöriga att ta emot en begäran om att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse ska göras verkställbart.

Direktivet gäller mellan samtliga EU-medlemsstater utom Danmark.

På den europeiska e-juridikportalen kan du läsa om hur direktivet tillämpas.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länk

Länken öppnas i ett nytt fönsterARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 06/10/2020

Medling - Belgien


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Behöriga domstolar” som vid behov kan förklara en medlingsöverenskommelse verkställbar är: fredsdomare (vrederechter), polisdomare (politierechter), domstolar i första instans, handelsdomstolar (rechtbank van koophandel), arbetsdomstolar (arbeidsrechtbank), appellationsdomstolar, högre arbetsdomstolar (arbeidshof) samt domstolens ordförande vid interimistiska förfaranden.

Andra ”myndigheter" som vid behov kan förklara en medlings¬överenskommelse verkställbar är notarier, på grundval av artikel 19.1 i lagen av den 16 mars 1803 om notarieämbetet.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 28/07/2017

Medling - Bulgarien


Nationell LagstiftningPDF(1069 Kb)bg


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Distriktsdomstolarna är behöriga att ta emot en begäran enligt artikel 6.1 och 6.2 i direktivet.

Enligt artikel 18.1 (”Medlingsöverenskommelsens verkställbarhet”) i medlingslagen är en överenskommelse i en rättstvist som nåtts genom medling att jämställa med en förlikning inför domstol och ska godkännas av distriktsdomstolarna.

Enligt artikel 18.2 i medlingslagen ska domstolen godkänna överenskommelsen sedan parterna bekräftat den, om den inte strider mot lagen eller allmän moral.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 10/09/2020

Medling - Tjeckien


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Myndigheter i Tjeckien som är behöriga att ta emot en begäran enligt artikel 6.1 och 6.2 i direktivet:

- alla distriktsdomstolar i saker som dessa domstolar har materiell behörighet för enligt nationell processlagstiftning,
- alla regionala domstolar i saker som dessa domstolar har materiell behörighet för enligt nationell processlagstiftning,
- alla notarier.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Medling - Tyskland


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Vem som ansvarar för att ta emot ansökningar om verkställighetsförklaringar beror på typen av medlingsöverenskommelse. Verkställbarheten för medlingsöverenskommelser regleras av de allmänna reglerna.

Medlingsöverenskommelser kan i Tyskland därför bara verkställas som rättsliga eller rättsligt godkända förlikningar (§ 794 Abs. 1 Nr. 1 Zivilprozessordnung - ZPO (civilprocesslagen), §§ 86 Abs. 1 Nr. 2, 156 Abs. 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - FamFG (lagen om familjerättsliga tvister och förfarandet för frivillig rättsvård), §§ 86 Abs. 1 Nr. 3, 36 FamFG) i form av verkställbara notariatshandlingar (§§ 794 Abs. 1 Nr. 5, 797 ZPO, §§ 86 Abs. 1 Nr. 3 FamFG, 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO), eller i form av verkställbara handlingar från ungdomsmyndigheter angående underhåll (§§ 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4, 60 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch, Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII (sociallagen, vol. VIII, barna- och ungdomsvård), eller förlikningar som nåtts inför advokater som förklarats verkställbara (§§ 794 Abs. 1 Nr. 4b, 796a, 796b ZPO), eller i form av verkställbara förlikningar som nåtts vid erkända tvistlösningsorgan (§§ 794 Abs. 1 Nr. 1, 797a ZPO). Enligt de allmänna reglerna är domstolar och notarier behöriga eller den distriktsdomstol (Amtsgericht) inom vars domkrets tvistlösningsorganet finns.

Om medlingsöverenskommelsen har formella brister och därför inte kan verkställas måste innehållet underställas den enligt de allmänna reglerna behöriga domstolen, som därefter kan fatta beslut om verkställighet.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 22/06/2020

Medling - Estland


Direktivet om medling 2008/52/EG har införlivats i estnisk lagstiftning genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om förlikning.


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

En begäran om att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse ska förklaras verkställbart inges till den distriktsdomstol (maakohus) inom vars domkrets medlingen ägde rum. I vissa fall är notarier också behöriga att styrka medlingsöverenskommelser som därmed blir verkställbara. Kontaktuppgifter för notarier hittar du genom att klicka på länken ”hitta en notarie”.

Om tvisten gäller barn, kan parterna vända sig till de lokala myndigheterna, som hänvisar vidare till familjemedlingstjänster som de lokala tjänsterna bekostar, under förutsättning att tjänsten behövs. Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Enligt lagen om förlikning är medling inte gratis. Avgiften för medling fastställs i en överenskommelse mellan medlaren och de berörda parterna. Enligt uppgifter på medlarsamfundets webbplats uppgår kostnaden för familjemedling till 70 euro per möte. Kostnaden för medling delas lika mellan parterna.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 21/01/2020

Medling - Irland


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

1. När en domstol som prövar ett mål uppmanar parterna att använda medling, och medlingen utmynnar i en överenskommelse är denna domstol behörig att ta emot ansökan om att överenskommelsen ska förklaras verkställbar.

2. I alla övriga fall är Master of the High Court den myndighet som är behörig att motta ansökningar om verkställbarhetsförklaringar.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 25/11/2019

Medling - Grekland


Nationell LagstiftningPDF(312 Kb)el


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Den myndighet som är behörig att ta emot ansökningar i enlighet med artikel 6.1 och 6.2 i direktivet är sekretariatet för enmansdomstolen i första instans i den region där medlingen ägde rum.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 02/11/2020

Medling - Spanien


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

De behöriga domstolarna i Spanien är den domstol som godkände överenskommelsen när det gäller verkställande av överenskommelser som är resultatet av en medling i en pågående process, och förstainstansdomstolarna (Juzgado de Primera Instancia) på den plats där medlingsöverenskommelsen undertecknades när det gäller överenskommelser som har ingåtts efter en medlingsprocess.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 13/04/2020

Medling - Frankrike


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

De domstolar som kan förklara överenskommelser ingångna efter medling verkställbara är de domstolar som har materiell behörighet att pröva tvisten.

Länken öppnas i ett nytt fönsterNotarierna kan, i egenskap av medlare, förklara överenskommelser ingångna efter medling verkställbara när de har mottagit den handling som upprättats i deras närvaro och försett den med en verkställbarhetsklausul.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 13/01/2020

Medling - Kroatien


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

I Kroatien är följande myndigheter behöriga att ta emot en begäran i enlighet med artikel 6.1 och 6.2:

- I mål där handelsdomstolarna har materiell behörighet:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Länken öppnas i ett nytt fönsterured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

- I övriga mål:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Länken öppnas i ett nytt fönsterzszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 23/05/2019

Medling - Italien


Nationell LagstiftningPDF(476 Kb)it


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Med avseende på artikel 6.3 i direktiv 2008/52/EG meddelas att för gränsöverskridande tvister enligt artikel 2 i detta direktiv godkänns, i enlighet med artikel 12.1 i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 28/2010, en skriftlig överenskommelse av ordföranden för den distriktsdomstol inom vars domkrets den ska verkställas.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 11/05/2020

Medling - Cypern


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Cypern har utsett distriktsdomstolarna att vara behöriga att ta emot de ansökningar som avses i artikel 6.1–2.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 07/09/2020

Medling - Lettland


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Vad gäller genomförandet av denna artikel vill de lettiska myndigheterna meddela att ansökningar om att skriftliga medlingsöverenskommelser ska göras verkställbara i Lettland mottas av distriktsdomstolarna. De lettiska myndigheterna vill också meddela att skriftliga medlingsöverenskommelser kan göras verkställbara i Lettland endast i den mån detta finns föreskrivet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område eller i förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område för förfaranden som inletts före den 10 januari 2015.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 23/09/2020

Medling - Litauen


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Enligt artikel 6.3 i lagen om medling i civilrättsliga tvister av den 15 juli 2008 kan en uppgörelse – när tvisten löses genom medling och inte samtidigt behandlas av domstol – läggas fram inför en domstol för godkännande enligt det förenklade förfarande som beskrivs i kapitel XXXIX i Litauens civilprocesslag på ömsesidig begäran av parterna i tvisten. Ansökan om godkännande av en uppgörelse inges till en distriktsdomstol som väljs av parterna i tvisten i en domkrets där en av parterna har sin hemvist eller har sitt registrerade kontor.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 21/10/2019

Medling - Luxemburg


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

En begäran i enlighet med artikel 6 i direktiv 2008/52/EG ska inges till den distriktsdomstol inom den domkrets där den person som verkställigheten av medlingsöverenskommelsen avser, har sin hemvist eller bostad. Om personen i fråga varken har hemvist eller bostad i Luxemburg inges ansökan till distriktsdomstolen på den ort där medlingsöverenskommelsen ska verkställas.

Adresser:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxemburg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 26/02/2020

Medling - Ungern


Nationell LagstiftningPDF(1648 Kb)hu


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Det är möjligt för parterna att göra innehållet i en övereskommelse som nåtts genom medling verkställbart. De kan begära att domstolen eller en notarie (közjegyző) godkänner överenskommelsen genom beslut eller förklarar den som officiell handling (közokirat) som därefter kan verkställas.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 27/03/2017

Medling - Malta


Nationell LagstiftningPDF(146 Kb)mt


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Enligt lagen om medling (kapitel 474 i Maltas rättssamling, Laws of Malta) kan parterna, eller en av dem med den andras uttryckliga samtycke, begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse ska bli verkställbart om inte annat följer av organisations- och civilprocesslagen (kapitel 12 i Laws of Malta). Innehållet i överenskommelsen ska vara verkställbart om det inte strider mot den nationella lagstiftningen. Innehållet kan bli verkställbart efter att en dom eller ett beslut meddelats eller en officiell handling utfärdats av en domstol eller annan behörig myndighet i enlighet med lagstiftningen i det medlemsland där begäran lämnades in. Läs mer om olika domstolars behörighet i kapitel 12 i Laws of Malta. Behörig myndighet är Maltas medlingscentrum (Malta Mediation Centre) med följande adress: Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 14/07/2016

Medling - Nederländerna


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Följande domstolar eller andra myndigheter är behöriga att motta ansökningar i enlighet med artikel 6.1 och 6.2:

I Domstolar:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

En överenskommelse som ingåtts mellan parterna kan, på deras begäran, upprättas i en notarieakt, som sedan kan verkställas i Nederländerna enigt artikel 430.1 i civilprocesslagen (Rv).

En adressförteckning över samtliga notariekontor i Nederländerna finns på: Hitta en notarie


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 06/07/2016

Medling - Österrike


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Underrättelse i enlighet med artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område:

För att få exekutionstitel för en skriftlig överenskommelse som uppnåtts genom medling kan parterna vända sig till en notarie . De kan antingen ingå överenskommelsen direkt inför en notarie eller genom notariens formella godkännande omvandla en redan ingången skriftlig överenskommelse till officiell handling i enlighet med § 54 i Notariatsordnung. Dessutom kan man vid alla distriktsdomstolar (Bezirksgericht) ingå förlikning om innehållet i en skriftlig överenskommelse som uppnåtts genom medling i tvistemål.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 12/01/2018

Medling - Polen


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Enligt artikel 18313 i civilprocesslagen är det organ som är behörigt att ta emot en begäran om att göra innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse verkställbart,

- när det gäller medling vid domstol – den domstol som prövar ärendet,

- när det gäller medling utanför domstol (ordinarie medling) – den domstol som skulle ha allmän eller exklusiv behörighet att pröva ärendet, i enlighet med artiklarna 28–30 och 38–42 i civilprocesslagen. Det kan vara domstolen på den ort där gäldenären är bosatt eller har hemvist, eller till exempel den ort där den fasta egendomen är belägen. När det gäller förhållanden mellan föräldrar och barn är det domstolen på borgenärens bosättningsort.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 13/06/2019

Medling - Portugal


Nationell LagstiftningPDF(249 KB)pt


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Behörig domstol enligt artikel 6.3 i medlingsdirektivet är den domstol som är behörig i sak i enlighet med artikel 14.2 i lag nr 29/2013, som fastställer allmänna principer för medling i Portugal samt innehåller rättsliga bestämmelser om civilrättslig och handelsrättslig medling, om medlare och om offentlig medling.

Artiklarna 64 och 65 i civilprocesslagen innehåller materiella behörighetsregler som föreskriver allmän behörighet för domstol i ärenden som inte hör till en annan jurisdiktion respektive bestämmelser enligt reglerna för rättsväsendets organisation om att vissa ärenden av materiella skäl ska hänskjutas till specialdomstolar eller avdelningar med särskild behörighet.

Reglerna om rättsväsendets organisation fastställs i lag 62/2013 av den 26 augusti 2013, i dess ändrade lydelse, samt i lagdekret 49/2014 av den 27 mars 2014, i dess ändrade lydelse.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 21/09/2020

Medling - Rumänien


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

De domstolar eller andra myndigheter som i enlighet med artikel 6.3 i direktivet är behöriga att ta emot en begäran enligt punkterna 1 och 2 är följande:

  - Distriktsdomstolarna.
  - Tribunalerna.
  - Appellationsdomstolarna.
  - Högsta kassationsdomstolen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 29/06/2020

Medling - Slovenien


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Enligt artikel 14.2 i lagen om medling på privaträttens område (Sloveniens officiella kungörelseorgan nr 56/2008, 6.6.2008) kan parterna enas om att den överenskommelse som löser tvisten tar formen av en omedelbart verkställbar notarieakt, en inför domstol ingången förlikning eller en skiljedom som grundar sig på uppgörelsen.

1. Upprättande av omedelbart verkställbara notarieakter:

Notarierna ansvarar för att upprätta omedelbart verkställbara notarieakter (artiklarna 2 och 3 i lagen om notarier [Sloveniens officiella kungörelseorgan nr 2/2007 – tredje konsoliderade versionen, med påföljande ändringar i kungörelseorganet nr 33/2007 och nr 45/2008]).

Aktuell information om notarier kan erhållas från slovenska notariekammaren (Länken öppnas i ett nytt fönsterNotarska zbornica Slovenije).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 30/01/2017

Medling - Slovakien


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Myndigheter som i enlighet med artikel 6.1–6.2 i direktivet är behöriga att ta emot ansökningar är de följande enligt § 68a i lag nr 97/1963 om internationell civil- och processrätt (i dess senaste lydelse):

a) Regionala domstolen i Bratislava i äktenskapsmål,

b) Den distriktsdomstolen inom vars domkrets barnet har sin hemvist, eller om barnet inte har någon hemvist, den distriktsdomstol inom vars domkrets barnet bor för närvarande. Om någon sådan domstol inte finns är distriktsdomstolen Bratislava I behörig om ärendet rör vårdnad av eller umgänge med barn.

c) Den domstol som är behörig att förordna om verkställighet av beslut eller vidta exekutiva åtgärder, om behörigheten inte regleras enligt led b. Vad gäller beslut som inte kräver verkställighet är den allmänna domstol som är behörig i fråga om personen som det beslut, som ska erkännas, avser, och, om det någon sådan domstol inte finns är distriktsdomstolen i Trnava behörig myndighet.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 27/04/2020

Medling - Finland


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Behörig domstol

Här aktuella förlikningar kan förklaras verkställbara i den tingsrätt inom vars domkrets parterna i förlikningen har sin hemvist eller stadigvarande vistelseort. Om ingendera parten har hemvist eller stadigvarande vistelseort i Finland är Helsingfors tingsrätt behörig domstol. Information om behöriga tingsrätter finns i elektronisk form på en webbplats som sköts av justitieministeriet: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/yhteystiedot.html


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 23/12/2019

Medling - Sverige


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Tingsrätterna är de behöriga myndigheter som avses i artikel 6.3. Vilken tingsrätt som är behörig beror på var medlingsöverenskommelsen ingicks. Om ingen behörig tingsrätt finns enligt denna regel, exempelvis om överenskommelsen har ingåtts utanför Sverige, är det Värmlands tingsrätt som är behörig. En ansökan om verkställbarhetsförklaring ska ges in till den tingsrätt som har behörighet i den domsaga där en av parterna är stadigvarande bosatt.

Om ingen av parterna är stadigvarande bosatt i Sverige är Värmlands tingsrätt behörig instans.

Värmlands tingsrätt

Postadress: Box 188 SE-651 05 Karlstad

Tel: + 46 (0)54 14 84 00

Fax: + 46 (0)54 18 47 35

E-post : Länken öppnas i ett nytt fönstervarmlands.tingsratt@dom.se


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 26/10/2020

Medling - England och Wales


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Den som i England och Wales vill verkställa innehållet i en EU-gränsöverskridande medlingsöverenskommelse som tidigare inte har förklarats verkställbar i någon annan EU-medlemsstat bör ansöka om detta enligt nedan:

• Om man är part i ett pågående förfarande vid en domstol i England och Wales som rör medlingsfrågan bör man ge in sin ansökan till den domstolen.

• Om man inte är part i ett pågående förfarande vid en domstol i England och Wales och medlingen rör en sak på privaträttens område (men inte familjefrågor), bör man ansöka om att innehållet i medlingsöverenskommelsen ska förklaras verkställbart antingen hos High Court eller hos en av de andra domstolar i förteckningen nedan som behandlar civilrättsliga frågor (civil matters) som skulle ha haft behörighet för denna typ av förfaranden, om förhandling (i stället för medling) redan hade inletts. Man kan exempelvis ansöka hos den lokala domstol inom vars domkrets en eller flera av parterna bor, eller när medlingsfrågan gäller mark, den distriktsdomstol inom vars domkrets marken finns.

Om man inte är part i ett pågående förfarande vid en domstol i England och Wales och medlingen rör familjefrågor bör man ge in sin ansökan till en domstol i förteckningen som behandlar familjefrågor och som skulle ha haft behörighet för denna typ av förfaranden, om förhandling (i stället för medling) redan hade inletts. Eftersom frågan om domstolars behörighet i familjefrågor i hög grad beror på tvisten/innehållet i överenskommelsen bör berörda parter lämna sina förfrågningar till den lokala domstol inom vars domkrets en eller flera av parterna bor. Alternativt kan berörda parter söka juridisk rådgivning om vilken domstol som är lämplig av en familjerättsadvokat i England och Wales.

Den som i England och Wales vill verkställa innehållet i en EU-gränsöverskridande medlingsöverenskommelse som redan tidigare har förklarats verkställbar i en annan EU-medlemsstat bör ansöka om detta enligt nedan:

Vid privaträttsliga frågor (ej familjefrågor): Enligt rådets förordning (EG) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning). Ansökan bör endast göras hos High Court of Justice.

Vid familjefrågor:

i) Enligt ovannämnda rådsförordning (EG) nr 1215/2012 av den 12 december 2012, och/eller

ii) rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.

En aktuell förteckning över behöriga domstolar finns på följande länk: Court and Tribunal Finder


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 12/04/2016

Medling - Nordirland


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Den som i Nordirland vill verkställa en medlingsöverenskommelse bör ansöka om detta enligt nedan:

• Om man ännu inte har inlett ett förfarande i en domstol bör man ansöka om att medlingsöverenskommelsen ska förklaras verkställbar antingen vid High Court eller vid någon av de andra domstolarna (se länk).

• Om man redan deltar i ett pågående förfarande vid en domstol i Nordirland bör man inge ansökan om att medlingsöverenskommelsen ska förklaras verkställbar till den domstol där målet redan finns med på förteckningen över kommande förhandlingar.

En förteckning över domstolarna finns på tjänsten Courts and Tribunals.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 25/02/2019

Medling - Skottland


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Direktiv 2008/52/EG om vissa aspekter på medling på privaträttens område har införlivats genom the Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations från 2011.  Genom direktivet kan medlingsöverenskommelser göras verkställbara i medlemsstaterna.  Ovannämnda Regulations är tillämpliga på gränsöverskridande tvister (dvs. där åtminstone en av parterna har sin hemvist eller är stadigvarande bosatt i en annan medlemsstat än en annan part) i vissa civilrättsliga och handelsrättsliga ärenden.

Vill man få en medlingsöverenskommelse verkställd i Skottland kan något av följande förfarande användas:

 • Man kan begära att the Court of Session eller en Sheriff Court ska stadfästa medlingsavtalet,  som därigenom blir ett domstolsbeslut.
 • Alternativt kan skriftliga avtal som är verkställbara utan domstolsprövning (self proving) registreras för verkställighet i the Books of Council and Session eller i Sheriff Court Books.  Avtal registreras i the Books of Council and Session genom ansökan till the Keeper of the Registers of Scotland.  Information om the Books of Council and Session finns här. Efter registrering för verkställighet blir avtalet officiell handling.

Avtal som har godkänts av domstolen eller registrerat på någon av de ovan beskrivna sätten kan verkställas i andra EU-medlemsstater.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 17/02/2020

Medling - Gibraltar


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Ansökningar om verkställighet av innehållet i en medlingsöverenskommelse bör sändas till:

Registrar of the Supreme Court på adress:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Tfn: + 350 2007 8808
Fax: + 350 2007 7118


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 20/03/2017